Αίτηση Διάθεσης Ειδικών Σχεδίων Οριζόντιου Διαχωρισμού


Σκοπός: Ο σκοπός της ηλεκτρονικής αίτησης για τη διάθεση ειδικών σχεδίων οριζόντιου διαχωρισμού είναι η εύκολη και γρήγορη προμήθεια τόσο των σχεδίων των μονάδων για τον κάθε όροφο, όσο και τους καταλόγους με τα εμβαδά της κάθε μονάδας. Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να καταθέσει αίτηση για ηλεκτρονική παραλαβή των ειδικών σχεδίων.

Εισαγωγή στο Σύστημα :

Ο χρήστης, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης, κάνει εισαγωγή στο Σύστημα. Αυτόματα εμφανίζεται  η σελίδα «Πίνακας Εργασιών», στην οποία φαίνεται κατάλογος με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.

1.PNG 

Καρτέλα 1 «Γενικές Πληροφορίες»:   Από τον πίνακα αυτό ο χρήστης επιλέγει την αίτηση «Διάθεση Ειδικών Σχεδίων Οριζόντιου Διαχωρισμού», όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 1. Αυτόματα ανοίγει η εφαρμογή και εμφανίζεται η σελίδα που αφορά την καρτέλα 1, «Γενικές Πληροφορίες Αίτησης», εικόνα 2 και η οποία περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή της αίτησης.

2.PNG

Καρτέλα 2 «Ειδικά Σχέδια Οριζόντιου Διαχωρισμού»:   Στη συνέχεια ο αιτητής επιλέγει την καρτέλα 2, «Ειδικά Σχέδια Οριζόντιου Διαχωρισμού», πράσινο πλαίσιο στην εικόνα 2. Σε αυτή τη σελίδα όπως φαίνεται στην εικόνα 3, ο αιτητής έχει στη διάθεσή του τα εξής δυο φίλτρα αναζήτησης:

  1. Επαρχία.  Στο πεδίο αυτό, πράσινο πλαίσιο στην εικόνα 3, ο αιτητής θα πρέπει να επιλέξει από τον κατάλογο τιμών την επαρχία που βρίσκεται το ακίνητο. 
  2. Αριθμός Ειδικού Σχεδίου. Στο πεδίο αυτό, κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 3, ο αιτητής καταχωρεί τον αριθμό του ειδικού σχεδίου, χωρίς το πρόθεμα, (π.χ. 2271) όπως αυτό φαίνεται στο κτηματικό σχέδιο. 
3.PNG

Όταν ο αιτητής καταχωρήσει τιμές στα δύο φίλτρα, θα πρέπει να πατήσει το Πλήκτρο «Έρευνα». Τότε εμφανίζεται κατάλογος με τα αρχεία της επιλεχθείσας επαρχίας σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο αριθμό ειδικού σχεδίου, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.

 

Ενδέχεται, στον κατάλογο, να παρουσιαστούν φάκελοι (folder) ειδικών σχεδίων με διαφορετικό πρόθεμα π.χ. E.S,  S.P.N,  S.P.  για το συγκεκριμένο αριθμό, που ανήκουν στην ίδια Επαρχία. Με βάση το πρόθεμα του ειδικού σχεδίου που αναγράφεται στο κτηματικό σχέδιο, θα γίνεται και η ανάλογη επιλογή από τον κατάλογο.

 4.PNG

Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το πεδίο «Επιλογή όλων», κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 5, ώστε να γίνει λήψη για όλα τα αρχεία του συγκεκριμένου ειδικού σχεδίου, όπως φαίνεται στην εικόνα 5.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, πρέπει να πατήσει το πλήκτρο «Υποβολή», πράσινο πλαίσιο στην εικόνα 5.

5.PNG

Αυτόματα εμφανίζεται μήνυμα, εικόνα 6, για το αν ο αιτητής συμφωνεί και επιθυμεί να προχωρήσει με την υποβολή.

 6.PNG

Πατώντας το «Ναι», η αίτηση υποβάλλεται, εμφανίζοντας τα στοιχεία υποβολής της αίτησης, όπως φαίνεται στην εικόνα 7. Η λήψη των αρχείων γίνεται αυτόματα και αυτά φυλάγονται απευθείας στον υπολογιστή.

7.PNG 

Δημιουργείται συμπιεσμένος φάκελος (zip folder) με τον αριθμό της αίτησης π.χ.DLS68305.zip. Η φύλαξη γίνεται στο φάκελο (folder) «Οι Λήψεις Μου» του υπολογιστή, όπως φαίνεται στην εικόνα 8.

8.PNG 

Στο συγκεκριμένο είδος αίτησης, τα αρχεία δε δημιουργούνται στην καρτέλα «επισυναπτόμενα αρχεία» όπως συμβαίνει στις άλλες αιτήσεις, αλλά φυλάγονται απευθείας στον Υπολογιστή του χρήστη.