​Αναπροσαρμογή Συμφερόντων σε Περίπτωση Δυαδικής Ιδιοκτησίας


Άλλος ο ιδιοκτήτης της γης και άλλος ο ιδιοκτήτης κτιρίων, δέντρων κ.λπ. στο ίδιο ακίνητο.


Για να επιτευχθεί εξάλειψη της δυαδικής ιδιοκτησίας με τον διαχωρισμό της γης και των ξένων κτιρίων, δέντρων κ.λπ. που υπάρχουν σ΄ αυτήν και να γίνει αναπροσαρμογή των συμφερόντων των διαφόρων ιδιοκτητών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί ότι η γη και όλα τα δέντρα ή κτίρια που βρίσκονται σε κάθε τεμάχιο που προκύπτει από τον διαχωρισμό ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο, πρέπει να είναι δυνατός ο διαχωρισμός της γης σε μικρότερα τμήματα, κατά τρόπο που να τηρούνται οι ελάχιστες εκτάσεις που προβλέπονται στον Νόμο (όπως π.χ. 1.338τ.μ. για φυτεία ή αρδευόμενη γη και 6.689τ.μ. για ξηρική γη).

Η αίτηση κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, ανεξάρτητα από την Επαρχία στην οποία βρίσκεται η ιδιοκτησία. Η αίτηση υποβάλλεται σε σχετικό Έντυπο (Ν. 259Α) συμπληρωμένο σε τρία αντίγραφα αν οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες είναι δύο, σε τέσσερα αν αυτοί είναι τρεις και ούτω καθεξής, ανάλογα με την περίπτωση, και επιπλέον άλλα τόσα, για όσα πρόσωπα τυχόν έχουν εγγράψει επιβαρύνσεις.


Δικαιώματα 

Με την κατάθεση της αίτησης καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για εξέτασή της.


Διαδικασία

Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης είναι παρόμοια με την αίτηση για αναγκαστική διανομή συνιδιόκτητων ακινήτων (βλέπε παράγραφο 2.13).​