​Διευθέτηση Διαφοράς Συνόρων


(Νόμος Κεφ.224, Άρθρο 58)


Όταν υπάρχει συνοριακή διαφορά/αμφισβήτηση του κοινού συνόρου δύο ακινήτων, οποιοσδήποτε των ιδιοκτητών μπορεί να ζητήσει από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας την επίλυση της διαφοράς. Σημειώνεται ότι κανένα Δικαστήριο δεν επιλαμβάνεται οποιασδήποτε αγωγής ή άλλης διαδικασίας αναφορικά με τη διαφορά, πριν αυτή επιλυθεί σε πρώτο στάδιο από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.


Προϋποθέσεις επίλυσης συνοριακής διαφοράς

➤ Τουλάχιστον το ένα από τα δύο συνορεύοντα ακίνητα να είναι εγγεγραμμένο (να υπάρχει τίτλος) και η εγγραφή αυτή να βασίζεται σε σχέδιο που ετοιμάστηκε από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

➤ Η διαφορά να μην έχει επιλυθεί προηγουμένως από τον Διευθυντή.


Κατάθεση αίτησης

Η αίτηση για διευθέτηση διαφοράς συνόρων, υποβάλλεται σε σχετικό Έντυπο (Ν.268), το οποίο διατίθεται στο κοινό από όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία ή από την ιστοσελίδα. Το Έντυπο/αίτηση συμπληρώνεται, υπογράφεται και κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία.Το Έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό Εγγραφής του ακινήτου ή φωτοαντίγραφό του.

Είναι ευθύνη του αιτητή/ιδιοκτήτη, να εξακριβώσει και να αναφέρει στην αίτησή του, το όνομα και την ακριβή διεύθυνση του ιδιοκτήτη του συνορεύοντος ακινήτου. Προς υποβοήθηση του κοινού, ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μετά από αίτηση οποιουδήποτε ιδιοκτήτη, εκδίδει Πιστοποιητικό Έρευνας στο οποίο φαίνονται τα πρόσωπα, στο όνομα των οποίων είναι εγγεγραμμένα ή καταχωρισμένα τα ακίνητα που συνορεύουν με το ακίνητό του. Πέραν, όμως, του Πιστοποιητικού 'Ερευνας που εκδίδει ο Διευθυντής, είναι ευθύνη του αιτητή να εξακριβώσει τον πραγματικό ιδιοκτήτη/αντίδικό του.


Δικαιώματα που καταβάλλονται

Με την κατάθεση της αίτησης καταβάλλονται και τα ανάλογα δικαιώματα που προβλέπονται για εξέταση της αίτησης, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.


Επιτόπια εξέταση

Η επιτόπια εξέταση γίνεται αφού όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (αιτητής και αντίδικος) ειδοποιηθούν δεκατέσσερις (14) τουλάχιστον μέρες πριν την εξέταση, με συστημένη επιστολή, για την ακριβή ημέρα και ώρα της εξέτασης. Η αίτηση τότε μόνον θα εξεταστεί, αν εξακριβωθεί ότι:​


➤ Τα ονόματα των προσώπων που αναφέρονται στην αίτηση, είναι οι ιδιοκτήτες των συνορεύοντων ακινήτων.

➤ Οι ειδοποιήσεις προς αυτούς, στάλθηκαν στις πραγματικές τους διευθύνσεις.

➤ Συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προαναφέρονται.

➤ Ενας τουλάχιστον από τα ενδιαφερόμενα μέρη έχει υποδείξει επιτόπου τη διαφιλονικούμενη έκταση γης.


Σε περίπτωση που ικανοποιούνται τα πιο πάνω, ο Κτηματολογικός Λειτουργός σε συνεργασία με το Χωρομέτρη/Τεχνικό Μηχανικό του Τμήματος, μετά από σχετική χωρομετρική εργασία, υποδεικνύει τη θέση του κοινού εγγεγραμμένου συνόρου των ακινήτων.

Μετά την υπόδειξη του συνόρου, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν την ευχέρεια ή να αποδεχθούν το κοινό τους σύνορο, υπογράφοντας σχετική δήλωση, ή να μη δεχθούν την υπόδειξη. Και στις δύο περιπτώσεις, η διαφορά επιλύεται πάντοτε με απόφαση του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, η οποία κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη. Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, το οποίο δεν συμφωνεί ή δεν αποδέχεται την απόφαση του Διευθυντή, μπορεί να ασκήσει έφεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Επαρχίας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο.

Η προθεσμία άσκησης έφεσης είναι (τριάντα) 30 μέρες από την ημέρα ταχυδρόμησης της σχετικής ειδοποίησης του Διευθυντή.

Ο χρόνος συμπλήρωσης αυτού του είδους των υποθέσεων εκτιμάται σε 12-18 μήνες, νοουμένου ότι δεν θα ασκηθεί έφεση στην απόφαση του Διευθυντή και ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.


Σημείωση

Η επίλυση συνοριακής διαφοράς είναι η μόνη χωρομετρική εργασία που δεν μπορεί να ανατεθεί σε ιδιώτη αρμόδιο Χωρομέτρη.​