​​Εξάλειψη Υποθήκης

 

Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για Εξάλειψη Υποθήκης έχει ως άμεσο στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών για διευκόλυνση των ενυπόθηκων δανειστών, έτσι ώστε να αποφεύγεται η φυσική παρουσία των ιδίων ή των αντιπροσώπων τους στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία. Οι τράπεζες και τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα που ενεργούν ως ενυπόθηκοι δανειστές, θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης της συγκεκριμένης εφαρμογής, νοουμένου ότι:

  1. είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στην Ηλεκτρονική Πύλη του Τμήματος Κτηματολογίου & Χωρομετρίας.
  2. υπάρχει υφιστάμενη Υποθήκη προς όφελός τους, η οποία συστάθηκε σε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, δυνάμει των διατάξεων του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου 9 του 1965.

Με την είσοδο στην πλατφόρμα, ο χρήστης επιλέγει από τον Κατάλογο Αιτήσεων την ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ.

 1.png

Στη συνέχεια, προχωρώντας στο δεύτερο βήμα «Έρευνα Υποθήκης», ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει τον αριθμό φακέλου, επιλέγοντας την Επαρχία στην οποία συστάθηκε, τον Αύξοντα Αριθμό και τη Χρονολογία της υποθήκης. 

 2.png

Αφού καταχωρηθούν ορθά τα κριτήρια, πατώντας στο κουμπί «Φίλτρο» εμφανίζεται η υποθήκη, ο Ενυπόθηκος Οφειλέτης και εάν η υποθήκη είναι συνδεδεμένη με άλλη διαδοχική υποθήκη, καθώς και οι διαθέσιμες επιλογές για Εξάλειψη Υποθήκης: Πλήρης Εξάλειψη και Μερική Εξάλειψη. Ακολούθως, με την επιλογή της υποθήκης, ο χρήστης επιλέγει το Είδος Εξάλειψης. Επιλέγοντας Πλήρη Εξάλειψη Υποθήκης και στη συνέχεια πατώντας το κουμπί «Υποβολή» η διαδικασία ολοκληρώνεται. Στην περίπτωση της Μερικής Εξάλειψης Υποθήκης, είναι απαραίτητο να καθοριστεί το Πληρωθέν Ποσό καθώς και το ¹Ακυρούμενο Μερίδιο για τις επιλεγμένες ιδιοκτησίες. Τέλος, επιλέγοντας το κουμπί «Υποβολή», η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί λεπτομέρειες για την υποβληθείσα αίτηση. 

3.png

Με την ολοκλήρωση της αίτησης, εμφανίζεται η φόρμα ενημέρωσης με την ονομασία Στοιχεία Υποβολής. Εάν επιλεγεί ο ηλεκτρονικός αριθμός φακέλου # DLS''…..'' εμφανίζεται ένα μενού πληροφοριών το οποίο περιλαμβάνει: Γενικές Πληροφορίες, Λεπτομέρειες Αίτησης, Επισυναπτόμενα Αρχεία, Μηνύματα, Ειδοποιήσεις και Ιστορικό Αίτησης.

 4.png

5.png
 

​​²Διαδοχικές Υποθήκες: Πλήρης εξάλειψη υποθήκης γίνεται αποδεκτή χωρίς κανένα περιορισμό, εφόσον ο οφειλέτης έχει αποπληρώσει (ξοφλήσει) όλες τις υποχρεώσεις του προς το δανειστή.

Μερική εξάλειψη διαδοχικής υποθήκης στο DLS Portal γίνεται αποδεκτή ΜΟΝΟΝ εάν όλες οι διαδοχικές υποθήκες έχουν συσταθεί με τον ίδιο δανειστή, ο οποίος υποχρεούται να δηλώσει το πληρωθέν ποσό, για κάθε διαδοχική υποθήκη ξεχωριστά.

 mortgage_gr_6.png

​Αξίζει να σημειωθεί ότι στο DLS Portal, εντός της ίδιας μέρας για την ίδια Υποθήκη, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να υποβληθεί άλλη Μερική ή Πλήρης Εξάλειψη. Εάν υπάρχει άμεση ανάγκη για υποβολή Νέας Εξάλειψης για την ίδια υποθήκη, τότε πρέπει να υποβληθεί σε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο. Επίσης, εάν έχει υποβληθεί χειρόγραφη αίτηση σε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο και ακολούθως εντός της ίδιας μέρας, για την ίδια υποθήκη παραστεί ανάγκη για υποβολή νέας αίτησης, αυτή μπορεί να υποβληθεί ΜΟΝΟ χειρόγραφη αίτηση σε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο.