​Περιοριστικές Συμβάσεις​


Περιοριστική Σύμβαση, με την οποία περιορίζεται η χρήση ή η ανάπτυξη ενός ακινήτου προς όφελος άλλου ακινήτου, μπορεί να εγγραφεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Η αίτηση για εγγραφή κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία. Η εγγραφή γίνεται με καταχώριση σχετικής σημείωσης τόσο στο Κτηματικό Μητρώο, έναντι των εγγραφών των επηρεαζόμενων ακινήτων, όσο και στο Πιστοποιητικό Εγγραφής.

Για να μπορεί να εγγραφεί η Περιοριστική Σύμβαση, πρέπει σ΄ αυτή:


➤ Να καθορίζονται όλα τα επηρεαζόμενα ακίνητα, με αναφορά στα στοιχεία των ακινήτων(αριθμός εγγραφής, τεμάχιο, Φύλλο/Σχέδιο κ.λπ.).

➤ Να είναι υπογεγραμμένη από τους ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων ακινήτων, η δε υπογραφή τους να είναι δεόντως πιστοποιημένη.

➤ Ακίνητο του οποίου περιορίζεται η χρήση ή η ανάπτυξη, πρέπει να είναι εγγεγραμμένο (να υπάρχει τίτλος), και αν βαρύνεται με οποιοδήποτε Εμπράγματο Βάρος, να προσκομιστεί η γραπτή συγκατάθεση του προσώπου προς όφελος του οποίου ενεργεί το Εμπράγματο Βάρος.


Την αίτηση μπορεί να καταθέσει οποιοσδήποτε των ενδιαφερομένων σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, ανεξάρτητα από την Επαρχία στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και σ΄ αυτή θα πρέπει να επισυνάπτονται:


➤ Η αρχική Σύμβαση χαρτοσημασμένη.

➤ Τα Πιστοποιητικά Εγγραφής των ακινήτων.


Με την κατάθεση της αίτησης, καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Περιοριστική Σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί η τροποποιηθεί, με Διάταγμα του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Ο χρόνος συμπλήρωσης εκτιμάται σε 2–3 μήνες και ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.​