​Διαίρεση - Διαχωρισμός Γεωργικής Γης


​Η διαίρεση γεωργικής γης είναι δυνατή, αν τα νέα τεμάχια που θα προκύψουν έχουν, ανάλογα με την περίπτωση, τις πιο κάτω εκτάσεις:

Για φυτείες (δηλαδή γη πλήρως καλυμμένη με δέντρα τοποθετημένα σε κανονική διάταξη και τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της καρποφορίας), αμπέλια, κήπους (περβόλια), δάση (πευκώνες), γη αρδευόμενη από συνεχή ή εποχιακή πηγή νερού και γη που μπορεί να αρδευτεί από συνεχή πηγή νερού (γη που μπορεί να αρδευτεί – επιδεκτική άρδευσης – είναι γη συνδεδεμένη με αρδευτικό έργο, ανεξάρτητα αν αρδεύεται ή όχι). Το κάθε νέο τεμάχιο πρέπει να έχει ελάχιστη έκταση 1.338τ.μ. (1 σκάλα).​

Για γη που μπορεί να αρδευτεί από εποχιακή πηγή νερού, το κάθε τεμάχιο πρέπει να έχει ελάχιστη έκταση 2.676τ.μ. (2 σκάλες).

Για ξηρική γη, το κάθε τεμάχιο πρέπει να έχει ελάχιστη έκταση 6.689τ.μ. (5 σκάλες)

Σε περιοχές όπου έχει διενεργηθεί αναδασμός, η ελάχιστη έκταση των νέων τεμαχίων που θα προκύψουν από διαχωρισμό, πρέπει να είναι διπλάσια από ό,τι αναφέρεται πιο πάνω, εκτός αν ο Διευθυντής του Τμήματος Αναδασμού, με Γνωστοποίηση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθόρισε ότι για ορισμένες περιοχές όπου έχει διενεργηθεί αναδασμός, θα ισχύουν τα ελάχιστα όρια που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

Επιπρόσθετα με τις πιο πάνω προϋποθέσεις, κάθε νέο τεμάχιο θα πρέπει να μπορεί να κατέχεται και να τυγχάνει κάρπωσης ως ξεχωριστό και αυτοτελές κτήμα.


Διαδικασία - Έντυπα

Ο/οι ιδιοκτήτης/ιδιοκτήτες του ακινήτου, του οποίου ζητείται η διαίρεση/διαχωρισμός υποβάλλει αίτηση, σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, ανεξάρτητα από την Επαρχία στην οποία βρίσκεται το ακίνητο.

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας του αιτητή ή και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εγγραφεί η ιδιοκτησία. Η αίτηση θα πρέπει, επίσης, να συνοδεύεται από τα πιο κάτω έγγραφα:


➤ Γραπτή αίτηση.

➤ Πιστοποιητικό Εγγραφής του ακινήτου.

➤Πιστοποιητικό Κοινοτικού Συμβουλίου, κατά πόσον το κτήμα είναι δεντροφυτεμένο ή αρδεύεται, προκειμένου για αρδευόμενο κτήμα. Αν αρδεύεται από Αρδευτικό Τμήμα, να επισυναφθεί σχετικό πιστοποιητικό. Αν αρδεύεται από λάκκο ή γεώτρηση, πρέπει να επισυνάπτεται άδεια ανόρυξης και άντλησης νερού καθώς και το κτηματικό σχέδιο που συνοδεύει την άδεια της γεώτρησης, στο οποίο σημειώνεται η θέση της γεώτρησης.

➤ Σχεδιάγραμμα ή σχέδιο όπου να φαίνεται η διαίρεση (αν υπάρχει).

➤ Δήλωση διανομής (αν υπάρχει).

➤ Επίσημο κτηματικό σχέδιο.


Η αίτηση γίνεται αποδεκτή σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, αφού καταβληθούν τα νενομισμένα δικαιώματα.

Ακολουθεί επιτόπια έρευνα, στην οποία ειδοποιούνται και παρευρίσκονται τα ενδιαφερόμενα μέρη και εξασφαλίζεται η έγκριση της διαίρεσης του διαχωρισμού από τον Διευθυντή.

Στη συνέχεια, ο φάκελος παραπέμπεται στον Κλάδο Χωρομετρίας για τη χωρομετρική και ακολούθως σχεδιαστική εργασία. Οι θέσεις των οροσήμων υποδεικνύονται από τον Χωρομέτρη/ Τεχνικό Μηχανικό ή ιδιώτη αρμόδιο Χωρομέτρη στους αιτητές, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για τη σήμανση, εξασφάλιση και προστασία αυτών των οροσήμων.

Με τη συμπλήρωση της χωρομετρικής και σχεδιαστικής εργασίας, ο σχετικός φάκελος προωθείται για την εγγραφή και έκδοση νέων τίτλων.

Ο χρόνος συμπλήρωσης της διαδικασίας εκτιμάται σε 12-18 μήνες και ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.​