​Ενοποίηση Ακινήτων σε έναν Τίτλο


Η ενοποίηση δύο ή περισσοτέρων ακινήτων είναι δυνατόν να επιτευχθεί νοουμένου ότι τα ακίνητα:

➤ Συνορεύουν, και δεν παρεμβάλλεται, μεταξύ τους, μονοπάτι, αργάκι, αυλάκι ή άλλο ξένο τεμάχιο.

➤ Ανήκουν στο ίδιο ή στα ίδια πρόσωπα και με τα ίδια μερίδια.

➤ Δεν είναι επιβαρυμένα με οποιοδήποτε εμπόδιο. Σε περίπτωση που όλα τα ακίνητα είναι επιβαρυμένα με την ίδια ή ίδιες υποθήκες, επιτρέπεται η ενοποίηση, με τη γραπτή συγκατάθεση του ενυπόθηκου δανειστή.

Η αίτηση για ενοποίηση κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, ανεξάρτητα από την Επαρχία στην οποία βρίσκονται τα ακίνητα. Την αίτηση μπορεί να υπογράψει ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης, ή ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του ή ο δικηγόρος του. Σ΄ αυτήν πρέπει να επισυνάπτονται και τα εξής:

➤ Τα Πιστοποιητικά Εγγραφής των ακινήτων.​

➤ Οι συγκαταθέσεις των ενυπόθηκων δανειστών (αν τα υπό ενοποίηση ακίνητα βαρύνονται με υποθήκες).


Συστήνεται όπως η αίτηση συνοδεύεται και από επίσημο κτηματικό σχέδιο, στο οποίο να φαίνονται τα υπό ενοποίηση τεμάχια.


Δικαιώματα 

Τα σχετικά δικαιώματα καταβάλλονται στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης.


Διαδικασία

Η αίτηση παραπέμπεται για επιτόπια έρευνα ή/και χωρομετρική και σχεδιαστική εργασία. Ακολουθεί έλεγχος και εκδίδεται νέος τίτλος.


Σημείωση

Αν η κατάσταση των ακινήτων είναι η ίδια με αυτή που περιγράφεται στους τίτλους, και πιστοποιείται τούτο από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου ή τον Κοινοτάρχη και νοουμένου ότι όλοι οι τίτλοι βασίζονται στα εν χρήσει σχέδια, η αίτηση δυνατόν να συμπληρωθεί χωρίς να προηγηθεί επιτόπια έρευνα.


Χρόνος συμπλήρωσης

Ο χρόνος συμπλήρωσης της αίτησης εξαρτάται από το κατά πόσον θα απαιτηθεί επιτόπια έρευνα, χωρομετρική εργασία κ.λπ. Αν δεν απαιτηθεί επιτόπια έρευνα, η υπόθεση μπορεί να συμπληρωθεί πολύ σύντομα.​