​Αναγκαστική Διανομή Συνιδιοκτητών Ακινήτων


​​Ακίνητη ιδιοκτησία (ένα ή και περισσότερα ακίνητα) που κατέχεται σε μερίδια (συνιδιόκτητη ακίνητη ιδιοκτησία), μπορεί να διανεμηθεί αναγκαστικά από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μετά από αίτηση οποιουδήποτε των συνιδιοκτητών.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Έντυπο Ν.259Α και κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία ανεξάρτητα από την Επαρχία στην οποία βρίσκονται τα ακίνητα. Το Έντυπο Ν.259Α συμπληρώνεται σε τόσα αντίγραφα, όσοι και οι συνιδιοκτήτες και όσοι τυχόν έχουν εγγράψει επιβάρυνση, συν επιπλέον ένα αντίγραφο.


Δικαιώματα

Ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.


Διαδικασία

Η εξέταση της υπόθεσης προϋποθέτει ειδοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μερών, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προηγουμένως. Ενδιαφερόμενα μέρη είναι όλοι οι συνιδιοκτήτες και όλοι όσοι έχουν προς όφελός τους εγγεγραμμένη επιβάρυνση στα ακίνητα.

Η επιτόπια εξέταση γίνεται στην παρουσία των ενδιαφερομένων και αγνοείται τυχόν απουσία ορισμένων, αν σ΄ αυτούς που απουσιάζουν δόθηκε κανονικά η ειδοποίηση για την εξέταση της υπόθεσης. Υπολογίζεται η αγοραία αξία του μεριδίου του κάθε συνιδιοκτήτη, σε όλη την ακίνητη ιδιοκτησία που διανέμεται και γίνεται προσπάθεια να διανεμηθεί η ιδιοκτησία, ώστε στον κάθε συνιδιοκτήτη να παραχωρηθεί τεμάχιο ή τεμάχια ανάλογα με την αξία του μεριδίου του. Αν το μερίδιο κάποιου συνιδιοκτήτη είναι μικρό, και είναι πραγματικά αδύνατο να του παραχωρηθεί τεμάχιο, τότε αυτός αποζημιώνεται με βάση την αξία του μεριδίου του. Η αποζημίωση υπολογίζεται από τον Διευθυντή και καταβάλλεται από τους συνιδιοκτήτες, στους οποίους παραχωρείται γη μεγαλύτερης αξίας από ό,τι αναλογεί στο μερίδιο τους. Ο Διευθυντής διανέμει τα ακίνητα εάν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις επιθυμίες των ενδιαφερομένων. Αν δεν καταστεί δυνατόν να συμφωνήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι στη διανομή, τον τελικό λόγο έχει ο Διευθυντής, του οποίου η απόφαση κοινοποιείται γραπτώς σε όλους τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ή να αποδεχθούν την απόφαση ή να προσφύγουν στο Δικαστήριο, με κατάθεση σχετικής αίτησης/έφεσης, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τον Διευθυντή.


Χρόνος συμπλήρωσης

Οι υποθέσεις αυτού του είδους είναι, συνήθως, πολύπλοκες και χρονοβόρες. Ο χρόνος συμπλήρωσής τους εξαρτάται από τον αριθμό των συνιδιοκτητών, τον αριθμό και τις εκτάσεις των ακινήτων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, και από την παρουσία και συνεργασία των ενδιαφερομένων. Η πρόβλεψη του χρόνου συμπλήρωσής τους είναι σχεδόν αδύνατη.​