​Οριοθέτηση Ακινήτου​


​​Το σημαντικότερο, ίσως, στοιχείο το οποίο κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου θέλει να γνωρίζει, είναι το όρια του ακινήτου του. Στους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι (έχουν τίτλο για τα ακίνητα τους) και των οποίων οι εγγραφές (οι τίτλοι) βασίζονται σε σχέδιο που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, υπό κλίμακα, προσφέρεται η δυνατότητα να γνωρίζουν τα όρια των ακινήτων τους, με την οριοθέτηση ολόκληρης ή μέρους της περιμετρικής γραμμής τους.

Για την υποβολή σχετικής αίτησης διατίθεται σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία και στην ιστοσελίδα. Στην αίτηση επισυνάπτεται το Πιστοποιητικό Εγγραφής (τίτλος) του ακινήτου ή φωτοαντίγραφό του και κτηματικό σχέδιο, στο οποίο σημειώνεται η θέση των οροσήμων των οποίων ζητείται η υπόδειξη στο έδαφος.

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο.Ταυτόχρονα, καταβάλλονται και τα σχετικά δικαιώματα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ανάλογα με τον αριθμό των οροσήμων που θα τοποθετηθούν.​

Η υπόδειξη της θέσης των οροσήμων γίνεται από υπαλλήλους του Τμήματος στην παρουσία των αιτητών. Οι ιδιοκτήτες μπορούν, επίσης, όπως και σε άλλου είδους υποθέσεις, να αναθέσουν την αναγκαία χωρομετρική εργασία, σε ιδιώτες αρμόδιους Χωρομέτρες. Οι αιτητές προτρέπονται να φροντίζουν για την τοποθέτηση οροσήμων στα σημεία που υποδεικνύονται.

Παρακαλείται το κοινό όπως παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία, εξασφάλιση και συντήρηση τόσο των τεχνητών οροσήμων των ακινήτων, όσο και φυσικών συνόρων (όχτων, δόμων κ.λπ.), που καθορίζουν τα όρια των ακινήτων τους.

Ο χρόνος συμπλήρωσης για τη διεκπεραίωση αυτού του είδους των υποθέσεων, δεν μπορεί να εκτιμηθεί λόγω του συσσωρευμένου όγκου εργασίας από τις καθυστερημένες υποθέσεις.​