​Εγγραφή Μεταφερόμενου Συντελεστή Δόμησης


​Στους ιδιοκτήτες διατηρητέων οικοδομών, παρέχεται ως κίνητρο το δικαίωμα μεταφοράς του Συντελεστή Δόμησης από μια διατηρητέα οικοδομή (οικοδομή δότης) προς όφελος άλλης οικοδομής (οικοδομή δέκτης), νοουμένου ότι θα τηρηθούν οι προϋποθέσεις του Νόμου.

Η σχετική αίτηση κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία και σ΄αυτή θα πρέπει να επισυνάπτονται:


➤ Άδεια μεταφοράς του Συντελεστή από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

➤ Οι τίτλοι ιδιοκτησίας των επηρεαζόμενων ακινήτων.

➤ Δήλωση του τρόπου διάθεσης του σχετικού Συντελεστή και αν είναι πώληση, το τμημα πώλησης.

➤ Βεβαίωση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ότι έχει κατατεθεί στο Ειδικό Ταμείο Διατήρησης, ποσό ίσον με 10% της αξίας του μεταφερόμενου/χαρισμένου Συντελεστή Δόμησης, όπως έχει υπολογισθεί από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

➤Αν το ακίνητο που αφορά στη διατηρητέα οικοδομή δότης, βαρύνεται με Εμπράγματα Βάρη (π.χ. υποθήκη) είναι αναγκαίο να προσκομισθεί και η γραπτή συγκατάθεση του προσώπου, προς όφελος του οποίου ενεργεί το Εμπράγματο Βάρος.

Αφού πληρωθούν τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας γίνεται η εγγραφή του μεταφερόμενου Συντελεστή Δόμησης, με την καταχώρηση ειδικής σημείωσης στα Κτηματικά Μητρώα και στους τίτλους ιδιοκτησίας των επηρεαζόμενων ακινήτων.​