​​​​Αίτηση Εξαγωγής Καταλόγου Ακίνητης Ιδιοκτησίας  


 

Σκοπός: Ο σκοπός της εφαρμογής αυτής, μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος DLS PORTAL,  είναι η αυτόματη εξαγωγή ηλεκτρονικού κατάλογου ακίνητης ιδιοκτησίας από Δημοτικά Συμβούλια, Κοινοτικά Συμβούλια, Συμβούλια Αποχετεύσεων και Επαρχιακές Διοικήσεις, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να επισκεφτεί οποιοδήποτε Κτηματολογικό Γραφείο για την παραλαβή του ηλεκτρονικού κατάλογου.

Ο κατάλογος ακίνητης ιδιοκτησίας που ετοιμάζεται για τα Συμβούλια Αποχετεύσεως, περιλαμβάνει μόνο τα τεμάχια για τα οποία υπάρχει η αντίστοιχη κωδικοποίηση στο Σύστημα Πληροφοριών Γής του Τμήματος ότι εμπίπτουν εντός αποχετευτικού.​

Εισαγωγή στο Σύστημα :

Ο χρήστης, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης, κάνει εισαγωγή στο Σύστημα. Αυτόματα εμφανίζεται  η σελίδα «Πίνακας Εργασιών», στην οποία φαίνεται κατάλογος με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως φαίνεται στην εικόνα 1

Screenshot_1.png
 

Καρτέλα 1 «Γενικές Πληροφορίες»:  Από τον πινάκα αυτό, ο χρήστης επιλέγει την αίτηση «Εξαγωγή Κατάλογου Ακίνητης Ιδιοκτησίας»  όπως φαίνεται στην εικόνα 1.  Αυτόματα ανοίγει η εφαρμογή και εμφανίζει τη σελίδα που αφόρα την καρτέλα 1 «Γενικές Πληροφορίες» (Εικόνα 2) και η οποία  περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή της αίτησης.  

Screenshot_2.png
 

Καρτέλα 2 «Κατάλογος Ιδιοκτησίας»:   Για να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της αίτησης, ο χρήστης επιλέγει «Κατάλογος Ιδιοκτησίας».

Σε αυτή τη σελίδα, το σύστημα εμφανίζει στο χρήστη μόνο τις γεωγραφικές περιοχές για τις οποίες έχει την δικαιοδοσία να υποβάλει αίτηση . Ο χρήστης επιλέγει την γεωγραφική περιοχή που επιθυμεί επιλέγοντας/ αποεπιλέγοντας με το συγκεκριμένο κουμπί  Screenshot_7.jpg

Στην συνέχεια ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο "Υπολογισμός Χρέωσης" (Εικόνα 3).

Screenshot_3.png

Αφού έχουν υπολογιστεί οι χρεώσεις της αίτησης, τότε το σύστημα εμφανίζει το πιο κάτω μήνυμα.

 Screenshot_4.png

Σε περίπτωση όμως που ο αιτητής δεν επιλέξει καμία γεωγραφική περιοχή, τότε το σύστημα εμφανίζει το ακόλουθο απαγορευτικό μήνυμα.

Screenshot_5.png

Καρτέλα 3 «Χρέωση Πληρωμής»:  Για να προχωρήσει στην πληρωμή, ο χρήστης επιλεγεί τη καρτέλα 3 «Χρέωση Πληρωμής», στην οποία εμφανίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία της αίτησης καθώς επίσης και αναλυτική κατάσταση των δικαιωμάτων της αίτησης. 

Screenshot_6.pngΜόλις ο χρήστης επιλέξει το πλήκτρο «Πληρωμή», (εικόνα 4) το σύστημα εμφανίζει μήνυμα με το οποίο ο χρήστης καλείται να αποφασίσει εάν θέλει να προχωρήσει στην πληρωμή της αίτησης (Εικόνα 5).

Screenshot_7.png
Με την επιλογή του κουμπιού:

Όχι:  Η αίτηση  δεν ολοκληρώνεται και παραμένει στην οθόνη πληροφορίες πληρωμής.

Ναι:  Το σύστημα μεταφέρει τον αιτητή στο Σύστημα Πληρωμής , για να ολοκληρώσει την πληρωμή της αίτησης όπως φαίνεται στην εικόνα 6.

Screenshot_8.png
 Ο αιτητής καταχωρεί τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής και αν είναι όλα ορθά η αίτηση υποβάλλεται με    επιτυχία, εμφανίζοντας τα στοιχεία υποβολής της αίτησης, όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα 7.

Screenshot_9.png Από αυτή τη σελίδα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει την επιβεβαίωση της υποβολής της αίτησης επιλέγοντας  το πλήκτρο  «Εκτύπωση», που φαίνεται στο πάνω δεξιό μέρος της σελίδας ικόνα 7).  Επιλέγοντας το πλήκτρο, εμφανίζεται το παράθυρο εκτύπωσης και ο αιτητής εκτυπώνει την επιβεβαίωση ικόνα 8).

Screenshot_10.png
Επισκόπηση των Λεπτομερειών της αίτησης από τον αιτητή:  Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να κάνει επισκόπηση των Λεπτομερειών της αίτησής του ως ακολούθως:

  1. Επιλέγοντας απευθείας τον αριθμό της ηλεκτρονικής αίτησης από την οθόνη επιβεβαίωσης της υποβολής της (Εικόνα 7).
  2. Επιλέγοντας το πλήκτρο  « Οι Αιτήσεις μου», από το μενού που φαίνεται στην αριστερή πλευρά της κάθε οθόνης (Εικόνα 9).​

Παραλαβή ηλεκτρονικού  καταλόγου  ακίνητης ιδιοκτησίας

Όταν ο αιτητής ενημερωθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι τα δεδομένα έχουν ετοιμαστεί, μπορεί, με την επιλογή του πλήκτρου «Οι Αιτήσεις μου», που βρίσκεται στα αριστερά της κάθε οθόνης, να ανοίξει τον κατάλογο με τις αιτήσεις του (Εικόνα 9).

Screenshot_11.png

Από τη σελίδα αυτή, ο αιτητής επιλέγει την συγκεκριμένη αίτηση με τον αριθμό της που φαίνεται στην επιβεβαίωση της υποβολής της αίτησης. Ο αριθμός της αίτησης φαίνεται και στο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σταλεί στον αιτητή.

 Αυτόματα το Σύστημα εμφανίζει την οθόνη με τις λεπτομέρειες της αίτησης (Εικόνα 10).

Screenshot_12.png Από την οθόνη αυτή ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα «Λήψεις Δεδομένων» και εμφανίζεται η σελίδα στην οποία φαίνεται το αρχείο το οποίο ο χρήστης μπορεί να κάνει λήψη επιλέγοντας το πλήκτρο «Λήψη» που βρίσκεται στο δεξί μέρος της γραμμής του αρχείου (Εικόνα 11).

Screenshot_13.png Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της λήψης,  το αρχείο θα εμφανιστεί στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης,  όπως φαίνεται στην εικόνα 12, όπου ο χρήστης μπορεί να το αποθηκεύσει στον υπολογιστή του.

Screenshot_14.png
Ο χρήστης μπορεί επίσης να βρει και να κάνει λήψη τα ηλεκτρονικά αρχεία που έχουν ετοιμαστεί, επιλέγοντας το πλήκτρο  «Ο Λογαριασμός μου», από το μενού που φαίνεται στην αριστερή πλευρά της κάθε οθόνης και στη συνέχεια επιλέγοντας το πλήκτρο «Λήψεις».

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται όλες οι αιτήσεις που ολοκληρώθηκαν, και για τις οποίες έχουν ετοιμαστεί ηλεκτρονικά αρχεία. Για κάθε αίτηση φαίνεται η «Ημερομηνία Δημιουργίας» του ηλεκτρονικού αρχείου και η «Ημερομηνία Λήξης»  του στο  DLS PORTAL.  Οι λήψεις των ηλεκτρονικών αρχείων θα γίνονται μόνο κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ της «Ημερομηνίας Δημιουργίας» και της «Ημερομηνίας Λήξης» (Εικόνα 13).

Screenshot_15.png 


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΔΗΜΟΙ.pdf

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ.pdf

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΣΥΜΒ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ.pdf

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.pdf