​Εγγραφή Εμπιστευμάτων


Για να είναι έγκυρο ένα Εμπίστευμα, πρέπει να ιδρύεται με έγγραφο (trust deed), υπογεγραμμένο από το πρόσωπο που δικαιούται σ΄ αυτό ή με διαθήκη. Η εγγραφή της πράξης του Εμπιστεύματος γίνεται είτε:


➤ Με καταχώριση σχετικής σημείωσης στο Μητρώο Εγγραφής, χωρίς μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας.

➤ Με μεταβίβαση τίτλου.


Στην πρώτη περίπτωση, υποβάλλεται αίτηση για αποδοχή και καταχώριση της πράξης του Εμπιστεύματος. Το έγγραφο Εμπιστεύματος πρέπει να είναι χαρτοσημασμένο με χαρτόσημο αξίας €17,09. Την αίτηση υποβάλλει ο Επίτροπος του Εμπιστεύματος στο Κτηματολογικό Γραφείο της Eπαρχίας όπου βρίσκονται τα ακίνητα και καταβάλλονται τα σχετικά τέλη στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Στη δεύτερη περίπτωση, η πράξη Εμπιστεύματος επισυνάπτεται στη δήλωση μεταβίβασης και τα ακίνητα εγγράφονται στο όνομα του/των Επιτρόπου/ων, αφού πληρωθούν προηγουμένως τα σχετικά τέλη. Νοείται φυσικά, ότι και στις δύο περιπτώσεις τα επηρεαζόμενα ακίνητα είναι ελεύθερα από Εμπράγματα Βάρη και ο ιδιοκτήτης τους δεν τελεί υπό απαγόρευση.

Τα καταβλητέα δικαιώματα και στις δύο περιπτώσεις, υπολογίζονται όπως στην περίπτωση κατά την οποία διενεργείται δωρεάν από τον ιδιοκτήτη προς τον δικαιούχο (Beneficiary) του Εμπιστεύματος και ποικίλλουν ανάλογα με τη συγγένεια που υφίσταται μεταξύ τους.


Χρόνος συμπλήρωσης

➤ Η εγγραφή Εμπιστεύματος εκτιμάται σε 2-3 μήνες και ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.

➤ Η μεταβίβαση τίτλου, μπορεί να γίνει την ίδια μέρα ή την επόμενη της μεταβίβασης.​