​Αναγκαστική Διανομή - Κάθετος Διαχωρισμός Οικοπέδου και Οικοδομών (Μισά Οικόπεδα)

(Νόμος Κεφ. 224, Άρθρο 29(8))


Οικόπεδο που προήλθε από διαίρεση γης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου, καθώς και οικοδομή σε τέτοιο οικόπεδο, μπορεί να διαχωριστεί κάθετα και να διανεμηθεί στους συνιδιοκτήτες, από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μετά από αίτηση οποιουδήποτε των συνιδιοκτητών και νοουμένου ότι:


➤ Το κάθε νέο τεμάχιο που προκύπτει από τον διαχωρισμό μπορεί να τυγχάνει κατοχής και κάρπωσης ως αυτοτελές.

➤ Αν η περίπτωση αφορά οικοδομή σε οικόπεδο, θα πρέπει ο συγκύριος που υποβάλλει την αίτηση, να έχει εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Έγκρισης για το τμήμα της οικοδομής που κατέχει.

➤ Κανένας από τους συγκυρίους του οικοπέδου δεν έχει εγγραφεί προηγουμένως ως ιδιοκτήτης άλλου οικοπέδου που διαχωρίστηκε με την ίδια διαδικασία, εκτός αν απέκτησε την κυριότητα του άλλου οικοπέδου, δυνάμει κληρονομιάς ή δωρεάς από σύζυγο ή συγγενή μέχρι τρίτου βαθμού.


Έντυπα – Δικαιώματα - Διαδικασία

Η αίτηση υποβάλλεται στο Έντυπο Ν.259Α σε τόσα αντίγραφα, όσοι οι συνιδιοκτήτες και όσοι τυχόν έχουν εγγράψει επιβάρυνση συν επιπλέον ένα αντίγραφο. Η αίτηση κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, ανεξάρτητα από την Επαρχία στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Ταυτόχρονα, καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα.

Η εξέταση της αίτησης προωθείται, αφού δοθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη προειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών.

Ενδιαφερόμενα μέρη είναι οι συνιδιοκτήτες και όλοι όσοι έχουν προς όφελος τους εγγεγραμμένη επιβάρυνση στο ακίνητο.

Η απουσία οποιουδήποτε των ενδιαφερομένων, δεν αναστέλλει ή ακυρώνει την εξέταση της υπόθεσης. Είναι αρκετό το ότι έχουν ειδοποιηθεί κατάλληλα.

Ο κάθε συνιδιοκτήτης θα πρέπει να πάρει τεμάχιο ανάλογης αξίας με το μερίδιο του. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να γίνει τέτοιος διαχωρισμός, αυτός που θα πάρει τεμάχιο μεγαλύτερης αξίας θα καταβάλει ανάλογη αποζημίωση στον συνιδιοκτήτη που θα πάρει τεμάχιο μικρότερης αξίας.

Γίνεται προσπάθεια για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των συνιδιοκτητών ως προς το ποιο τμήμα του τεμαχίου θα πάρει ο κάθε συνιδιοκτήτης. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η διανομή γίνεται με απόφαση του Διευθυντή, η οποία κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ή να αποδεχθούν την απόφαση ή αν δεν συμφωνούν να προσφύγουν στο Δικαστήριο, με την κατάθεση σχετικής αίτησης/έφεσης, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τον Διευθυντή.

Οι αιτήσεις αυτού του είδους είναι και περίπλοκες και χρονοβόρες και είναι αδύνατο να προβλεφθεί ο χρόνος συμπλήρωσής τους.​