Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ένα Ακίνητο Συγκεκριμένου Ιδιοκτήτη με Εμπράγματα Βάρη


Σκοπός: Σκοπός είναι η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων τόσο από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από οποιοδήποτε φυσικό/νομικό πρόσωπο, για παροχή πληροφοριών συγκεκριμένου ακινήτου με Εμπράγματα Βάρη, χωρίς τη φυσική παρουσία των αιτητών στα κατά τόπους Ε.Κ.Γ., εξοικονομώντας χρόνο, χρήμα και προσωπικό.

 

Η νέα αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ένα Ακίνητο Συγκεκριμένου Ιδιοκτήτη με Εμπράγματα Βάρη» είναι διαθέσιμη στους πιο κάτω τύπους χρηστών:

 1. Φυσικό Πρόσωπο – Το Φυσικό Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να εξάγει πιστοποιητικό έρευνας για συγκεκριμένο ακίνητο που του ανήκει.
 2. Νομικό Πρόσωπο – Το Νομικό Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να εξάγει πιστοποιητικό έρευνας για συγκεκριμένο ακίνητο που του ανήκει.
 3. Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος – Ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος  μπορεί να είναι Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο και έχει τη δυνατότητα να εξάγει πιστοποιητικό έρευνας για συγκεκριμένο ακίνητο το οποίο ανήκει στον αντιπροσωπευόμενο. Ο αντιπροσωπευόμενος μπορεί να είναι είτε Φυσικό είτε Νομικό Πρόσωπο.
 4. Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα – Το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα πρέπει να καταχωρήσει το Διακριτικό Αριθμό Προσώπου (ΔΑΠ) του ιδιοκτήτη (Αρ. Ταυτότητας / ARC για Φυσικό Πρόσωπο ή Αρ. Εγγραφής Εταιρείας για Νομικό Πρόσωπο) και το ακίνητο. Εάν ο συνδυασμός ιδιοκτήτης-ακίνητο είναι έγκυρος, μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή πιστοποιητικού έρευνας για το συγκεκριμένο συνδυασμό ακινήτου και ιδιοκτήτη                                                                                                                                                                     
 5. Διαχειριστής – Ο Διαχειριστής  μπορεί να είναι Φυσικό Πρόσωπο και θα έχει τη δυνατότητα να εξάγει πιστοποιητικό έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή/επαρχία ή Παγκύπρια. Ο αντιπροσωπευόμενος μπορεί να είναι μόνο Φυσικό Πρόσωπο.
 6. Εκκαθαριστής – Ο Εκκαθαριστής μπορεί να είναι Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο και θα έχει τη δυνατότητα να εξάγει πιστοποιητικό έρευνας  Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ακίνητο ιδιοκτήτη το οποίο εμπίπτει σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή/επαρχία ή Παγκύπρια. Ο αντιπροσωπευόμενος μπορεί να είναι μόνο Νομικό Πρόσωπο (εταιρείες εγγεγραμμένες στον έφορο εταιρειών & οργανισμοί) .


Εισαγωγή στο Σύστημα :

Ο χρήστης, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης, κάνει εισαγωγή στο Σύστημα. Αυτόματα εμφανίζεται  η σελίδα «Πίνακας Εργασιών», στην οποία φαίνεται κατάλογος με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπου ο χρήστης επιλέγει από τον Κατάλογο Αιτήσεων το νέο Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ένα Ακίνητο Συγκεκριμένου Ιδιοκτήτη με (ή χωρίς) Εμπράγματα Βάρη.

1.pngΕικόνα 1: Κατάλογος Αιτήσεων – Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ένα Ακίνητο Συγκεκριμένου Ιδιοκτήτη με Εμπράγματα Βάρη

Με την επιλογή της αίτησης το σύστημα αρχικά ελέγχει εάν υπάρχει από τον αιτητή τυχόν εκκρεμή συναλλαγή πληρωμής για τη συγκεκριμένη αίτηση. Εάν εκκρεμεί πληρωμή, τότε παρουσιάζεται προειδοποιητικό μήνυμα σφάλματος.

2.png

Εικόνα 2: Κατάλογος Αιτήσεων – Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ένα Ακίνητο Συγκεκριμένου Ιδιοκτήτη με Εμπράγματα Βάρη – Εκκρεμής Πληρωμή από τον αιτητή για τη συγκεκριμένη αίτηση

Διαφορετικά παρουσιάζεται η οθόνη της Εικόνας 3. Όπως φαίνεται και πιο κάτω, η αίτηση αποτελείται από τις εξής ενότητες:

 1. Γενικές Πληροφορίες – Με την εμφάνιση της οθόνης παρουσιάζεται η συγκεκριμένη ενότητα στην οποία φαίνονται γενικές πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριμένη αίτηση.
 2. Επιλογή Είδους Αίτησης- Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής επιλέγει το είδος της αίτησης που επιθυμεί να υποβάλει: 1)  Απλό ή  2) Με Εμπράγματα Βάρη.
 3. Λεπτομέρειες Αίτησης – Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία του αιτητή / αντιπροσωπευόμενου καθώς και τα ακίνητα του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι Τραπεζικός Οργανισμός και υποβάλει αίτηση για Πιστοποιητικό Έρευνας για άλλο πρόσωπο, τότε καταχωρεί ακίνητο. Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει/καταχωρίσει μόνο ένα ακίνητο. Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα μόνο εάν έχει επιλεχθεί το είδος της αίτησης στην ενότητα «Επιλογή Είδους Αίτησης».
 4. Επισυναπτόμενα Αρχεία - Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα, εάν επιθυμεί, να επισυνάψει αρχεία που σχετίζονται με την εν λόγω αίτηση. Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα μόνο εάν έχει επιλεγεί/ καταχωρηθεί συγκεκριμένο ακίνητο στην ενότητα «Λεπτομέρειες Αίτησης».
 5. Τρόποι Παράδοσης - Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής επιλέγει τον τρόπο παράδοσης του πιστοποιητικού έρευνας. Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα μόνο εάν έχει επιλεγεί/καταχωρηθεί συγκεκριμένο ακίνητο στην ενότητα «Επιλογή Ακινήτου».
 6. Χρέωση Πληρωμής – Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε πληρωμή. Εφόσον η πληρωμή ολοκληρωθεί επιτυχώς, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα το πιστοποιητικό έρευνας σε μορφή PDF το οποίο αποθηκεύεται στην ίδια την αίτηση στη Διαδικτυακή Πύλη (DLS Portal). Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα μόνο εάν έχει επιλεγεί/καταχωρηθεί συγκεκριμένο ακίνητο στην ενότητα «Λεπτομέρειες Αίτησης».3.pngΕικόνα 3 :Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ένα Ακίνητο Συγκεκριμένου Ιδιοκτήτη με Εμπράγματα Βάρη» - Ενότητες Αίτησης


 

Ενότητα «Γενικές Πληροφορίες»

Mε την επιλογή της συγκεκριμένης αίτησης εμφανίζεται στην οθόνη η συγκεκριμένη ενότητα στην οποία παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω αίτηση.


4.pngΕικόνα 4: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ένα Ακίνητο Συγκεκριμένου Ιδιοκτήτη με Εμπράγματα Βάρη» - Ενότητα «Γενικές Πληροφορίες»


 

Ενότητα «Επιλογή Είδους Αίτησης»

Ο αιτητής επιλέγει το είδος της αίτησης που επιθυμεί να υποβάλει.

Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 1) Απλό ή 2) Με Εμπράγματα Βάρη.


5.pngΕικόνα 5: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ένα Ακίνητο Συγκεκριμένου Ιδιοκτήτη με Εμπράγματα Βάρη» - Ενότητα «Επιλογή Είδους Αίτησης»


 

Ενότητα «Λεπτομέρειες αίτησης»

Στη συγκεκριμένη ενότητα (αναλόγως της ιδιότητας του αιτητή) παρουσιάζονται στην οθόνη τα αντίστοιχα πεδία.

1.       Φυσικό Πρόσωπο που ενεργεί για το άτομό του ή Φυσικό Πρόσωπο που ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος ή Νομικό Πρόσωπο που ενεργεί για την εταιρεία του ή Νομικό Πρόσωπο που ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος.

Ένα Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί πιστοποιητικό έρευνας για δικό του ακίνητο ή  για ακίνητο που ανήκει σε συγκεκριμένο Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο για το οποίο ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος.

Ο αιτητής έχει δύο επιλογές:

 • Με την επιλογή στο πεδίο «Αιτητής», το ονοματεπώνυμο / όνομα εταιρείας, και επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια» στον πίνακα ακινήτων παρουσιάζονται τα ακίνητα του αιτητή (βλέπε Εικόνα 6 και Εικόνα 7)


6.pngΕικόνα 6: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ένα Ακίνητο Συγκεκριμένου Ιδιοκτήτη με Εμπράγματα Βάρη» - Ακίνητα Ιδιοκτήτη (Φυσικό Πρόσωπο)


7.pngΕικόνα 7: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ένα Ακίνητο Συγκεκριμένου Ιδιοκτήτη με Εμπράγματα Βάρη» - Ακίνητα Ιδιοκτήτη (Νομικό Πρόσωπο)

 • Με την επιλογή στο πεδίο «Αιτητής» την τιμή «Αντιπρόσωπος», παρουσιάζεται στην οθόνη το πεδίο «Αντιπροσωπευόμενος» και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να επιλέξει από τη λίστα τιμών το Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο για το οποίο επιθυμεί να αιτηθεί το πιστοποιητικό έρευνας. Η λίστα με τους αντιπροσωπευόμενους ιδιοκτήτες περιλαμβάνει τους ιδιοκτήτες, τους οποίους ο αιτητής αντιπροσωπεύει, με βάση το /τα Πληρεξούσιο/α έγγραφο/α που κατάθεσε σε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο. Με την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια» στον πίνακα ακινήτων παρουσιάζονται τα ακίνητα του ιδιοκτήτη που επιλέχθηκε στο πεδίο «Αντιπροσωπευόμενος».


8.pngΕικόνα 8: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ένα Ακίνητο Συγκεκριμένου Ιδιοκτήτη με Εμπράγματα Βάρη» - Φυσικό Πρόσωπο / Ακίνητα Αντιπροσωπευόμενου

 

2.       Πίνακας Ακινήτων

Ο πίνακας ακινήτων παρουσιάζεται στην οθόνη σε όλες τις περιπτώσεις, πλην της περίπτωσης που ο αιτητής ενεργεί ως Τραπεζικός Οργανισμός. Επίσης στον πίνακα παρουσιάζεται επιπρόσθετα η στήλη «Συνιδιοκτήτες» όταν ισχύουν τα πιο κάτω:

 • Ο αιτητής υποβάλει αίτηση πιστοποιητικού έρευνας για δικό του ακίνητο ή για ακίνητο άλλου Φυσικού/Νομικού Προσώπου και ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος


9.pngΕικόνα 9: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ένα Ακίνητο Συγκεκριμένου Ιδιοκτήτη με Εμπράγματα Βάρη» - Πίνακας Ακινήτων

Η στήλη «Συνιδιοκτήτες» είναι ενεργή μόνο εάν στη στήλη «Μερίδιο» η τιμή είναι μικρότερη της μονάδας (1/1), τότε συμπεριλαμβάνονται και οι Συνιδιοκτήτες.  Επίσης στο πάνω μέρος του πίνακα παρουσιάζονται τα φίλτρα με τα οποία ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει τα ακίνητα που παρουσιάζονται στον πίνακα.

Εφόσον επιλεχθεί συγκεκριμένος ιδιοκτήτης και παρουσιαστούν τα αντίστοιχα ακίνητα, για να είναι δυνατή η μετάβαση στην επόμενη ενότητα πρέπει να επιλεχθεί ένα συγκεκριμένο ακίνητο με αριστερό κλικ.

3.       Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που ενεργεί για τον οργανισμό του ή Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος ή Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που ενεργεί ως Τραπεζικός Οργανισμός.


Ένα Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί πιστοποιητικό έρευνας για δικό του ακίνητο ή  για ακίνητο που ανήκει σε συγκεκριμένο Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο για το οποίο ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος ή  για ακίνητο οποιουδήποτε ιδιοκτήτη ενεργώντας ως Τραπεζικός Οργανισμός.

Για τις επιλογές όπου στο πεδίο «Αιτητής» επιλεχθεί το ίδιο το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ή στο πεδίο «Αιτητής» επιλεχθεί η τιμή «Αντιπρόσωπος» το σύστημα συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφεται στο Σημείο 1.

 • Με την επιλογή στο πεδίο «Αιτητής» της τιμής «Τραπεζικός Οργανισμός», παρουσιάζονται στην οθόνη επιπρόσθετα τα πιο κάτω πεδία:


10.png Εικόνα 10: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ένα Ακίνητο Συγκεκριμένου Ιδιοκτήτη με Εμπράγματα Βάρη» - Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα / Τραπεζικός Οργανισμός

Τα επιπρόσθετα πεδία που εμφανίζονται είναι υποχρεωτικά:

 • Ιδιότητα Αντιπροσωπευόμενου (Ιδιοκτήτη): Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 1) Φυσικό Πρόσωπο και 2) Νομικό Πρόσωπο εγγεγραμμένο στον Έφορο Εταιρειών
 • Κατηγορία / Τύπος Αιτητή - Το πεδίο είναι ορατό και υποχρεωτικό εάν στο πεδίο «Αιτητής» επιλεχθεί η τιμή «Ιδιότητα Αντιπροσωπευόμενου (Ιδιοκτήτης)» = «Φυσικό Πρόσωπο» και οι διαθέσιμες τιμές είναι: 1) ΚΥΠΡΙΟΣ 2) ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ με τύπο «05» και 3) ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ με τύπο «03».
 • Διακριτικός Αριθμός Αντιπροσωπευόμενου  (Ιδιοκτήτη)  - Εάν αφορά Φυσικό Πρόσωπο πρέπει να καταχωρηθεί συμβολοσειρά με 8 χαρακτήρες ενώ αν αφορά Νομικό Πρόσωπο πρέπει να καταχωρηθεί συμβολοσειρά η οποία πρέπει ξεκινά με ένα από τα προθέματα: 1) ΗΕ, 2) Σ, 3) ΒΝ ή 4) ΑΕ και να ακολουθεί/ούν ψηφίο/α εάν είναι εγγεγραμμένη εταιρεία στον Έφορο Εταιρειών.
 • Όνομα Αντιπροσωπευόμενου  - Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με την καταχώρηση του ΔΑΠ. Η πληροφορία λαμβάνεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
 • Στοιχεία Ακινήτου – Ο αιτητής πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία που προσδιορίζουν τη μοναδικότητα του ακινήτου και είναι τα εξής:
 1. Επαρχία Ακινήτου
 2. Δήμος / Κοινότητα Ακινήτου – Αναλόγως της επαρχίας που επιλέγεται φιλτράρονται οι τιμές που παρουσιάζονται στη λίστα.
 3. Ενορία Ακινήτου – Αναλόγως του Δήμου/Κοινότητας που επιλέγεται φιλτράρονται οι τιμές που παρουσιάζονται στη λίστα.
 4. Τμήμα Εγγραφής Ακινήτου
 5. Αρ. Εγγραφής Ακινήτου

 

 1. Λόγος Υποβολής Αίτησης - Οι διαθέσιμες τιμές είναι οι εξής: 1) Πληρεξούσιο Έγγραφο, 2) Δικαστική Απόφαση, 3) Αγωγή και 4) Άλλοι Λόγοι. Σε περίπτωση που επιλεγεί η τιμή «Άλλοι Λόγοι», τότε παρουσιάζεται στην οθόνη νέο πεδίο στο οποίο ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να καταγράψει κείμενο αναφέροντας τους λόγους.

Με την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια», το σύστημα εκτελεί τους πιο κάτω ελέγχους:

•     Εάν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Εάν όχι, τότε παρουσιάζεται το μήνυμα σφάλματος «Για να συνεχίσετε θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία».

10a.png

•     'Εαν συμπληρώθηκε σωστά το πεδίο «Διακριτικός Αριθμός Αντιπροσωπευόμενου  (Ιδιοκτήτη)». Στην περίπτωση που στο πεδίο «Ιδιότητα Αντιπροσωπευόμενου (Ιδιοκτήτη)» έχει επιλεχθεί η τιμή «Φυσικό Πρόσωπο» το σύστημα ελέγχει εάν ο αιτητής έχει καταχωρήσει συμβολοσειρά με μέγιστους 8 χαρακτήρες. Εάν δεν ισχύει η πιο πάνω συνθήκη, τότε παρουσιάζεται το μήνυμα σφάλματος «Ο Αρ. Ταυτότητας πρέπει να αποτελείται από 8 χαρακτήρες για παράδειγμα 00999999». Στην περίπτωση που στο πεδίο «Ιδιότητα Αντιπροσωπευόμενου (Ιδιοκτήτη)» έχει επιλεχθεί η τιμή «Νομικό Πρόσωπο εγγεγραμμένο στον Έφορο Εταιρειών» το σύστημα θα ελέγχει εάν ο αιτητής έχει καταχωρήσει συμβολοσειρά η οποία ξεκινά με ένα από τα προθέματα 1) ΗΕ, 2) Σ, 3) ΒΝ ή 4) ΑΕ και ακολουθεί/ούν ψηφίο/α. Εάν δεν ισχύει η πιο πάνω συνθήκη, τότε θα παρουσιάζεται το μήνυμα σφάλματος «Ο Αρ. Εγγραφής Εταιρείας πρέπει να ξεκινά με ένα από τα προθέματα   1) ΗΕ, 2) Σ, 3) ΒΝ ή 4) ΑΕ και να ακολουθεί/ούν ψηφίο/α».

10b.png

•     Εάν έχει επιλεχθεί η τιμή «Άλλοι Λόγοι» στο πεδίο «Λόγος Υποβολής Αίτησης» και δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο, τότε το σύστημα παρουσιάζει το μήνυμα σφάλματος «Για να συνεχίσετε πρέπει να καταγράψετε τους λόγους για τους οποίους υποβάλλεται η αίτηση».

10c.png

•     Ο συνδυασμός  Διακριτικός Αριθμός Αντιπροσωπευόμενου  (Ιδιοκτήτη) και Στοιχεία Ακινήτου είναι έγκυρος. Εάν δεν είναι, τότε το σύστημα παρουσιάζει το μήνυμα σφάλματος «Ο συνδυασμός Διακριτικός Αριθμός Αντιπροσωπευόμενου και Στοιχεία Ακινήτου δεν είναι έγκυρος».

10d.png

Με την επιτυχή καταχώρηση στοιχείων και με την επιλογή του κουμπιού «Οκ», το σύστημα μεταφέρει αυτόματα τον αιτητή στην ενότητα «Επισυναπτόμενα Αρχεία».


 

Ενότητα «Επισυναπτόμενα Αρχεία»

Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να επισυνάψει, εάν επιθυμεί, αρχεία που σχετίζονται με την εν λόγω αίτηση και είναι δυνατή η μετάβαση στη συγκεκριμένη ενότητα μόνο εάν έχει επιλεγεί/καταχωρηθεί συγκεκριμένο ακίνητο.

11.png

Εικόνα 11: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ένα Ακίνητο Συγκεκριμένου Ιδιοκτήτη με Εμπράγματα Βάρη» - Επισυναπτόμενα Αρχεία


 

Ενότητα «Τρόποι Παράδοσης»

Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει κατά πόσο επιθυμεί να αποσταλεί το πιστοποιητικό έρευνας ως επίσημο έγγραφο σε έντυπη μορφή.

Στην περίπτωση που επιλεχθεί το συγκεκριμένο πεδίο, παρουσιάζονται στην οθόνη δύο επιλογές:    1. Ταχυδρομική Διεύθυνση και 2. Ταχυδρομική Θυρίδα:

tp1.png

1.       Με την επιλογή του κουμπιού Ταχυδρομική Διεύθυνση παρουσιάζεται η ενότητα «Διεύθυνση Αποστολής» και ο αιτητής πρέπει να επιλέξει μία από τις πιο κάτω επιλογές:


 • Να μου αποσταλεί στη διεύθυνσή μου, που είναι καταχωρημένη στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
 • Να μου αποσταλεί στη διεύθυνση που θα καταχωρήσω. Με την επιλογή της συγκεκριμένης τιμής παρουσιάζονται τα πεδία της Διεύθυνσης και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να τα συμπληρώσει. Ο αιτητής έχει επίσης τη δυνατότητα να καταχωρήσει διεύθυνση στο εξωτερικό

 

 tp2.png

Εικόνα 12: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ένα Ακίνητο Συγκεκριμένου Ιδιοκτήτη με Εμπράγματα Βάρη» - Τρόποι Παράδοσης – Αποστολή επίσημου εγγράφου στη διεύθυνση του αιτητή που είναι καταχωρημένη στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

tp3.png

Εικόνα 13: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ένα Ακίνητο Συγκεκριμένου Ιδιοκτήτη με Εμπράγματα Βάρη» - Τρόποι Παράδοσης – Αποστολή επίσημου εγγράφου σε νέα διεύθυνση στην Κύπρο

tp4.png

Εικόνα 14: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ένα Ακίνητο Συγκεκριμένου Ιδιοκτήτη με Εμπράγματα Βάρη» - Τρόποι Παράδοσης – Αποστολή επίσημου εγγράφου σε νέα διεύθυνση εκτός Κύπρου

2.       Με την επιλογή του κουμπιού Ταχυδρομική Θυρίδα εμφανίζονται τα πιο κάτω υποχρεωτικά πεδία:

 • Ταχυδρομική Θυρίδα
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Επαρχία
 • Δήμος/Κοινότητα

 tp5.png

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στον αιτητή να καταχωρήσει, εάν επιθυμεί, τηλέφωνο επικοινωνίας. Η ενότητα «Τηλέφωνο Επικοινωνίας» είναι ορατή εάν είναι κενό το αντίστοιχο πεδίο στο προφίλ του αιτητή (Ο Λογαριασμός μου-> Ρυθμίσεις Λογαριασμού). Εάν επιλεχθεί το πεδίο «Παρακαλώ όπως ενημερωθεί το προφίλ (ρυθμίσεις) του λογαριασμού μου, με τον αριθμό τηλεφώνου που έχω καταχωρήσει», τότε το σύστημα ενημερώνει αυτόματα το προφίλ με το τηλέφωνο του αιτητή.   

tp6.png

Εικόνα 15: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ένα Ακίνητο Συγκεκριμένου Ιδιοκτήτη με Εμπράγματα Βάρη» - Τηλέφωνο Επικοινωνίας


 

Ενότητα «Χρέωση Πληρωμής»

Με την επιλογή συγκεκριμένου ακίνητου και τον τρόπο παράδοσης του πιστοποιητικού έρευνας ο αιτητής προχωρεί στην Ενότητα «Χρέωση Πληρωμής».


16.pngΕικόνα 16: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ένα Ακίνητο Συγκεκριμένου Ιδιοκτήτη με Εμπράγματα Βάρη

Στο πάνω μέρος, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του αιτητή και στο κάτω μέρος το συνολικό κόστος το οποίο υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Εάν το «Είδος Αίτησης» = «Απλό» το κόστος είναι 10 ευρώ, ανεξαρτήτως εάν συμπεριληφθούν οι συνιδιοκτήτες ή όχι, και εάν το «Είδος Αίτησης» = «Εμπράγματα Βάρη» το κόστος είναι  επίσης 10 ευρώ.

Με την επιλογή του κουμπιού «Πληρωμή» παρουσιάζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα κατά πόσο ο αιτητής επιθυμεί να προχωρήσει σε πληρωμή και με την επιλογή του κουμπιού «Ναι» μεταβαίνει στην ιστοσελίδα της JCC.


17.png

Εικόνα 17: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ένα Ακίνητο Συγκεκριμένου Ιδιοκτήτη με Εμπράγματα Βάρη


18.png

Εικόνα 18: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ένα Ακίνητο Συγκεκριμένου Ιδιοκτήτη με Εμπράγματα Βάρη

Με την επιτυχή πληρωμή:

 • Δημιουργείται το πιστοποιητικό έρευνας σε μορφή pdf το οποίο αποθηκεύεται στην ίδια την η-αίτηση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα. Ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη «Στοιχεία Υποβολής» στην οποία παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της αίτησης (Αριθμός Η-αίτησης,  Ημερομηνία Υποβολής, Κατάσταση Αίτησης και βασικά στοιχεία του Αιτητή) και βασικά στοιχεία της πληρωμής (Αριθμός Συναλλαγής, Ημερομηνία Πληρωμής και Συνολική αξία του Πιστοποιητικού Έρευνας).


19.png

Εικόνα 19: Στοιχεία Υποβολής Αίτησης

Με την επιλογή του Αριθμού Η-αίτησης (DLSXXXX), ο χρήστης μεταφέρεται στη συγκεκριμένη η-αίτηση. Η αίτηση αποτελείται από τις εξής ενότητες: 1) Γενικές Πληροφορίες, 2) Λεπτομέρειες Αίτησης, 3)Επισυναπτόμενα Αρχεία, 4) Μηνύματα, 5) Τιμολόγια, 6) Ειδοποιήσεις και 7) Ιστορικό Αίτησης.


20.pngΕικόνα 20: Επιλογή Αριθμού Υπόθεσης - Στοιχεία συγκεκριμένης αίτησης

Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να ανασκοπήσει την αίτηση που έχει υποβάλει καθώς και να κατεβάσει  το PDF αρχείο επιλέγοντας από το μενού την επιλογή «Οι Αιτήσεις Μου». Από τον πίνακα των αιτήσεων με αριστερό κλικ να επιλέξει συγκεκριμένη αίτηση και στη συνέχεια να μεταβεί στην ενότητα «Λήψη Δεδομένων».


21.pngΕικόνα 21: Επιλογή «Οι Αιτήσεις Μου» και επιλογή συγκεκριμένης αίτησης


22.pngΕικόνα 22: Λήψη Δεδομένων

 

 • Εάν ο αιτητής δεν έχει αιτηθεί επίσημο έγγραφο τότε η κατάσταση της αίτησης τίθεται σε «Ολοκληρώθηκε». Διαφορετικά η η-αίτηση παραμένει σε κατάσταση «Εκκρεμεί αποστολή πιστοποιητικού» έως ότου ο Λειτουργός του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου εκδώσει το πιστοποιητικό έρευνας. Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά μέσω email ή/και sms για την κατάσταση της η-αίτησής του.


23.pngΕικόνα 23: ΟΙ Αιτήσεις μου


24.pngΕικόνα 24: Επιλογή συγκεκριμένης αίτησης

 

 • «Ο αιτητής λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα (email) όταν:
   1. Υποβληθεί αίτηση
   2. Εκκρεμεί πληρωμή από αιτητή
   3. Πρόβλημα στην πληρωμή
   4. Απαιτείται συνάντηση
   5. Είναι Επιτυχής η Πληρωμή
   6. Απαιτείται πληροφόρηση από τον πελάτη
   7. Ολοκληρωθεί το αίτημα
 • Και sms όταν:
   1. Ολοκληρωθεί η η-αίτηση
   2. Απαιτείται Πληροφόρηση από τον Πελάτη
   3. Απαιτείται συνάντηση
   4. Εκκρεμεί Πληρωμή από τον αιτητή.
   5. Υπάρχει Πρόβλημα στην Πληρωμή
     

Όλες οι ενημερώσεις της κάθε η-αίτησης παρουσιάζονται και στην καρτέλα «Ειδοποιήσεις»  της εκάστοτε η-αίτησης (Οι Αιτήσεις Μου).