​Διαχωρισμός Γης σε Οικόπεδα


​Για τον διαχωρισμό γης σε οικόπεδα, απαιτείται πολεοδομική άδεια διαχωρισμού και άδεια διαίρεσης από την αρμόδια Αρχή. Όταν εξασφαλιστεί η άδεια και πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής των οικοπέδων, πρέπει να προηγηθεί εξωτερική οριοθέτηση και πασσάλωση του διαχωρισμού. Για τη διεξαγωγή της εργασίας αυτής, προσφέρονται στον ιδιοκτήτη της γης δύο επιλογές. Είτε να καταθέσει την άδεια διαίρεσης, με τα σχέδια και τους όρους που τη συνοδεύουν, σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, ανεξάρτητα από την Επαρχία στην οποία βρίσκεται το ακίνητο του οποίου σκοπείται η διαίρεση και να ζητήσει τη διεξαγωγή της εργασίας αυτής από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, είτε να αναθέσει την όλη εργασία σε ιδιώτη αρμόδιο Χωρομέτρη. Για κατάθεση της αίτησης αυτής συμπληρώνεται ειδικό Έντυπο και καταβάλλονται τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.α


Σημειώσεις

➤ Η υπόδειξη της θέσης των οροσήμων γίνεται είτε από Χωρομέτρη/Τεχνικό Μηχανικό του Τμήματος, είτε από ιδιώτη αρμόδιο Χωρομέτρη, ενώ η τοποθέτηση και εξασφάλιση των οροσήμων αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη.

➤ Αν στο υπό διαίρεση ακίνητο υπάρχουν οικοδομές, για τις οποίες έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Έγκρισης από την αρμόδια Αρχή, τότε στην αίτηση επισυνάπτονται και οι άδειες αυτές, τα αρχιτεκτονικά και κτηματικά σχέδια που τις συνοδεύουν και φυσικά τα Πιστοποιητικά Έγκρισης, για να χωρομετρηθούν οι οικοδομές αυτές και να εγγραφούν μαζί με τα οικόπεδα.


Μετά την πασσάλωση και τον έλεγχο της χωρομετρικής εργασίας, ο αιτητής εφοδιάζεται με σχετικό πιστοποιητικό το οποίο παρουσιάζει στην αρμόδια Αρχή, μαζί με όλα τα άλλα στοιχεία που απαιτούνται, για να δοθεί η έγκρισή της για έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών, εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή ή από τον επιβλέποντα αρμόδιο Χωρομέτρη, πιστοποιητικό συμπλήρωσης του έργου, το οποίο κατατίθεται στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας μαζί με τα σχετικά δικαιώματα, για έλεγχο της χωρομετρικής εργασίας, ετοιμασία του σχεδίου και εγγραφή των νέων οικοπέδων. Με τη συμπλήρωση και τον έλεγχο της χωρομετρικής εργασίας, ειδοποιείται ο αιτητής να προσκομίσει Πιστοποιητικό Έγκρισης για εγγραφή του διαχωρισμού. Αντίγραφο του σχεδίου αποστέλλεται και στην αρμόδια Αρχή που εξέδωσε την άδεια διαχωρισμού. Μετά την προσκόμιση του Πιστοποιητικού 'Εγκρισης, διεξάγεται επιτόπια εξέταση, γίνεται περιγραφή και εκτίμηση των νέων οικοπέδων, εξασφαλίζονται όλες οι συγκαταθέσεις που χρειάζονται και ακολουθεί η εγγραφή και έκδοση των νέων τίτλων.

Ο χρόνος συμπλήρωσης των υποθέσεων αυτού του είδους είναι αρκετά μεγάλος και είναι σχεδόν αδύνατο να προκαθοριστεί αφού εξαρτάται από τις ενέργειες της αρμόδιας Αρχής, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, του ιδιοκτήτη, του εργολάβου/κατασκευαστή του έργου και πολλών άλλων παραμέτρων.​