​Επιστροφή Μεταβιβαστικών Δικαιωμάτων


​Άλλο κίνητρο που παρέχεται στους ιδιοκτήτες διατηρητέων οικοδομών είναι και η επιστροφή των μεταβιβαστικών δικαιωμάτων που πληρώθηκαν κατά τον χρόνο της μεταβίβασης διατηρητέα​ς οικοδομής.

Ο δικαιοδόχος/ιδιοκτήτης της μεταβιβασθείσας διατηρητέας οικοδομής, υποβάλλει αίτηση στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, επισυνάπτοντας πιστοποιητικό του Υπουργού Εσωτερικών, ότι συμπλήρωσε μέσα σε έξι (6) χρόνια, το αργότερο, από την ημε- ρομηνία της δήλωσης μεταβίβασης, τα έργα συντήρησης της οικοδομής, ή ότι η οικοδομή δεν χρειάζεται συντήρηση και ζητά την επιστροφή των δικαιωμάτων που καταβλήθηκαν.

Η αίτηση κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία και η επιστροφή των δικαιωμάτων γίνεται μέσω του Γενικού Λογιστηρίου.

Ο χρόνος συμπλήρωσης εκτιμάται σε 2-3 μήνες και ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.​