​Αναγκαστική Απόκτηση Ξένης Ιδιοκτησίας


​​Νόμος Κεφ. 224, Άρθρα 33 και 33Α


Αν πάνω σε οποιαδήποτε γη υπάρχουν δέντρα, αμπέλια, οικοδομές ή άλλα κατασκευάσματα ή οικοδομήματα που ανήκουν σε πρόσωπο άλλο από τον κύριο της γης, ή αν μέσα στα όρια οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας υπάρχει φρέαρ, ή μικρής έκτασης τεμάχιο γης επί του οποίου υπάρχει φρέαρ, ή οποιοδήποτε άλλο, μικρής έκτασης, τεμάχιο γης, περιλαμβανομένων αυλακιών ή δεξαμενών για μεταφορά ή αποθήκευση νερού, το οποίο ανήκει σε άλλο πρόσωπο από τον ιδιοκτήτη της ιδιοκτησίας (γης) και ο Διευθυντής θεωρεί αδύνατη τη διενέργεια αναπροσαρμογής, ο κύριος της γης αυτής δύναται να υποβάλει αίτηση για την απόκτησή τους.

Για την κατάθεση σχετικής αίτησης, που μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε από τα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, απαιτείται όπως ο ιδιοκτήτης της γης (αποκτών μέρος):


➤ Επιδώσει γραπτή ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη των ξένων δέντρων ή οικοδομών, κ.λπ. για την πρόθεσή του να υποβάλει αίτηση για αναγκαστική απόκτησή τους. Η ειδοποίηση δίδεται προσωπικά στην παρουσία τουλάχιστον ενός μάρτυρα, ή με διπλοσυστημένη επιστολή μέσω των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

➤ Καταθέσει μέσα σε εξήντα (60) μέρες από την ημέρα της επίδοσης, το σχετικό Έντυπο αίτησης, Ν.262Α, κατάλληλα υπογεγραμμένο, τουλάχιστον σε πέντε αντίτυπα, μαζί με απόδειξη ότι πραγματοποίησε τη σχετική επίδοση (απόδειξη της επίδοσης αποτελεί ένορκη δήλωση, στην οποία γίνεται αναφορά για τον τρόπο, τον χρόνο και τα πρόσωπα στα οποία έγινε η επίδοση). Αν η επίδοση έγινε με διπλοσυστημένη επιστολή από τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, τα σχετικά δελτία του Ταχυδρομείου επισυνάπτονται στην ένορκη δήλωση.

➤ Καταβάλει τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.


Διαδικασία εξέτασης της αίτησης

Μετά την κατάθεση της αίτησης τα Έντυπα Ν.262Α, αποστέλλονται στα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία πληροφορούνται ότι θα ακολουθήσει επιτόπια εξέταση, με σκοπό την εκτίμηση ανάλογα με την περίπτωση των ξένων δέντρων, κτιρίων, μικρού τεμαχίου γης κ.λπ., των οποίων ζητείται αναγκαστική απόκτηση.

Κατά την επιτόπια εξέταση, καταβάλλεται προσπάθεια για διευθέτηση της απόκτησης των δέντρων, κτιρίων, μικρού τεμαχίου γης κ.λπ. με συμφωνία των μερών. Αν δεν επέλθει συμφωνία, ακολουθεί εκτίμηση των δέντρων, κτιρίων, μικρού τεμαχίου γης κ.λπ. και η απόφαση του Διευθυντή κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία ή την αποδέχονται ή την προσβάλλουν με έφεση στο Δικαστήριο, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τον Διευθυντή. Το αποκτών μέρος οφείλει να καταβάλει το ποσό της αξίας των ξένων δέντρων, κτιρίων, μικρού τεμαχίου γης κ.λπ., όπως αναφέρεται στην απόφαση του Διευθυντή. Η καταβολή πρέπει να γίνει μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της απόφασης του Διευθυντή, και πριν την πάροδο εξήντα (60) ημερών. Αν η απόφαση του Διευθυντή προσβληθεί με έφεση, τότε η καταβολή του ποσού της αξίας των δέντρων, κτιρίων, μικρού τεμαχίου γης κ.λπ., όπως θα καθορισθεί από το Δικαστήριο, ή όπως καθορίστηκε από τον Διευθυντή, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να γίνει μέσα σε εξήντα (60) μέρες από την απόφαση του Δικαστηρίου. Ταυτόχρονα, καταβάλλονται και τα δικαιώματα εγγραφής επί της αξίας των δέντρων, κτιρίων, μικρού τεμαχίου γης κ.λπ. που αποκτώνται.

Η κατάθεση της αίτησης στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας συνιστά Εμπράγματο Βάρος εναντίον του ακινήτου, του οποίου ζητείται η απόκτηση και οποιαδήποτε αποξένωσή του ή εκούσια επιβάρυνσή του, απαγορεύεται.


Σημείωση

(Δεν ισχύει στην περίπτωση του μικρού περίκλειστου τεμαχίου γης)

Ο ιδιοκτήτης των ξένων δέντρων, κτιρίων, μικρού τεμαχίου γης κ.λπ., των οποίων ζητείται η απόκτηση, έχει δικαίωμα, μέσα σε εξήντα (60) μέρες από την επίδοση της ειδοποίησης του αποκτώντος μέρους, να ζητήσει, με αίτησή του από τον Διευθυντή, τον υπολογισμό της αξίας του συμφέροντος του αποκτώντος μέρους. Αν δεν το ζητήσει, τότε θεωρείται ότι αποδέχεται ότι η ιδιοκτησία του αποκτώντος μέρους είναι μεγαλύτερη της αξίας του συμφέροντός του.​