​Αντίγραφα Πιστοποιητικών Εγγραφής (Τίτλων) Ακίνητης Ιδιοκτησίας


Νόμος Κεφ. 224, Άρθρο 59 και Νόμος 9/65, Άρθρο 48


Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας, ο οποίος έχει απωλέσει τον τίτλο του, μπορεί να ζητήσει αντίγραφο του τίτλου αυτού από οποιοδήποτε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο.

Επίσης, ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας, του οποίου το ακίνητο είναι υποθηκευμένο, μπορεί να ζητήσει αντίγραφο του τίτλου του για σκοπούς μεταγενέστερης υποθήκευσής του.

Έντυπα αιτήσεων Σχετικά Έντυπα για αίτηση αντιγράφου Πιστοποιητικού Εγγραφής (τίτλου) διατίθενται στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία καθώς και στην ιστοσελίδα. Μπορεί η αίτηση να έχει το ίδιο ή παρόμοιο περιεχόμενο ανάλογα με την κάθε περίπτωση.


Αιτητές

Αιτητές πρέπει να είναι οι ίδιοι οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους και να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στον Κλάδο Αποδοχής, σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία.

Αν δεν μπορούν να παρουσιαστούν, η υπογραφή τους στην αίτηση πρέπει να είναι δεόντως πιστοποιημένη, είτε από Πιστοποιούντα Υπάλληλο, είτε από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου ή τον Κοινοτάρχη. Επίσης, ικανοποιητική είναι και η πιστοποίηση από Λειτουργό ή υπάλληλο οποιουδήποτε Κτηματολογικού Γραφείου.


Αιτήσεις από δικηγόρους

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται και από δικηγόρους, κατ΄ εντολήν των εγγεγραμμένων ιδιοκτητών πελατών τους.


Συνιδιόκτητα ακίνητα

Οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει αντίγραφο τίτλου, στο οποίο να φαίνονται όλοι οι εγγεγραμμένοι συνιδιοκτήτες του.


Απαραίτητη προϋπόθεση

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα ορθά στοιχεία τόσο του ακινήτου όσο και του αιτητή/ιδιοκτήτη, όπως αυτά αναγράφονται στον τίτλο, παράλληλα δε, πρέπει να αναγρά- φονται και οι τυχόν διαφοροποιήσεις από το Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητάς του.


Δικαιώματα

Με την κατάθεση της αίτησης, καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματο- λογίου και Χωρομετρίας.


Χρόνος συμπλήρωσης 

Τα αντίγραφα εκδίδονται, συνήθως, την ίδια μέρα ή το αργότερο την επομένη της κατάθεσης της αίτησης.


Σημείωση

Αν ο αιτητής δεν έχει καθόλου στοιχεία για τα εγγεγραμμένα ακίνητά του, επιβάλλεται να ζητήσει προηγουμένως Πιστοποιητικό Έρευνας και ακολούθως να καταθέσει αίτηση για να εκδοθεί αντίγραφο τίτλου για οποιοδήποτε ακίνητό του.​