​Αντίγραφα Κτηματικών Σχεδίων​


Αντίγραφα κτηματικών σχεδίων μπορεί να ζητήσει με αίτησή του οποιοσδήποτε.

Για τον σκοπό αυτό συμπληρώνεται το ειδικό Έντυπο (Ν.295), στο οποίο σημειώνονται απαραίτητα τα στοιχεία του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Εγγραφής, δηλαδή Φύλλο/Σχέδιο, κλίμακα, αριθμός τεμαχίου, Τμήμα (αν υπάρχει), και όνομα Δήμου/ Κοινότητας/Ενορίας.

Με την κατάθεση της αίτησης, η οποία μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε Κτηματολογικό Γραφείο, όπως αναφέρεται πιο κάτω, καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.


Σημεώσεις

➤ Για την προμήθεια κτηματικών σχεδίων, οι αιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Γραφείο Χωρομετρίας, στη Λευκωσία (Γωνία Αλάσιας και Ζ. Σώζου), ή στο πλησιέστερο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο. Οι πολίτες μπορούν, επίσης, να εξασφαλίσουν αντίγραφα κτηματικών σχεδίων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στις Επαρχίες Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου.​

➤ Ο αιτητής δεν είναι απαραίτητο να είναι και ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου για το οποίο ζητείται το σχέδιο.​