​Ετοιμασία φακέλου από  Αρμόδιους Χωρομέτρες

 

Σκοπός: Ο σκοπός της εφαρμογής αυτής, μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος, DLS PORTAL, είναι η άμεση πρόσβαση του Αρμόδιου Χωρομέτρη στα ψηφιακά δεδομένα του Τμήματος, με στόχο την ετοιμασία των χωρομετρικών φακέλων που αναλαμβάνει μέσα στα πλαίσια της διεκπεραίωσης των κτηματικών και χωρομετρικών εργασιών, σύμφωνα με τον περί χωρομετρίας νόμο 67 (Ι) του 2005 και σύμφωνα με την εγκύκλιο 716 του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.​ 

Για τεχνικούς λόγους, σε αυτή τη φάση θα παρέχεται πρόσβαση στα ψηφιακά δεδομένα που είναι καταχωρημένα ΜΟΝΟ στη Χωρομετρική βάση Δεδομένων, (ΧΒΔ). Επομένως ο Αρμόδιος Χωρομέτρης θα έχει τη δυνατότητα να ετοιμάζει από το Γραφείο του, τους χωρομετρικούς φακέλους που αναλαμβάνει και  αφορούν ακίνητα τα οποία είναι καταχωρημένα στη ΧΒΔ και για τα οποία έχουν υιοθετηθεί νέα Κτηματικά σχέδια. Για τους χωρομετρικούς φακέλους που αναλαμβάνει και αφορούν ακίνητα που είναι καταχωρημένα στη Γεωγραφική Κτηματική Βάση Δεδομένων, (ΓΚΒΔ), η διαδικασία θα συνεχίσει να γίνεται όπως γίνεται σήμερα. Δηλαδή οι φάκελοι αυτοί θα ετοιμάζονται από τον Τομέα Ετοιμασίας Υποθέσεων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Εισαγωγή στο Σύστημα :

Ο χρήστης, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης, κάνει εισαγωγή στο Σύστημα. Αυτόματα εμφανίζεται  η σελίδα «Πίνακας Εργασιών», στην οποία φαίνεται κατάλογος με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.

 α.png

Καρτέλα 1, «Γενικές Πληροφορίες»: Από τον πίνακα αυτό ο Αρμόδιος Χωρομέτρης Επιλέγει την αίτηση «Ετοιμασία Φακέλου από Αρμόδιους Χωρομέτρες», όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 1. Αυτόματα ανοίγει η εφαρμογή και εμφανίζεται η πρώτη σελίδα, που αφορά την καρτέλα 1, «Γενικές Πληροφορίες Αίτησης», Εικόνα 2, στην οποία περιγράφεται σε συντομία ο σκοπός της εφαρμογής αυτής. 

β.png

Καρτέλα 2, «Επιλογή Φακέλου DLO»: Από την σελίδα αυτή ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα 2 που αφορά τη σελίδα, «Επιλογή Φακέλου DLO», και εμφανίζεται η δεύτερη σελίδα της αίτησης, «Διαθέσιμες Εργασίες», Εικόνα 3. Σε αυτή την οθόνη εμφανίζεται  ο κατάλογος με τους χωρομετρικούς φακέλους που είναι χρεωμένοι στο όνομα του χρήστη. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τις πληροφορίες, Επαρχία, Αριθμό Φακέλου, Είδος του φακέλου, Ημερομηνία υποβολής του φακέλου.

γ.png

Καρτέλα 3, «Επιλογή Ακινήτου»: Από τη σελίδα αυτή ο χρήστης επιλέγει το φάκελο που τον ενδιαφέρει και αυτόματα το Σύστημα τον μεταφέρει στην καρτέλα 3, που αφορά τη τρίτη σελίδα, «Επιλογή Ακινήτου», Εικόνα 4.

δ.png Καρτέλα 4, «Χάρτης»: Από τη σελίδα αυτή ο χρήστης επιλέγει το τεμάχιο που τον ενδιαφέρει και αυτόματα το Σύστημα τον μεταφέρει στη καρτέλα 4, που αφορά τη σελίδα, «Χάρτης», Εικόνα 5.

ε.png 

Στη σελίδα αυτή εμφανίζεται ο χάρτης στον οποίο φαίνεται με κίτρινο χρώμα το υπό εξέταση τεμάχιο. Με πράσινο χρώμα φαίνεται ένα Buffer, (30 μέτρα), γύρω από το τεμάχιο, το οποίο καθορίζει την περιοχή η οποία θα γίνει Export. Με μπλε περίγραμμα φαίνονται τα τεμάχια για τα οποία υπάρχουν ανοικτοί φάκελοι, οι οποίοι πιθανόν να επηρεάζουν την χωρομετρική εργασία που θα εκτελέσετε. Οι αριθμοί των φακέλων αυτών φαίνονται στη οθόνη και προτρέπεστε να επικοινωνήσετε με τον Κλάδο Χωρομετρίας για οδηγίες και συντονισμό με τους συναδέλφους οι οποίοι χειρίζονται αυτούς τους φακέλους. 

Από τη σελίδα αυτή ο χρήστης πρέπει να καθορίσει τη μορφή, (Shapefile, DWG, DXF), στην οποία θα εξαχθούν τα δεδομένα, επιλέγοντας από τον κατάλογο τιμών του πεδίου «Μορφή Εξόδου», που φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 5 πιο πάνω.

​Αν ο χρήστης είναι σίγουρος για την επιλογή του, και έχει καθορίσει και τη μορφή που θα εξαχθούν τα δεδομένα, τότε επιλέγει το πλήκτρο « Εξαγωγή Δεδομένων» και αυτόματα εμφανίζεται η τελευταία σελίδα της εφαρμογής η οποία αφορά την επιβεβαίωση της κατάθεσης της αίτησης, Εικόνα 6.

 ζ.png

Σε αυτή τη σελίδα εμφανίζονται τα στοιχεία της αίτησης, τα στοιχεία του αιτητή και μια σημείωση η οποία ενημερώνει τον αιτητή για την κατάθεση της αίτησης και πως θα ενημερωθεί για την παραλαβή των δεδομένων.
 

Παραλαβή των Δεδομένων: Μόλις ετοιμαστούν τα δεδομένα, και ο αιτητής λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα ή/και sms, θα μπορεί από την λειτουργία «Οι Αιτήσεις μου», που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά κάθε σελίδας, να παραλάβει τα δεδομένα. Οδηγίες για τη παραλαβή βρίσκονται στην σελίδα του «ΟΙ Αιτήσεις μου», στο πλήκτρο «i» .