​Αντίγραφα Υποθήκης ή Επιβάρυνσης


​Ο ενυπόθηκος δανειστής ή ο ενυπόθηκος οφειλέτης υφιστάμενης υποθήκης, αν έχει χάσει το Πιστοποιητικό Εγγραφής της υποθήκης, μπορεί να ζητήσει την έκδοση αντιγράφου. Η αίτηση κατατίθεται σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία.

Με την κατάθεση της αίτησης, καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Με τον ίδιο τρόπο εκδίδεται και αντίγραφο εγγραφής επιβάρυνσης (π.χ. MEMO), στην περίπτωση που το πρωτότυπο έχει χαθεί.


Χρόνος συμπλήρωσης 

Τα αντίγραφα εκδίδονται, συνήθως, την ίδια μέρα ή το αργότερο την επόμενη της κατάθεσης της αίτησης, νοουμένου ότι αυτή θα κατατεθεί στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της Επαρχίας, στην οποία βρίσκεται το ακίνητο.​