ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ


Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοινώνει ότι έχει διευρύνει τους υφιστάμενους τρόπους εξυπηρέτησης των Πολιτών / Εταιρειών και γενικά όλων, όσοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες που παρέχει, ως ακολούθως:

1. Αποδοχή Αιτήσεων Χωρίς Διευθέτηση Ραντεβού στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία (ΕΚΓ):

Η είσοδος στα κατά τόπους γραφεία του θα επιτρέπεται μόνο σε άτομα που θα προσκομίζουν επικαιροποιημένο “safe pass”

Μόνο για κατάθεση αιτήσεων που αφορούν την Εγγραφή Εμπράγματων Βαρών σε Ιδιοκτησίες ή Απαγορεύσεων σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα.

2. Αποδοχή Δηλώσεων Με Διευθέτηση Ραντεβού στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία (ΕΚΓ):

Η είσοδος στα κατά τόπους γραφεία του θα επιτρέπεται μόνο σε άτομα που θα προσκομίζουν επικαιροποιημένο “safe pass”


3. Αποδοχή Αιτήσεων Μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας "DLS PORTAL" ή του Συστήματος «ΑΡΙΑΔΝΗ»:

Όλες οι αιτήσεις οι οποίες παρέχονται μέσω η-Υπηρεσιών π.χ. Πιστοποιητικά Έρευνας, Αντίγραφα Τίτλων Ιδιοκτησίας, Οριοθέτηση κ.α.  Οι συγκεκριμένες Αιτήσεις θα παρέχονται μόνο μέσω αυτής της μεθόδου.

4. Αποδοχή Αιτήσεων Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία:

 • Δεν αλλάζει καμιά διαδικασία ως προς τα έγγραφα και όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, που απαιτούνται από τα ΕΚΓ, όσον αφορά έντυπα, υπογραφές, πιστοποιήσεις εγγράφων κ.α. 
 • Είναι απαραίτητο το ίδιο το έντυπο της αίτησης, να είναι πιστοποιημένο και να επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατήριου / "ARC" (αλλοδαποί) του αιτητή.
 • Η αποδοχή αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προϋποθέτει ότι, δεν απαιτείταιη προσκόμιση και των αρχικών εγγράφων, εκτός εάν οι ΕΚΛ και μόνοσε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα ήθελαν να επιβεβαιώσουν / ταυτοποιήσουν τον αιτητή και τον αποστολέα.  Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα αρχικά έγγραφα εφόσον ζητηθεί να παραδίδονται σε φάκελο στο ειδικό κουτί του ΕΚΓ (θα τοποθετηθεί εκτός κτιρίου), οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
 • Καθίσταται υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις, η αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της ταυτότητας του αιτητή, της πλήρους διεύθυνσής του, της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και του τηλεφώνου επικοινωνίας.
 • Όταν η αίτηση παραληφθεί, ο αιτητής, θα ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η αίτηση του παραλήφθηκε και εξετάζεται.
 • Εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για αποδοχή της αίτησης, θα δίδεται Αριθμός Φακέλου και θα υπολογίζονται τα σχετικά τέλη και δικαιώματα.
 • Ο αιτητής θα ενημερώνεται αντίστοιχα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σχετικό σύνδεσμο – "link" για πληρωμή μέσω της Υπηρεσίας "JCC Smart".
 • Απόδειξη πληρωμής θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Υπηρεσία "JCC Smart" στον αιτητή.   
 • Η προθεσμία πληρωμής είναι 3 (τρεις) εργάσιμες μέρες.  Στην περίπτωση όπου ο αιτητής δεν προχωρήσει στην πληρωμή, η αίτησή του θα απορρίπτεται και θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Η διαδικασία πληρωμής μέσω της Υπηρεσίας "JCC Smart" δύναται να συμπεριλάβει και υφιστάμενες αιτήσεις για τις οποίες εκκρεμεί είσπραξη τελών / δικαιωμάτων.
 • Όλα τα απαραίτητα έντυπα αιτήσεων διατίθενται μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας "DLS PORTAL" εδώ.

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας διαβεβαιώνει ότι μέσω των πιο πάνω 4 (τεσσάρων) διαδικασιών γίνεται πλέον εφικτή η άμεση αποδοχή όλων των ειδών των αιτήσεων, καθώς και η πλήρης και συνεχής πρόσβαση στις Υπηρεσίες και Δεδομένα του Τμήματος. 

Το Τμήμα θα συνεχίσει να πρωτοπορεί σε εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής με στόχο την αμεσότερη και φιλικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών ειδικότερα στο πλαίσιο επανεκκίνησης της οικονομίας της χώρας μας.