​Εγγραφή Ακίνητου Δυνάμει Χρησικτησίας (Κατοχής)


​​​Ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος Κεφ. 224, ΄Αρθρο 10


Οποιοδήποτε πρόσωπο διεκδικεί την κυριότητα συγκεκριμένου ακινήτου δυνάμει χρησικτησίας (κατοχής) και έχει συμπληρώσει τον χρόνο χρησικτησίας, μπορεί να ζητήσει από τον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό της Επαρχίας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, την εγγραφή του στο όνομά του.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου της κοινότητας, στα όρια της οποίας βρίσκεται το ακίνητο. Στο πιστοποιητικό να βεβαιώνονται τα πραγματικά γεγονότα της κατοχής.


Σημείωση

Αν το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται στα όρια κοινότητας, στην οποία δεν υπάρχει Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου και Κοινοτικό Συμβούλιο, μπορεί να γίνει δεκτό πιστοποιητικό υπογε- γραμμένο από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου της πλησιέστερης κοινότητας.

Η απόκτηση της κυριότητας ακινήτου δυνάμει χρησικτησίας, προϋποθέτει συνεχή και αδιαφιλονίκητη κατοχή ενός ακινήτου για τη χρονική περίοδο που ο Νόμος κατά καιρούς έχει καθορίσει. Η χρονική διάρκεια και οι προϋποθέσεις χρησικτησίας είναι διαφορετικές σήμερα, από ότι ήταν πριν την 1η.9.1946. Ουσιώδη στοιχεία της χρησικτησίας είναι, ο χρόνος έναρξης της κατοχής, η χρονική της διάρκεια και η ύπαρξη εγγραφής (τίτλου) για το συγκεκριμένο ακίνητο. Σήμερα, ο Νόμος προβλέπει άσκηση κατοχής για πλήρη περίοδο τριάντα (30) ετών καιαπαγορεύει την απόκτηση κυριότητας δυνάμει χρησικτησίας, σε ακίνητα που ανήκουν:


➤ Στο κράτος

➤ Σε ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα είναι εγγεγραμμένα (υπάρχει τίτλος) στο όνομά τους. Η προστασία που παρέχεται στον εγγεγραμμένο κύριο δεν αίρεται με τον θάνατό του.

➤ Σε κοινότητες (κοινοτικά ακίνητα).


Δικαιώματα

Με την κατάθεση της αίτησης καταβάλλονται και τα δικαιώματα για εξέτασή της.


Εξέταση αιτήσεων

Όλες οι αιτήσεις για εγγραφή ακινήτου δυνάμει χρησικτησίας (κατοχής) εξετάζονται επιτόπου από έμπειρους Κτηματολόγους. Στην επιτόπια εξέταση παρευρίσκονται τόσο οι αιτητές, όσο και ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου ή αντιπρόσωπός του. Η έρευνα του Κτηματολόγου καλύπτει την εξακρίβωση όλων των στοιχείων του ακινήτου, του οποίου ζητείται η εγγραφή, την επιτόπου φυσική του κατάσταση, τον τρόπο και τη χρονική περίοδο άσκησης της κατοχής, από την ημέρα που γίνεται η επιτόπια εξέταση και με αναδρομή στο παρελθόν, μέχρι και το πρόσωπο στο όνομα του οποίου υπάρχει εγγραφή (τίτλος) για το συγκεκριμένο ακίνητο. Αν δεν υπάρχει τίτλος, η έρευνα φτάνει μέχρι το πολύ μακρινό παρελθόν, γύρω στο 1900 ή και πιο πριν, αν το απαιτεί η περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη πάντοτε των στοιχείων που είναι καταχωρημένα στα Μητρώα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Όλα τα γεγονότα που εξακριβώνονται κατά την επιτόπια εξέταση περιλαμβάνονται στην Έκθεση του Κτηματολόγου και βεβαιώνονται από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου. Η αίτηση αφού ελεγχθεί είτε απορρίπτεται, είτε προωθείται προς έκδοση τίτλου. Στην περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, ενημερώνεται ανάλογα ο αιτητής.


Χρόνος συμπλήρωσης 

Ο χρόνος συμπλήρωσης της αίτησης αυτού του είδους, συνήθως, ποικίλλει και εξαρτάται από την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.


Ενστάσεις

Οποιοσδήποτε διαφωνεί με οποιαδήποτε απόφαση του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, για θέματα που αφορούν υποθέσεις αυτού του είδους, μπορεί να υποβάλει ένσταση στην οποία πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι της διαφωνίας του και όλα τα στοιχεία που την υποστηρίζουν, καταβάλλοντας και τα σχετικά δικαιώματα για εξέταση της ένστασής του.


Απόφαση

Μετά την εξέταση οποιασδήποτε ένστασης, η απόφαση του Διευθυντή κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι είτε την αποδέχονται, είτε συνεχίζουν με δικαστικά μέσα την αξίωση τους, αν θεωρούν ότι παραβλάπτονται τα συμφέροντά τους, ενημερώνοντας στην τελευταία περίπτωση και τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.