Γνωστοποιήσεις / Αναρτήσεις​​​​​​​​


Εδώ θα βρείτε διάφορες γνωστοποιήσεις και αναρτήσεις που αφορούν το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.