Απάντηση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε σχέση με δημοσιεύματα για τη διαγραφή χρεώσεων για απροσπέλαστα κτίρια

Μετά από εξέταση των πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται στα άρθρα της εφημερίδας Αλήθεια, ημερομηνιών 22 Αυγούστου 2023 και 28 Αυγούστου 2023, σε σχέση με το θέμα που αφορά στη διαγραφή χρεώσεων σε απροσπέλαστα κτίρια, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) επιθυμεί να αναφέρει τα ακόλουθα:

Για τον καθορισμό των ορίων της νεκρής ζώνης και την εξακρίβωση της θέσης τεμαχίων και κτιρίων, το ΤΚΧ διενεργεί επιτόπου ελέγχους και μετρήσεις σε συνεργασία με τοπικές αρχές, το Υπουργείο Εξωτερικών, το ΓΕΕΦ, το Υπουργείο Άμυνας, Επαρχιακές Διοικήσεις κ.ά. Τα στοιχεία που χρησιμοποιεί το Τμήμα αφορούν μεγάλης ακρίβειας αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες, χάρτες, κτηματικά σχέδια, κτηματολογικά δεδομένα και άλλα συναφή από τις ψηφιακές βάσεις του Τμήματος και όχι ανακριβή δεδομένα από το Google Maps, όπως αναγράφεται στα άρθρα.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις όπου υπάρχουν παράπονα ή ασάφειες, λόγω της ιδιαιτερότητας και του ευαίσθητου χαρακτήρα του θέματος, το Τμήμα ζητά επίσημα απόψεις από το Υπουργείο Άμυνας ή και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Σημειώνεται πως η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για την αναφερόμενη στα άρθρα περίπτωση. Συγκεκριμένα, έγινε επικοινωνία με τα αρμόδια υπουργεία και ζητήθηκαν επιπρόσθετες πληροφορίες και απόψεις. Μόλις το ΤΚΧ λάβει τις σχετικές απαντήσεις και εάν πράγματι πρέπει να ληφθούν οιεσδήποτε διορθωτικές ενέργειες, αυτές θα τροχοδρομηθούν άμεσα. Σημειώνεται ότι η φορολόγηση ακινήτων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Φορολογικών Αρχών, οι οποίες ήδη διαθέτουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για αυτό τον σκοπό.

Επισημαίνεται τέλος ότι, το ΤΚΧ, σε κάθε περίπτωση, διερευνά ενδελεχώς τυχόν παράπονα κατά προτεραιότητα και προβαίνει στις ανάλογες διορθώσεις εκεί όπου ενδείκνυται, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ορθό και δίκαιο.