​Επιτόπια Έρευνα Κατόπιν Διατάγματος Δικαστηρίου​


Στην περίπτωση εκδίκασης αγωγής ή άλλης δικαστικής διαδικασίας, μπορεί να διαταχθεί από το Δικαστήριο επιτόπια έρευνα αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία. Ο δικηγόρος του ενάγοντα ή του εναγομένου, καταθέτει αίτηση στο Κτηματολογικό Γραφείο της Επαρχίας όπου βρίσκονται τα επηρεαζόμενα ακίνητα και καταβάλλει τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για εξέτασή της.

Στην προκειμένη περίπτωση η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:


➤ Το Διάταγμα του Δικαστηρίου.

➤ Την Έκθεση απαίτησης.

➤ Την Έκθεση υπεράσπισης.


Η επιτόπια εξέταση γίνεται στην παρουσία των διαδίκων, οι οποίοι ειδοποιούνται σχετικά μέσω των δικηγόρων τους. Η Έκθεση του Κτηματολογικού Λειτουργού, με το πόρισμα της επιτόπιας εξέτασης, αποστέλλεται στον Πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου, σε τόσα αντίγραφα όσοι και οι διάδικοι και ένα αντίγραφο επιπλέον, για τον φάκελο του Δικαστηρίου.

Για την παρουσίαση της Έκθεσης του αρμόδιου Κτηματολογικού υπαλλήλου, κατά την ακρόαση της υπόθεσης στο Δικαστήριο, απαιτείται η κλήτευσή του και η καταβολή των σχετικών δικαιωμάτων.

Για απονομή της δικαιοσύνης σε σύντομο χρονικό διάστημα, το Τμήμα δίδει προτεραιότητα στην εξέταση των υποθέσεων αυτού του είδους.​