​​​​Διάθεση Κρατικής Γης​


​Η διάθεση κρατικής γης διέπεται από τις πρόνοιες του άρθρου 18, του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ.224 και από τους περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμούς, ΚΔΠ 173/1989. Με βάση τον Νόμο και τους Κανονισμούς αυτούς, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει, δηλαδή να εγκρίνει την παραχώρηση, εκμίσθωση, ανταλλαγή ή αποξένωση, οποιασδήποτε ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας ή ακίνητης ιδιοκτησίας περιέλθουσας στη Δημοκρατία, σε δικαιούχα άτομα, Οργανισμούς ή Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το κάθε δικαιούχο πρόσωπο, Οργανισμός ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μπορεί να υποβάλει αίτηση για παραχώρηση, εκμίσθωση ή ανταλλαγή ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς, πάνω σε ειδικό Έντυπο, που μπορεί να ληφθεί από την ιστοσελίδα ή από τα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία.

Πιο κάτω παρατίθενται οι κύριες διατάξεις/όροι που προνοούν οι Κανονισμοί, για διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας.​


  
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

​​