​​Αναγκαστική Απόκτηση Γης από Ιδιοκτήτες Δέντρων, Οικοδομών κ.λπ.


​Οι προϋποθέσεις, τα δικαιώματα και η διαδικασία είναι παρόμοια με την απόκτηση ξένων δέντρων, από τον ιδιοκτήτη της γης (βλέπε πιο πάνω), τηρουμένων, βέβαια, των αναλογιών, δεδομένου ότι αποκτών μέρος είναι ο ιδιοκτήτης των δέντρων, οικοδομών κ.λπ. και ακίνητο του οποίου ζητείται η αναγκαστική απόκτηση, είναι η ξένη γη στην οποία βρίσκονται τα δέντρα, οι οικοδομές κ.λπ.

Οι αιτήσεις αυτού του είδους είναι και περίπλοκες και χρονοβόρες, είναι δε αδύνατο να προβλεφθεί ο χρόνος συμπλήρωσης τους.