​Τροποποίηση και Καθορισμός Θέσης Δικαιώματος Διόδου


​Στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας παρέχεται από τον Νόμο η εξουσία του καθορισμού ή της τροποποίησης της θέσης ή της κατεύθυνσης οποιουδήποτε σχετικού δικαιώματος διόδου, αυλακιού, χαντακιού/ρυακιού, αγωγού, σωλήνα, σύρματος ή άλλου παρόμοιου, αφού υποβληθεί προς τούτο σχετική αίτηση από τον κύριο του δουλεύοντος ή του δεσπόζοντος ακινήτου.

Η αίτηση υποβάλλεται στο Έντυπο Ν.252Α, σε τόσα αντίγραφα όσοι οι ιδιοκτήτες/συνιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων ακινήτων και κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία. Η αίτηση συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό Εγγραφής του ακινήτου του αιτητή και με την κατάθεσή της, καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα.

Ο Διευθυντής, μετά από επιτόπια εξέταση και αφού ειδοποιήσει σχετικά όλους τους ενδια- φερομένους, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προηγουμένως, αποφασίζει για τον καθορισμό ή την τροποποίηση κατά τρόπο ώστε κανένα ακίνητο να μην επηρεάζεται δυσμενέστερα από ό,τι προηγουμένως.

Η απόφαση του Διευθυντή κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και οποιοσδήποτε διαφωνεί με αυτή, έχει το δικαίωμα να την προσβάλει στο Δικαστήριο, με την καταχώριση σχετικής αίτησης/έφεσης και να ενημερώσει ταυτόχρονα τον Διευθυντή.

Ο χρόνος συμπλήρωσης της διαδικασίας εκτιμάται σε 12-18 μήνες, αν δεν ασκηθεί έφεση στην απόφαση του Διευθυντή, και ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.​