​Εγγραφή Διανομής Συνιδιοκτητών Ακινήτων


​(Νόμος Κεφ. 224, Άρθρο 34)


Ακίνητη ιδιοκτησία που αποτελείται από ένα ή περισσότερα ακίνητα, η οποία ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτομα (συνιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας), μπορεί να διανεμηθεί με συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών.

Η διανομή, είτε με τεμαχισμό τεμαχίων σε μικρότερα τμήματα, χωρίς να γίνεται παράβαση των ελάχιστων εκτάσεων που προβλέπει ο Νόμος, είτε με διανομή ολόκληρου τεμαχίου, μπορεί να εγγραφεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και να εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος στον κάθε συνιδιοκτήτη, για το ακίνητο ή το μέρος του ακινήτου που έχει αναλογήσει σ΄ αυτόν.

Για την εγγραφή απαιτείται γραπτή συμφωνία, η οποία μπορεί να κατατεθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο της Επαρχίας στην οποία βρίσκονται τα ακίνητα, ή σε οποιοδήποτε άλλο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο. Η αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να υπογράφεται από όλους τους ιδιοκτήτες ή τους πληρεξούσιους αντιπροσώπους τους και να ζητείται η εγγραφή των ακινήτων με βάση τη συμφωνία τους. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής:


➤ Τα Πιστοποιητικά Εγγραφής (τίτλοι) των ακινήτων.

➤ Γραπτή συμφωνία διανομής υπογεγραμμένη από όλους τους εγγεγραμμένους συνιδιοκτήτες, των οποίων οι υπογραφές να είναι δεόντως πιστοποιημένες.

➤ Γραπτές συγκαταθέσεις τυχόν ενυπόθηκων ή άλλων δανειστών προς όφελος των οποίων επενεργούν Εμπράγματα Βάρη, σε βάρος συγκεκριμένου μεριδίου.

➤ Κτηματικό σχέδιο, υπογεγραμμένο από όλους τους συνιδιοκτήτες, στο οποίο να φαίνεται ο διαχωρισμός, σε περίπτωση που οποιοδήποτε τεμάχιο υποδιαιρείται.

Με την κατάθεση της αίτησης, καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.


Διαδικασία – Χρόνος συμπλήρωσης

Αν στη συμφωνία δεν προβλέπεται διαίρεση ακινήτου και οι τίτλοι βασίζονται στα εν χρήσει σχέδια, η αίτηση συμπληρώνεται χωρίς επιτόπια έρευνα, σε μικρό χρονικό διάστημα (εντός εξαμήνου). Αν στη συμφωνία προβλέπεται υποδιαίρεση ακινήτου/ακινήτων, θα πρέπει να διενεργηθεί επιτόπια έρευνα, οπότε η συμπλήρωσή της εξαρτάται και από άλλους παράγοντες και απαιτείται περισσότερος χρόνος. Και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις, ο χρόνος συμπλήρωσης ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.​