​Αίτηση ​​​Υποβολής Δεδομένων


Σκοπός: Ο σκοπός της εφαρμογής αυτής, μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος, DLS PORTAL, είναι να παρέχει τη δυνατότητα στους Αρμόδιους Χωρομέτρες να αποστείλουν στο Τμήμα, ηλεκτρονικά, τα δεδομένα τα οποία ετοιμάζουν μετά από τη ολοκλήρωση της χωρομετρικής εργασίας των φακέλων που αναλαμβάνουν μέσα στα πλαίσια της διεκπεραίωσης των κτηματικών και χωρομετρικών εργασιών, σύμφωνα με τον περί χωρομετρίας νόμο 67 (Ι) του 2005 και σύμφωνα με την εγκύκλιο 716 του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Μπορούν να αποσταλούν τα δεδομένα απ' ευθείας σε αρχεία ή να δηλωθεί  μια διεύθυνση URL από όπου το Τμήμα θα μπορέσει να παραλάβει τα δεδομένα.

Εισαγωγή στο Σύστημα :

Ο χρήστης, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης, κάνει εισαγωγή στο Σύστημα. Αυτόματα εμφανίζεται  η σελίδα «Πίνακας Εργασιών», στην οποία φαίνεται κατάλογος με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως φαίνεται στην εικόνα 1. 

Screenshot_300.png
 

Καρτέλα 1 «Γενικές Πληροφορίες»:   Από τον πίνακα αυτό ο χρήστης επιλέγει την αίτηση «Υποβολή Δεδομένων», όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 1. Αυτόματα ανοίγει η εφαρμογή και εμφανίζεται η πρώτη καρτέλα, «Γενικές Πληροφορίες Αίτησης», Εικόνα 2, στην οποία περιγράφεται σε συντομία ο σκοπός της εφαρμογής αυτής.

 Screenshot_301.png

Καρτέλα 2 «Υποβολή Δεδομένων»: ​Στη συνέχεια ο αιτητής επιλέγει την καρτέλα 2 «Υποβολή Δεδομένων». Εμφανίζεται η σελίδα που περιέχει τον κατάλογο με τους φακέλους που είναι χρεωμένοι στο αιτητή, όπως φαίνεται στην εικόνα 3.

Screenshot_302.png
 

Από τον κατάλογο αυτό ο αιτητής επιλέγει το φάκελο για τον οποίο επιθυμεί να υποβάλει δεδομένα και στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσει τις «Λεπτομέρειες Υποβολής» οι οποίες εμφανίζονται με το scroll down της σελίδας, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.

Screenshot_304.png
 

Στις Λεπτομέρειες Υποβολής  ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα υποχρεωτικά πεδία :

  • Λόγος Υποβολής: Ο χρήστης συμπληρώνει τον λόγο υποβολής των δεδομένων
  • Σχόλια: Ο χρήστης συμπληρώνει σχόλια σχετικά με τα δεδομένα
  • Μέθοδος Υποβολής: Ο χρήστης επιλέγει τον τρόπο υποβολής των δεδομένων 

Εάν ο χρήστης επιλέξει να υποβάλει τα δεδομένα με «URL», το σύστημα εμφανίζει ακόμα ένα πεδίο για να καταχωρήσει ο χρήστης το URL, όπως φαίνεται στην εικόνα 5.

Screenshot_305.png
Εάν ο χρήστης επιλέξει για τρόπο υποβολής «Ανέβασμα αρχείων», τότε το σύστημα εμφανίζει τα πλήκτρα «Ανέβασμα Αρχείου» και «Ανέβασμα Φακέλου», όπως φαίνεται στην εικόνα 6.​

Screenshot_306.png
 

  1. Ανέβασμα Αρ χείου: Ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει ένα ή περισσότερα αρχεία αρχεία από το Πρόγραμμα περιήγησης.
  2. Ανέβασμα Φακέλου: Ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει ένα φάκελο από το Πρόγραμμα περιήγησης.

Μόλις ο αιτητής επισυνάψει τα αρχεία, αυτά εμφανίζονται στο κάτω μέρος της σελίδας, στο μέρος «Επισυναπτόμενα», όπως φαίνεται στην εικόνα 7.

Screenshot_307.png
Στο σημείο αυτό ο αιτητής για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να διαγράψει ένα αρχείο, με τη χρήση του πλήκτρου «Διαγραφή», μπορεί να αποθηκεύσει την αίτησή του σαν πρόχειρη με τη χρήση του πλήκτρου «Πρόχειρο» ή μπορεί να την υποβάλει οριστικά με τη χρήση του πλήκτρου «Υποβολή»

Όταν ο χρήστης υποβάλει την αίτηση οριστικά, το Σύστημα εμφανίζει μήνυμα αν ο αιτητής επιθυμεί να προχωρήσει με την υποβολή, όπως φαίνεται στην εικόνα 8.

Screenshot_308.png
Αφού ο αιτητής απαντήσει «Ναι», τότε εμφανίζεται η επιβεβαίωση της κατάθεσης της αίτησης, όπως φαίνεται στην εικόνα 9.

Screenshot_309.png
Σημείωση: Ο χρήστης έχει την δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συμπλήρωσης της αίτησης να επιλέξει το κουμπί «Πρόχειρο». Με αυτό τον τρόπο, η αίτηση θα αποθηκευθεί στο σύστημα χωρίς να έχει ολοκληρωθεί. Ο χρήστης μπορεί να βρει τη συγκεκριμένη αίτηση στη σελίδα «Οι Αιτήσεις Μου» και να την ολοκληρώσει. ​​