Δίκτυο CYPOS​​


Το δίκτυο CYPOS (Cyprus Positioning System) είναι ένα δίκτυο 7 μόνιμων σταθμών GNSS (Global Navigational Satellite System), εγκατεστημένο στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, το οποίο είναι σε συνεχή λειτουργία (24/7/365). Το δίκτυο αυτό εκπέμπει δεδομένα στους εγγεγραμμένους χρήστες που διαθέτουν συσκευές GPS μεγάλης ακριβείας με αποτέλεσμα να μην είναι απαραίτητη η χρήση σταθερού δέκτη GPS από τον χρήστη. Το δίκτυο παρέχει λύσεις όπως VRS (Virtual Reference Station), iMAX, FKP (Flächen Korrektur Parameter - Spatial Correction Parameter) and MAC (Master-Auxiliary Concept). Αναφέρεται ότι οι υπηρεσίες CYPOS, δεν είναι συμβατές για χρήση με το GPS κινητών τηλεφώνων.


Δικαίωμα Εγγραφής: Οιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στις υπηρεσίες CYPOS.  

Διαδικασία Εγγραφής: Η διαδικασία εγγραφής στο CYPOS είναι η ακόλουθη:


1.   Πλοήγηση στην ιστοσελίδα της Διαδικτυακής Πλατφόρμα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - DLS Portal πατώντας τον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο http://eservices.dls.moi.gov.cy/#/signinscreen.

2.   Για την Εγγραφή και Είσοδο του χρήστη στο DLS Portal, υπάρχουν οδηγίες στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο

 http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/FrontEndHelp/Pages/signinscreen.aspx.

3.   Εφόσον ο χρήστης βρίσκεται συνδεδεμένος στο DLS Portal, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση ένταξης στην ομάδα (CYPOS Group) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρουσιάζονται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο

http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/FrontEndHelp/Pages/GroupsAndMembeships.aspx

Δικαίωμα για να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο CYPOS Group, έχουν όσοι εγγεγραμμένοι χρήστες επικύρωσαν τον διακριτικό τους αριθμό στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και θεωρούνται Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες (σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες).


4.   Αφού ο χρήστης ενταχθεί στο CYPOS Group, θα εμφανιστεί στην κεντρική σελίδα του «Πίνακας Εργασιών», η επιλογή «Εγγραφή στο CYPOS» όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 1 πιο κάτω. Υφιστάμενοι χρήστες του CYPOS, οι οποίοι κατέχουν διαπιστευτήρια (username/password) στο CYPOS και προτίθενται να κάνουν αγορά συνδρομής από τo DLS Portal για πρώτη φορά, μπορούν να προχωρήσουν στο βήμα 9, χωρίς να κάνουν «Εγγραφή στο CYPOS».

 

1.PNG


5.   Πατώντας ο χρήστης την επιλογή «Εγγραφή CYPOS», ανακατευθύνεται στην ιστοσελίδα του CYPOS, στην οποία θα κάνει την εγγραφή του πατώντας την επιλογή "Register", όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 2 πιο κάτω.


2.PNG


6.   Ο χρήστης εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία στην φόρμα που θα του παρουσιαστεί (εικόνα 3) και την υποβάλλει.

 

3.PNG


7.   Με την υποβολή της αίτησης στην ιστοσελίδα του CYPOS, ο χρήστης θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, το οποίο τον καλεί να επιβεβαιώσει την εγγραφή του στο CYPOS, ακολουθώντας τον παρεχόμενο στο μήνυμα σύνδεσμο.

8.   Αφού ο χρήστης επιβεβαιώσει την εγγραφή του βάση του πιο πάνω βήματος, λαμβάνει επιπλέον ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που τον καλεί να πληρώσει την συνδρομή του.

9.   Η πληρωμή της συνδρομής γίνεται μέσω του DLS Portal, ακολουθώντας τα βήματα στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:


http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/FrontEndHelp/Pages/Subscriptions.aspx.


Οι διαθέσιμες συνδρομές φαίνονται στην ακόλουθη εικόνα (εικόνα 4). Αναφέρεται ότι όσες συνδρομές έχουν χαρακτηριστεί ως «Δεύτερη Άδεια» και «Τρίτη Άδεια», αφορούν τους χρήστες που διαθέτουν δεύτερο ή και τρίτο δέκτη GPS αντίστοιχα και επιθυμούν να έχουν τα ίδια διαπιστευτήρια όπως του πρώτου δέκτη.


Σημειώνεται ότι το όνομα που θα καταχωρηθεί στο πεδίο "Όνομα Χρήστη" (Εικόνα 4), θα είναι αυτό που καταχωρήθηκε στο βήμα 6 ως "Username".


Για υφιστάμενους χρήστες να συμπληρώσουν το "Username", που έχουν ήδη καταχωρημένο στους GPS δέκτες τους.

Όλοι οι χρήστες (νέοι και υφιστάμενοι) που επιθυμούν να έχουν ξεχωριστά διαπιστευτήρια για κάθε επιπλέον δέκτη GPS που διαθέτουν, θα πρέπει να αγοράσουν ξεχωριστές συνδρομές ακολουθώντας κάθε φορά όλα τα βήματα (4 – 9), για όσες συνδρομές το επιθυμούν.

 

4.PNG

10.   Ο χρήστης εφόσον πληρώσει θα αναμένει μήνυμα από τον Διαχειριστή του CYPOS, ότι η ενεργοποίηση της συνδρομής του έχει γίνει και ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες CYPOS άμεσα. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών.

Σημείωση:

Α. Για την έγκυρη εγγραφή στις υπηρεσίες CYPOS ο νέος χρήστης πρέπει να ακολουθήσει όλα τα στάδια των πιο πάνω οδηγιών. Αν ο νέος χρήστης αγοράσει κατευθείαν συνδρομή από το DLS Portal, χωρίς την προαναφερόμενη διαδικασία, η πρόσβαση στις υπηρεσίες CYPOS δεν θα είναι επιτυχής.

 

B. Ανανέωση Συνδρομής: 5 μέρες πριν την λήξη της συνδρομής του, ο χρήστης θα λάβει μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο (αν έχει ενημερώσει το προφίλ του) και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για να ανανεώσει την συνδρομή του. H ανανέωση συνδρομής περιλαμβάνεται στα βήματα που αναφέρονται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/FrontEndHelp/Pages/Subscriptions.aspx, στο σημείο «Ανανέωση Συνδρομών».