​Αναπροσαρμογή Συνόρων Δύο ή Περισσότερων Ακινήτων


​Το κοινό σύνορο δύο ή περισσοτέρων ακινήτων μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία των ιδιοκτητών των ακινήτων.

Η σχετική αίτηση πρέπει να υπογράφεται από όλους τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες ακινήτων, των οποίων τα σύνορα θα τύχουν αναπροσαρμογής. Στην αίτηση, η οποία μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε από τα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, πρέπει να επισυ- νάπτονται τα εξής:


➤ Τα Πιστοποιητικά Εγγραφής των ακινήτων.

➤ Κτηματικό σχέδιο στο οποίο να σημειώνεται η προτεινόμενη αναπροσαρμογή των συνόρων και στο οποίο να υπάρχουν οι γραπτές συγκαταθέσεις των εγγεγραμμένων ιδιοκτητών των επηρεαζόμενων ακινήτων.


Δικαιώματα

Με την κατάθεση της αίτησης καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα.


Διαδικασία

Η χωρομετρική εργασία για ετοιμασία σχεδίου στο οποίο να φαίνεται η αναπροσαρμογή, διεξάγεται στην παρουσία των αιτητών.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, ακολουθεί επιτόπια έρευνα, επίσης στην παρουσία των αιτητών και έγκριση της αναπροσαρμογής από τον Διευθυντή του Τμήματος, η προσκόμιση άλλων συγκαταθέσεων που είναι αναγκαίες π.χ. συγκαταθέσεις ενυπόθηκων δανειστών κ.λπ. και η εγγραφή και έκδοση των νέων τίτλων.


Σημείωση

Για μεγάλες αναπροσαρμογές συνόρων στις περιοχές ανάπτυξης των κοινοτήτων ή σε οικιστικές περιοχές, απαιτείται πρώτα η εξασφάλιση άδειας από την αρμόδια Αρχή πριν κατατεθεί η σχετική αίτηση.


Χρόνος συμπλήρωσης

Ο χρόνος συμπλήρωσης της αίτησης εκτιμάται σε 12-18 μήνες και ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.​