​​Διαχείριση Κοινόκτητων Οικοδομών


​Κάθε κοινόκτητη οικοδομή πρέπει να έχει Διαχειριστική Επιτροπή, για τη ρύθμιση και διαχείριση των υποθέσεων της.

Οι κύριοι όλων των μονάδων συμμετέχουν στη δαπάνη που είναι αναγκαία για την ασφάλιση, συντήρηση, επιδιόρθωση, αποκατάσταση και διαχείριση της κοινόκτητης οικοδομής.

Το μερίδιο κάθε κυρίου στη δαπάνη διαχείρισης της κοινόκτητης οικοδομής καθορίζεται από τους Κανονισμούς με βάση το εμβαδόν κάθε μονάδας.

Οι Κανονισμοί κατατίθενται σε όλα τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία. Εγγράφονται από τον Διευθυντή με καταχώριση σημείωσης στο Κτηματικό Μητρώο. Ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των κυρίων των μονάδων και καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και πρέπει να προνοούν για τον έλεγχο, λειτουργία, διαχείριση, διοίκηση και κάρπωση των μονάδων και της κοινόκτητης ιδιοκτησίας. Όπου δεν έχουν καταρτιστεί Κανονισμοί, ισχύουν οι πρότυποι Κανονισμοί.

Στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας παρέχεται από τον Νόμο η δυνατότητα ή/και η υποχρέωση να παρεμβαίνει σε θέματα διαχείρισης των κοινόκτητων οικοδομών, πάντοτε, όμως, μετά από αίτηση, που κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία και αφού καταβληθούν τα σχετικά δικαιώματα.

Στην προσπάθειά του να βοηθήσει τόσο τους κυρίους των μονάδων όσο και τις Διαχειριστικές Επιτροπές, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει ετοιμάσει Έντυπα αιτήσεων για τα θέματα που αναφέρονται πιο κάτω και τα οποία αφορούν στη διαχείριση κοινόκτητων οικοδομών. Στα Έντυπα αυτά αναφέρονται και τα άλλα έγγραφα που κάθε φορά πρέπει να επισυνάπτονται στη σχετική αίτηση:


➤ Διορισμός προσωρινής Διαχειριστικής Επιτροπής.

➤ Διορισμός Διαχειριστικής Επιτροπής.

➤ Εγγραφή Κανονισμών.

➤ Υπολογισμός του εμβαδού των μονάδων.

➤ Καθορισμός του μεριδίου της κοινόκτητης ιδιοκτησίας που αναλογεί και ανήκει σε κάθε μονάδα.

➤ Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, των κυρίων των μονάδων κοινόκτητης οικοδομής.​