​​​Ερώτημα

Σκοπός: Ο σκοπός της ηλεκτρονικής αίτησης υποβολής ερωτήματος είναι για να υποβάλετε ερωτήματα προς το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Ένα ερώτημα μπορεί να αφορά απορία/διευκρίνιση σχετικά με την υποβολή μιας αίτησης, την πορεία μιας αίτησης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τη Διαδικτυακή Πύλη του Κτηματολογίου και από το Τμήμα γενικότερα.

Screenshot_1.png 

Εισαγωγή στο Σύστημα :

Ο χρήστης, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης, κάνει εισαγωγή στο Σύστημα. Αυτόματα εμφανίζεται  η σελίδα «Πίνακας Εργασιών», στην οποία φαίνεται κατάλογος με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.

Καρτέλα 1 «Γενικές Πληροφορίες»:   Από τη σελίδα αυτή ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο «Ερώτημα», που φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 1 πιο πάνω. Το Σύστημα μεταφέρει το χρήστη στη σελίδα που αφορά την καρτέλα 1, «Γενικές Πληροφορίες»,  η οποία περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή της αίτησης, όπως φαίνεται στη εικόνα 2.

Screenshot_2.png
 

Καρτέλα 2 «Επιλογή Ακινήτου»:   Στη συνέχεια ο αιτητής επιλέγει την καρτέλα 2, «Πληροφορίες Ερωτήματος». Εμφανίζεται η σελίδα, με τις λεπτομέρειες της έρευνας, όπως φαίνεται στην εικόνα 3, τις οποίες πρέπει να συμπληρώσει ο αιτητής.

Screenshot_3.png Στη σελίδα αυτή θα πρέπει ο αιτητής να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία, «Είδος Ερωτήματος» και «Σχόλια». Στο πεδίο Είδος Ερωτήματος υπάρχει κατάλογος τιμών από τον οποίο ο αιτητής θα πρέπει να επιλέξει ένα και στο πεδίο Σχόλια θα πρέπει να καταγράψει μια μικρή περιγραφή του ερωτήματός του, όπως φαίνεται στις εικόνες 4 και 5 πιο κάτω.

Screenshot_4.png
Screenshot_5.png
Καρτέλα 3 «Επισυναπτόμενα Αρχεία»:  Στη συνέχεια ο αιτητής επιλέγει την καρτέλα 3, «Επισυναπτόμενα Αρχεία», όπου ο αιτητής αν το επιθυμεί, μπορεί να επισυνάψει κάποιο αρχείο που να έχει σχέση με το ερώτημα που θέλει να υποβάλει προς το Τμήμα. Εμφανίζεται η σελίδα όπως στην εικόνα 6.

 Screenshot_6.png

Με βάση την πιο πάνω σελίδα,  περιγράφονται τα ακόλουθα πλήκτρα :

  1. Ανέβασμα Αρχείου: Ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει ένα αρχείο από το Πρόγραμμα περιήγησης. 
  2. Ανέβασμα Φακέλου: Ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει ένα φάκελο από το Πρόγραμμα περιήγησης. 
  3. Επισυναπτόμενα: Ο χρήστης μπορεί να δει τα επισυναπτόμενα που έχει ανεβάσει. 
  4. Διαγραφή: Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει ένα από τα επισυναπτόμενα.
  5. Υποβολή: Ο χρήστης μπορεί να υποβάλει τo αίτημά του οριστικά .
  6. Πρόχειρο:  Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει  το αίτημά του σαν πρόχειρο και να το υποβάλει οριστικά πιο μετά. (Πρόχειρη αποθήκευση μπορεί να γίνει και από την καρτάλα 2, «Πληροφορίες Ερωτήματος».

Αφού ο αιτητής υποβάλει την αίτησή του το Σύστημα εμφανίζει μήνυμα αν ο αίτητής είναι σίγουρος για την υποβολή, όπως στην εικόνα 7 πιο κάτω.

Screenshot_7.png 

Αν η απάντηση του αιτητή είναι θετική, το Σύστημα εμφανίζει την επιβεβαίωση της υποβολής του Ερωτήματος, με το μήνυμα ότι η αίτηση έχει υποβληθεί με επιτυχία, όπως φαίνεται στην εικόνα 8 πιο κάτω.
Screenshot_8.png
Σημείωση: Η υποβολή του Ερωτήματος δεν απαιτεί πληρωμή