​Εγγραφή, Ακύρωση, Τροποποίηση Εγγραφής Δυνάμει Διατάγματος Δικαστηρίου


H προσαγωγή στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας επικυρωμένου αντιγράφου απόφασης ή Διατάγματος Δικαστηρίου, αποτελεί επαρκή εξουσιοδότηση στον Διευθυντή του Τμήματος, να προβεί στην εγγραφή ακινήτου ή σε τροποποίηση, ή ακύρωση εγγραφής, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την απόφαση ή το Διάταγμα.


Διαδικασία

Ο Δικηγόρος του διαδίκου, προς όφελος του οποίου εκδόθηκε η απόφαση ή το Διάταγμα του Δικαστηρίου, ή ο ίδιος ο διάδικος, καταθέτει αίτηση στο Κτηματολογικό Γραφείο της Επαρχίας όπου βρίσκεται το ακίνητο, επισυνάπτοντας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης ή του Διατάγματος του Δικαστηρίου, καταβάλλοντας, ταυτόχρονα, τα σχετικά Δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Για διενέργεια της εγγραφής, τροποποίησης ή ακύρωσης εγγραφής, πολλές φορές απαιτείται επιτόπια εξέταση ή και προσκόμιση άλλων στοιχείων ή συγκαταθέσεων και είναι ευθύνη του αιτητή/διαδίκου η διενέργεια όλων όσων απαιτούνται να γίνουν, για εφαρμογή της απόφασης ή του Διατάγματος.​