​Πιστοποιημένα Αντίγραφα Διάφορων Εγγράφων​


Οποιοσδήποτε μπορεί με αίτηση του, να ζητήσει να προμηθευτεί με πιστοποιημένα αντίγραφα διαφόρων εγγράφων που τον αφορούν άμεσα και τα οποία είναι κατατεθειμένα στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, ή είναι καταχωρισμένα σε διάφορους φακέλους του Τμήματος, όπως πληρεξούσια έγγραφα, πωλητήρια έγγραφα, σχεδιαγράμματα αναφορικά με δικαιώματα διάβασης κ.λπ.

Η αίτηση κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία. Την αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε πρόσωπο που έχει άμεσο έννομο συμφέρον, ο δικηγόρος ή αντιπρόσωπός του.


Δικαιώματα 

Με την κατάθεση της αίτησης, καταβάλλονται τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αναφορικά με την ετοιμασία και πιστοποίηση του εγγράφου. Επιπλέον, απαιτείται όπως ο αιτητής, μαζί με την αίτησή του, προσκομίσει και χαρτόσημο αξίας €1,71.


Χρόνος συμπλήρωσης 

Τα αντίγραφα εκδίδονται, συνήθως, την ίδια μέρα ή το αργότερο την επόμενη της κατάθεσης της αίτησης, νοουμένου ότι αυτή θα κατατεθεί στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της Επαρχίας, στην οποία βρίσκεται το ακίνητο.​