​Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο


Σκοπός: Σκοπός είναι η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων τόσο από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από οποιοδήποτε φυσικό/νομικό πρόσωπο, για παροχή πληροφοριών για τις αποξενώσεις εντός μιας χρονικής περιόδου σε μια γεωγραφική περιοχή/επαρχία/ ή Παγκύπρια, χωρίς τη φυσική παρουσία των αιτητών στα κατά τόπους Ε.Κ.Γ., εξοικονομώντας χρόνο, χρήμα και προσωπικό.

 

Η νέα αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων» είναι διαθέσιμη στους πιο κάτω τύπους χρηστών:

1.       Φυσικό Πρόσωπο – Το Φυσικό Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να εξάγει πιστοποιητικό έρευνας για δικά του ακίνητα τα οποία έχουν αποξενωθεί εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και εμπίπτουν σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή/επαρχία ή Παγκύπρια.


Νομικό Πρόσωπο – Το Νομικό Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να εξάγει πιστοποιητικό έρευνας για ακίνητα που ανήκουν στην εταιρεία τα οποία έχουν αποξενωθεί εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και εμπίπτουν σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή/επαρχία ή Παγκύπρια.


Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος – Ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος  μπορεί να είναι Φυσικό Πρόσωπο ή Νομικό Πρόσωπο και έχει τη δυνατότητα να εξάγει πιστοποιητικό έρευνας για ακίνητα που ανήκουν στον (ιδιοκτήτη),  τα οποία έχουν αποξενωθεί εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και εμπίπτουν σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή/επαρχία ή Παγκύπρια. Ο αντιπροσωπευόμενος μπορεί να είναι είτε Φυσικό Πρόσωπο είτε Νομικό Πρόσωπο.

2.       Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα – Το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα πρέπει να καταχωρήσει το Διακριτικό Αριθμό Προσώπου (ΔΑΠ) του ιδιοκτήτη (Αρ. Ταυτότητας / ARC για Φυσικό Πρόσωπο ή Αρ. Εγγραφής Εταιρείας για Νομικό Πρόσωπο).

3.       Διαχειριστής – Ο Διαχειριστής  μπορεί να είναι Φυσικό Πρόσωπο και θα έχει τη δυνατότητα να εξάγει πιστοποιητικό έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ακίνητα τα οποία έχουν αποξενωθεί εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και εμπίπτουν σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή/επαρχία ή Παγκύπρια.  Ο αντιπροσωπευόμενος μπορεί να είναι μόνο Φυσικό Πρόσωπο.

4.       Εκκαθαριστής – Ο Εκκαθαριστής μπορεί να είναι Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο και θα έχει τη δυνατότητα να εξάγει πιστοποιητικό έρευνας  Ακίνητης Ιδιοκτησίας για ακίνητα του ιδιοκτήτη, τα οποία έχουν αποξενωθεί εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και εμπίπτουν σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή/επαρχία ή Παγκύπρια. Ο αντιπροσωπευόμενος μπορεί να είναι μόνο Νομικό Πρόσωπο (εταιρείες εγγεγραμμένες στον έφορο εταιρειών & οργανισμοί) .


Εισαγωγή στο Σύστημα :

Ο χρήστης, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης, κάνει εισαγωγή στο Σύστημα. Αυτόματα εμφανίζεται  η σελίδα «Πίνακας Εργασιών», στην οποία παρουσιάζεται ο κατάλογος με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπου ο χρήστης επιλέγει από τον Κατάλογο Αιτήσεων το νέο Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο.

1.png

Εικόνα 1: Κατάλογος Αιτήσεων – Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο

Με την επιλογή της αίτησης το σύστημα αρχικά ελέγχει εάν υπάρχει εκκρεμής συναλλαγή πληρωμής για τη συγκεκριμένη αίτηση. Εάν εκκρεμεί πληρωμή, τότε παρουσιάζεται προειδοποιητικό μήνυμα σφάλματος.

2.png

Εικόνα 2: Κατάλογος Αιτήσεων – Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο  – Εκκρεμής Πληρωμή από τον αιτητή για τη συγκεκριμένη αίτηση

Διαφορετικά παρουσιάζεται η οθόνη της Εικόνας 3. Όπως φαίνεται και πιο κάτω, η αίτηση αποτελείται από τις εξής ενότητες:

 1. Γενικές Πληροφορίες – Με την εμφάνιση της οθόνης παρουσιάζεται η συγκεκριμένη ενότητα στην οποία φαίνονται γενικές πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριμένη αίτηση.
 2. Λεπτομέρειες Αίτησης - Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται τα στοιχεία του αιτητή / αντιπροσωπευόμενου και τα κριτήρια βάση των οποίων θα εκδοθεί το πιστοποιητικό έρευνας. Τα κριτήρια είναι η χρονική περίοδος αποξένωσης και η γεωγραφική περιοχή/επαρχία ή Παγκύπρια.
 3. Επισυναπτόμενα Αρχεία - Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα, εάν επιθυμεί, να επισυνάψει αρχεία που σχετίζονται με την εν λόγω αίτηση. Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα εφόσον επιλεχθεί το κουμπί «Συνέχεια» στην ενότητα «Λεπτομέρειες Αίτησης».
 4. Τρόποι Παράδοσης - Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής επιλέγει τον τρόπο παράδοσης του επίσημου πιστοποιητικού έρευνας σε καθορισμένη ταχυδρομική διεύθυνση. Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα εφόσον επιλεχθεί το κουμπί «Συνέχεια» στην ενότητα «Επιλογή Ακινήτου».
 5. Χρέωση Πληρωμής – Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε πληρωμή. Εφόσον η πληρωμή ολοκληρωθεί επιτυχώς, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα το πιστοποιητικό έρευνας σε μορφή PDF και το αποθηκεύει στην ίδια την αίτηση. Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα εφόσον επιλεχθεί το κουμπί «Συνέχεια» στην ενότητα «Λεπτομέρειες Αίτησης»


3.png Εικόνα 3 : Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο» - Ενότητες Αίτησης


 

Ενότητα «Γενικές Πληροφορίες»

Mε την επιλογή της συγκεκριμένης αίτησης εμφανίζεται στην οθόνη η συγκεκριμένη ενότητα στην οποία παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω αίτηση.

4.png

Εικόνα 4: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο» - Ενότητα «Γενικές Πληροφορίες»


 

Ενότητα «Λεπτομέρειες Αίτησης»

Στη συγκεκριμένη ενότητα (αναλόγως της ιδιότητας του αιτητή) παρουσιάζονται στην οθόνη τα αντίστοιχα πεδία.

1.       Φυσικό Πρόσωπο που ενεργεί για το άτομό του ή Φυσικό Πρόσωπο που ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος ή Νομικό Πρόσωπο που ενεργεί για την εταιρεία του ή Νομικό Πρόσωπο που ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος.

Ένα Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί πιστοποιητικό έρευνας για δικό του ακίνητο ή  για ακίνητο που ανήκει σε συγκεκριμένο Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο για το οποίο ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος.

Ο αιτητής έχει δύο επιλογές:

 • Με την επιλογή στο πεδίο «Αιτητής» Φυσικό πρόσωπο-ονοματεπώνυμο εμφανίζονται τα πιο κάτω πεδία:

5.png

Εικόνα 5: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο» - Ακίνητα Ιδιοκτήτη (Φυσικού Προσώπου) Παγκύπρια


6.png Εικόνα 6: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο» - Ακίνητα Ιδιοκτήτη (Φυσικού Προσώπου) κατά Επαρχία


7.pngΕικόνα 7: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο» - Ακίνητα Ιδιοκτήτη (Φυσικού Προσώπου) κατά Γεωγραφική Περιοχή

 • Με την επιλογή Νομικού Προσώπου/ όνομα Εταιρείας εμφανίζονται τα πιο κάτω πεδία:


8.pngΕικόνα 8: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο» - Ακίνητα Ιδιοκτήτη (Νομικού Προσώπου) Παγκύπρια


9.pngΕικόνα 9: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο» - Ακίνητα Ιδιοκτήτη (Νομικού Προσώπου) κατά Επαρχία


10.pngΕικόνα 10: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο» - Ακίνητα Ιδιοκτήτη (Νομικού Προσώπου) κατά Γεωγραφική Περιοχή

Με την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια» το πιστοποιητικό έρευνας που θα υποβληθεί θα αφορά τα ακίνητα του αιτητή με βάση τη Γεωγραφική Κάλυψη/Τοποθεσία που ο αιτητής επέλεξε.

 • Με την επιλογή στο πεδίο «Αιτητής» την τιμή «Αντιπρόσωπος», παρουσιάζεται στην οθόνη το πεδίο «Αντιπροσωπευόμενος» και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να επιλέξει από τη λίστα τιμών το Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο για το οποίο επιθυμεί να αιτηθεί το πιστοποιητικό έρευνας. Η λίστα με τους αντιπροσωπευόμενους ιδιοκτήτες περιλαμβάνει τους ιδιοκτήτες, τους οποίους ο αιτητής αντιπροσωπεύει, με βάση το /τα Πληρεξούσιο/α έγγραφο/α που κατάθεσε σε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο.


11.pngΕικόνα 11: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο» - Ακίνητα Αντιπροσωπευόμενου Παγκύπρια


12.pngΕικόνα 12: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο» - Ακίνητα Αντιπροσωπευόμενου κατά Επαρχία


13.pngΕικόνα 13: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο» - Ακίνητα Αντιπροσωπευόμενου σε συγκεκριμένη Γεωγραφική Περιοχή

Με την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια» το πιστοποιητικό έρευνας θα υποβληθεί για τα ακίνητα του αντιπροσωπευόμενου που ικανοποιούν τα κριτήρια .

2.       Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που ενεργεί για τον οργανισμό του ή Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος ή Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που ενεργεί ως Τραπεζικός Οργανισμός.


Ένα Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί πιστοποιητικό έρευνας για δικό του ακίνητο ή  για ακίνητο που ανήκει σε συγκεκριμένο Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο και ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος ή  για ακίνητα συγκεκριμένου ιδιοκτήτη και ενεργεί ως Τραπεζικός Οργανισμός.


Για τις επιλογές όπου στο πεδίο «Αιτητής» επιλεγεί το ίδιο το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ή στο πεδίο «Αιτητής» επιλεγεί η τιμή «Αντιπρόσωπος» το σύστημα συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφεται στο Σημείο 1.


 

 • Με την επιλογή στο πεδίο «Αιτητής» τη τιμή «Τραπεζικός Οργανισμός», παρουσιάζονται στην οθόνη επιπρόσθετα τα πιο κάτω πεδία:

 


14.png Εικόνα 14: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο» - Ακίνητα Αντιπροσωπευόμενου Παγκύπρια


15.pngΕικόνα 15: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο» - Ακίνητα Αντιπροσωπευόμενου κατά Επαρχία


16.pngΕικόνα 16: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο» - Ακίνητα Αντιπροσωπευόμενου Γεωγραφική Περιοχή

Τα επιπρόσθετα πεδία που εμφανίζονται είναι υποχρεωτικά:

 • Ιδιότητα Αριθμός Αντιπροσωπευόμενου (Ιδιοκτήτη): Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 1) Φυσικό Πρόσωπο και 2) Νομικό Πρόσωπο εγγεγραμμένο στον Έφορο Εταιρειών
 • Κατηγορία / Τύπος Αιτητή - Το πεδίο είναι ορατό και υποχρεωτικό εάν στο πεδίο «Αιτητής» επιλεχθεί η τιμή «Ιδιότητα Αντιπροσωπευόμενου (Ιδιοκτήτης)» = «Φυσικό Πρόσωπο» και οι διαθέσιμες τιμές είναι: 1) ΚΥΠΡΙΟΣ και 2) ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ με τύπο «05» και 3) ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ με τύπο «03».
 • Διακριτικός Αριθμός Αντιπροσωπευόμενου ΔΑΠ (Ιδιοκτήτη) - Εάν αφορά Φυσικό Πρόσωπο πρέπει να καταχωρηθεί συμβολοσειρά με 8 χαρακτήρες ενώ αν αφορά Νομικό Πρόσωπο πρέπει να καταχωρηθεί συμβολοσειρά η οποία πρέπει ξεκινά με ένα από τα προθέματα: 1) ΗΕ, 2) Σ, 3) ΒΝ ή 4) ΑΕ και να ακολουθεί/ούν ψηφίο/α εάν είναι εγγεγραμμένη εταιρεία στον Έφορο Εταιρειών.
 • Όνομα Αντιπροσωπευόμενου  - Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με την καταχώρηση του ΔΑΠ. Η πληροφορία λαμβάνεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
 • Ημ/νία Εγγραφής Φακέλου Αποξένωσης Από *- Επιλογή ημερομηνίας όπου το σύστημα ελέγχει ότι η ημερομηνία που έχει καταχωρηθεί δεν είναι μεταγενέστερη της τρέχουσας. Εάν είναι, τότε παρουσιάζεται το μήνυμα σφάλματος «Η ημερομηνία πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 01/01/1997 και  μικρότερη ή ίση της τρέχουσας ημερομηνίας».
 • Ημ/νία Εγγραφής Φακέλου Αποξένωσης Μέχρι *- Επιλογή ημερομηνίας όπου το σύστημα ελέγχει ότι η ημερομηνία που έχει καταχωρηθεί δεν είναι μεταγενέστερη της τρέχουσας και ότι δεν είναι μικρότερη της ημερομηνίας που έχει καταγραφεί στο πεδίο «Ημ/νία Εγγραφής Φακέλου Αποξένωσης Από». Εάν ισχύει τουλάχιστον ένα από τα δύο, τότε παρουσιάζεται το μήνυμα σφάλματος «Η ημερομηνία πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση της «Ημ/νία Εγγραφής Φακέλου Αποξένωσης Από» και δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη της τρέχουσας ημερομηνίας».
 • Γεωγραφική Κάλυψη *- Οι διαθέσιμες τιμές θα είναι: 1) Παγκύπρια,  2) Επαρχία και 3) Γεωγραφική Περιοχή. Εάν επιλεχθεί η τιμή «Επαρχία» τότε ο χρήστης είναι υποχρεωτικό να επιλέξει μια επαρχία. Εάν ο χρήστης δεν επιλέξει καμία από τις επιλογές, τότε παρουσιάζεται μήνυμα σφάλματος «Πρέπει να επιλέξετε μια επαρχία».
 • Επαρχία Ακινήτου- Το πεδίο είναι ορατό και υποχρεωτικό εάν το πεδίο «Τοποθεσία» = «Γεωγραφική Περιοχή».
 • Δήμος/Κοινότητα -Το πεδίο είναι ορατό και υποχρεωτικό εάν το πεδίο «Τοποθεσία» = «Γεωγραφική Περιοχή». Αναλόγως της επαρχίας που θα καθοριστεί στο πεδίο «Επαρχία» φιλτράρονται οι τιμές που παρουσιάζονται στο πεδίο «Δήμος/Κοινότητα».
 • Ενορία Ακινήτου - Το πεδίο είναι ορατό εάν το πεδίο «Τοποθεσία» = «Γεωγραφική Περιοχή». Αναλόγως του δήμου/κοινότητας που θα καθοριστεί στο πεδίο «Δήμος/Κοινότητα» φιλτράρονται οι τιμές που παρουσιάζονται στο πεδίο «Ενορία».
 • Λόγος Υποβολής Αίτησης - Οι διαθέσιμες τιμές είναι οι εξής: 1) Πληρεξούσιο Έγγραφο, 2) Δικαστική Απόφαση, 3) Αγωγή και 4) Άλλοι Λόγοι. Σε περίπτωση που επιλεγεί η τιμή «Άλλοι Λόγοι», τότε παρουσιάζεται στην οθόνη νέο πεδίο στο οποίο ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να καταγράψει κείμενο αναφέροντας τους λόγους.


 

Όπως φαίνεται και πιο κάτω, ανεξαρτήτως της ιδιότητας του αιτητή είναι υποχρεωτικό να καθοριστεί η χρονική περίοδος και η τοποθεσία. Στο πεδίο «Τοποθεσία», εάν επιλεγεί η τιμή «Επαρχία», τότε παρουσιάζονται στην οθόνη οι επιλογές: 1) ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 2) ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 3) ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, 4) ΛΑΡΝΑΚΑ, 5) ΛΕΜΕΣΟΣ και 6)ΠΑΦΟΣ και ο χρήστης είναι υποχρεωτικό να επιλέξει μια επαρχία. Στην περίπτωση που επιλεγεί η τιμή «Γεωγραφική Περιοχή» τότε παρουσιάζονται στην οθόνη τα πεδία «Επαρχία», «Δήμος/Κοινότητα» και «Ενορία» και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσει τα πεδία «Επαρχία» και «Δήμος/Κοινότητα».

Με την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια», το σύστημα εκτελεί τους πιο κάτω ελέγχους:

•     Εάν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Εάν όχι, τότε παρουσιάζεται το μήνυμα σφάλματος «Για να συνεχίσετε θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία».

16a.png

•     Συμπληρώθηκε σωστά το πεδίο «Διακριτικός Αριθμός Αντιπροσωπευόμενου  (Ιδιοκτήτη)». Στην περίπτωση που στο πεδίο «Ιδιότητα Αντιπροσωπευόμενου (Ιδιοκτήτη)» έχει επιλεχθεί η τιμή «Φυσικό Πρόσωπο» το σύστημα ελέγχει εάν ο αιτητής έχει καταχωρήσει συμβολοσειρά με μέγιστους 8 χαρακτήρες. Εάν δεν ισχύει η πιο πάνω συνθήκη, τότε παρουσιάζεται το μήνυμα σφάλματος «Ο Αρ. Ταυτότητας πρέπει να αποτελείται από 8 χαρακτήρες για παράδειγμα «00999999». Στην περίπτωση που στο πεδίο «Ιδιότητα Αντιπροσωπευόμενου (Ιδιοκτήτη)» έχει επιλεχθεί η τιμή «Νομικό Πρόσωπο εγγεγραμμένο στον Έφορο Εταιρειών» το σύστημα θα ελέγχει εάν ο αιτητής έχει καταχωρήσει συμβολοσειρά η οποία ξεκινά με ένα από τα προθέματα 1) ΗΕ, 2) Σ, 3) ΒΝ ή 4) ΑΕ και ακολουθεί/ούν ψηφίο/α. Εάν δεν ισχύει η πιο πάνω συνθήκη, τότε θα παρουσιάζεται το μήνυμα σφάλματος «Ο Αρ. Εγγραφής Εταιρείας πρέπει να ξεκινά με ένα από τα προθέματα   1) ΗΕ, 2) Σ, 3) ΒΝ ή 4) ΑΕ και να ακολουθεί/ούν ψηφίο/α».

16b.png

•     Εάν έχει επιλεχθεί η τιμή «Άλλοι Λόγοι» και δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο «Λόγος Υποβολής Αίτησης», τότε το σύστημα παρουσιάζει το μήνυμα σφάλματος «Για να συνεχίσετε πρέπει να καταγράψετε τους λόγους για τους οποίους υποβάλλεται η αίτηση».

16c.png

 

Με την επιτυχή καταχώρηση στοιχείων το σύστημα μεταφέρει αυτόματα τον αιτητή στην ενότητα «Επισυναπτόμενα Αρχεία».


 

Ενότητα «Επισυναπτόμενα Αρχεία»

Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να επισυνάψει, εάν επιθυμεί, αρχεία που σχετίζονται με την εν λόγω αίτηση και είναι δυνατή η μετάβαση στη συγκεκριμένη ενότητα εάν συμπληρώθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία στην ενότητα «Λεπτομέρειες Αίτησης».

17.png

Εικόνα17: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο» - Επισυναπτόμενα Αρχεία


Ενότητα «Τρόποι Παράδοσης»

Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει κατά πόσο επιθυμεί να αποσταλεί το πιστοποιητικό έρευνας ως επίσημο έγγραφο σε έντυπη μορφή.

Στην περίπτωση που επιλεχθεί το συγκεκριμένο πεδίο, παρουσιάζονται στην οθόνη δύο επιλογές:    1. Ταχυδρομική Διεύθυνση και 2. Ταχυδρομική Θυρίδα:

tp1.png

1.       Με την επιλογή του κουμπιού Ταχυδρομική Διεύθυνση παρουσιάζεται η ενότητα «Διεύθυνση Αποστολής» και ο αιτητής πρέπει να επιλέξει μία από τις πιο κάτω επιλογές:


 • Να μου αποσταλεί στη διεύθυνσή μου, που είναι καταχωρημένη στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
 • Να μου αποσταλεί στη διεύθυνση που θα καταχωρήσω. Με την επιλογή της συγκεκριμένης τιμής παρουσιάζονται τα πεδία της Διεύθυνσης και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να τα συμπληρώσει. Ο αιτητής έχει επίσης τη δυνατότητα να καταχωρήσει διεύθυνση στο εξωτερικό

 

 tp2.png

Εικόνα 18: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο» - Τρόποι Παράδοσης – Αποστολή επίσημου εγγράφου στη διεύθυνση του αιτητή που είναι καταχωρημένη στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

tp3.png

Εικόνα 19: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο» - Τρόποι Παράδοσης – Αποστολή επίσημου εγγράφου σε νέα διεύθυνση στην Κύπρο

tp4.png

Εικόνα 20: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο» - Τρόποι Παράδοσης – Αποστολή επίσημου εγγράφου σε νέα διεύθυνση εκτός Κύπρου

2.       Με την επιλογή του κουμπιού Ταχυδρομική Θυρίδα εμφανίζονται τα πιο κάτω υποχρεωτικά πεδία:

 • Ταχυδρομική Θυρίδα
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Επαρχία
 • Δήμος/Κοινότητα

 tp5.png

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στον αιτητή να καταχωρήσει, εάν επιθυμεί, τηλέφωνο επικοινωνίας. Η ενότητα «Τηλέφωνο Επικοινωνίας» είναι ορατή εάν είναι κενό το αντίστοιχο πεδίο στο προφίλ του αιτητή (Ο Λογαριασμός μου-> Ρυθμίσεις Λογαριασμού). Εάν επιλεχθεί το πεδίο «Παρακαλώ όπως ενημερωθεί το προφίλ (ρυθμίσεις) του λογαριασμού μου, με τον αριθμό τηλεφώνου που έχω καταχωρήσει», τότε το σύστημα ενημερώνει αυτόματα το προφίλ με το τηλέφωνο του αιτητή.   

tp6.png

Εικόνα 21: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο» - Τηλέφωνο Επικοινωνίας


 

Ενότητα «Χρέωση Πληρωμής»

Με την επιλογή συγκεκριμένου ακίνητου και τον τρόπο παράδοσης του πιστοποιητικού έρευνας ο αιτητής προχωρεί στην Ενότητα «Χρέωση Πληρωμής».

22.png

Εικόνα 22: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο» - Χρέωση Πληρωμής

Στο πάνω μέρος, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του αιτητή και στο κάτω μέρος το συνολικό κόστος το οποίο υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Το κόστος της αίτησης είναι ως ακολούθως: (α) όταν η επιλογή είναι «Παγκύπρια» το κόστος είναι 10 ευρώ και (β) όταν η επιλογή είναι «Επαρχία» ή συγκεκριμένη «Γεωγραφική Περιοχή» το κόστος είναι 5 ευρώ.

Με την επιλογή του κουμπιού «Πληρωμή» παρουσιάζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα κατά πόσο ο αιτητής επιθυμεί να προχωρήσει σε πληρωμή και με την επιλογή του κουμπιού «Ναι» μεταβαίνει στην ιστοσελίδα της JCC.

23.png

Εικόνα 23: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητής Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο» - Χρέωση Πληρωμής – Επιβεβαιωτικό Μήνυμα


24.png

Εικόνα 24: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αποξενωθέντων Ακινήτων Κατά Περιοχή/Πρόσωπο/Περίοδο» - Χρέωση Πληρωμής – JCC

Με την επιτυχή πληρωμή

 • Δημιουργείται το πιστοποιητικό έρευνας σε μορφή pdf, το οποίο αποθηκεύεται μέσα στην η-αίτηση και παραμένει για διάστημα 20 ημερών. Ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη «Στοιχεία Υποβολής» στην οποία παρουσιάζονται τα στοιχεία της αίτησης (Αριθμός Η-αίτησης,  Ημερομηνία Υποβολής, Κατάσταση Αίτησης και τα στοιχεία του Αιτητή) και τα στοιχεία της πληρωμής (Αριθμός Συναλλαγής, Ημερομηνία Πληρωμής και Συνολική αξία του Πιστοποιητικού Έρευνας).


25.pngΕικόνα 25; Στοιχεία Υποβολής Αίτησης

Με την επιλογή του Αριθμού Η-αίτησης (DLSXXXX), ο χρήστης μεταφέρεται στη συγκεκριμένη η-αίτηση. Η αίτηση αποτελείται από τις εξής ενότητες: 1) Γενικές Πληροφορίες, 2) Λεπτομέρειες Αίτησης, 3)Επισυναπτόμενα Αρχεία, 4) Μηνύματα, 5) Τιμολόγια, 6) Ειδοποιήσεις και 7) Ιστορικό Αίτησης.

26.png

Εικόνα 26: Επιλογή Αριθμού Υπόθεσης - Στοιχεία συγκεκριμένης αίτησης

Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να ανασκοπήσει την αίτηση που έχει υποβάλει καθώς και να κατεβάσει PDF αρχείο επιλέγοντας από το μενού την επιλογή «Οι Αιτήσεις Μου». Από τον πίνακα των αιτήσεων με ένα κλικ μπορεί επιλέξει συγκεκριμένη αίτηση και στη συνέχεια να μεταβεί στην ενότητα «Λήψη Δεδομένων».

27.png

Εικόνα 27: Επιλογή «Οι Αιτήσεις Μου» και επιλογή συγκεκριμένης αίτησης

 


28.pngΕικόνα 28: Επιλογή «Λήψεις Δεδομένων» και επιλογή συγκεκριμένης αίτησης

 • Εάν ο αιτητής δεν έχει αιτηθεί επίσημο έγγραφο τότε η κατάσταση της αίτησης τίθεται σε «Ολοκληρώθηκε». Διαφορετικά η η-αίτηση  παραμένει σε «Εκκρεμεί αποστολή πιστοποιητικού» έως ότου ο Λειτουργός του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου εκδώσει το πιστοποιητικό έρευνας. Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά μέσω email ή/και sms για την κατάσταση της η-αίτησής του.


29.pngΕικόνα 29: Οι Αιτήσεις μου


30.pngΕικόνα 30: Επιλογή συγκεκριμένης αίτησης

 • «Ο αιτητής λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα (email) όταν:
   1. Υποβληθεί αίτηση
   2. Εκκρεμεί πληρωμή από αιτητή
   3. Πρόβλημα στην πληρωμή
   4. Απαιτείται συνάντηση
   5. Είναι Επιτυχής η Πληρωμή
   6. Απαιτείται πληροφόρηση από τον πελάτη
   7. Ολοκληρωθεί το αίτημα
 • Και sms όταν:
   1. Ολοκληρωθεί η η-αίτηση
   2. Απαιτείται Πληροφόρηση από τον Πελάτη
   3. Απαιτείται συνάντηση
   4. Εκκρεμεί Πληρωμή από τον αιτητή.
   5. Υπάρχει Πρόβλημα στην Πληρωμή
     

Όλες οι ενημερώσεις της κάθε η-αίτησης παρουσιάζονται και στην καρτέλα «Ειδοποιήσεις»  της εκάστοτε η-αίτησης (Οι Αιτήσεις Μου).