Αίτηση «Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου»


Σκοπός: Σκοπός είναι η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων τόσο από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από οποιοδήποτε φυσικό/νομικό πρόσωπο, για έκδοση αντίγραφου επίσημου κτηματικού σχεδίου, χωρίς τη φυσική παρουσία των αιτητών στα κατά τόπους Ε.Κ.Γ., εξοικονομώντας χρόνο, χρήμα και προσωπικό.

 

Η νέα αίτηση «Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου» είναι διαθέσιμη στους πιο κάτω τύπους χρηστών:

 1. Φυσικό Πρόσωπο – Το Φυσικό Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να εκδώσει αντίγραφο επίσημου κτηματικού σχεδίου για οποιοδήποτε ακίνητο, είτε του ανήκει ή δεν του ανήκει.
 2. Νομικό Πρόσωπο – Το Νομικό Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να εκδώσει αντίγραφο επίσημου κτηματικού σχεδίου για οποιοδήποτε ακίνητο, είτε του ανήκει ή δεν του ανήκει.
 3. Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος – Ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος  μπορεί να είναι Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο και έχει τη δυνατότητα να εκδώσει αντίγραφο επίσημου κτηματικού σχεδίου για συγκεκριμένο ακίνητο το οποίο ανήκει στον αντιπροσωπευόμενο. Ο αντιπροσωπευόμενος μπορεί να είναι είτε Φυσικό είτε Νομικό Πρόσωπο.
 4. Διαχειριστής – Ο Διαχειριστής  μπορεί να είναι Φυσικό Πρόσωπο και θα έχει τη δυνατότητα να εκδώσει αντίγραφο επίσημου κτηματικού σχεδίου Ακίνητης Ιδιοκτησίας για τα ακίνητα του ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι μόνο Φυσικό Πρόσωπο
 5. Εκκαθαριστής – Ο Εκκαθαριστής μπορεί να είναι Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο και θα έχει τη δυνατότητα να εκδώσει αντίγραφο επίσημου κτηματικού σχεδίου για τα ακίνητα του ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι μόνο Νομικό Πρόσωπο (εταιρείες εγγεγραμμένες στον έφορο εταιρειών & οργανισμοί) .

 

                                                                                                                                                                      

Εισαγωγή στο Σύστημα :

Ο χρήστης, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης, κάνει εισαγωγή στο Σύστημα. Αυτόματα εμφανίζεται  η σελίδα «Πίνακας Εργασιών», στην οποία φαίνεται κατάλογος με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπου ο χρήστης επιλέγει από τον Κατάλογο Αιτήσεων την αίτηση "Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου".


1.jpgΕικόνα 1: Κατάλογος Αιτήσεων – Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου

 

Με την επιλογή της αίτησης το σύστημα αρχικά ελέγχει εάν υπάρχει από τον αιτητή τυχόν εκκρεμή συναλλαγή πληρωμής για τη συγκεκριμένη αίτηση. Εάν εκκρεμεί πληρωμή, τότε παρουσιάζεται προειδοποιητικό μήνυμα σφάλματος.


2.pngΕικόνα 2: Κατάλογος Αιτήσεων – Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου


Διαφορετικά παρουσιάζεται η οθόνη της Εικόνας 3. Όπως φαίνεται και πιο κάτω, η αίτηση αποτελείται από τις εξής ενότητες:

 1. Γενικές Πληροφορίες – Με την εμφάνιση της οθόνης παρουσιάζεται η συγκεκριμένη ενότητα στην οποία φαίνονται γενικές πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριμένη αίτηση.
 2. Κατάλογος Ακινήτων – Στη συγκεκριμένη ενότητα ο χρήστης μπορεί να ζητήσει αντίγραφο επίσημου κτηματικού σχεδίου για ακίνητα που του ανήκουν και εμφανίζονται στον κατάλογο ακινήτων. Συγκεκριμένα μπορεί να καθορίσει κατά πόσο θα ζητήσει Μέρος ή Ολόκληρο το αντίγραφο επίσημου κτηματικού σχεδίου και να καθορίσει τον αριθμό των αντιτύπων που επιθυμεί. Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει περισσότερα από ένα ακίνητα. Η ενότητα αυτή δεν εμφανίζεται στην περίπτωση του «Εγγεγραμμένου Χρήστη».
 3. Επιπρόσθετα Ακίνητα – Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα και να ζητήσει αντίγραφο επίσημου κτηματικού σχεδίου για ακίνητα που δεν του ανήκουν. Μπορεί να καταχωρήσει ένα ή περισσότερα ακίνητα, να καθορίσει κατά πόσο θα ζητήσει Μέρος ή Ολόκληρο το αντίγραφο επίσημου κτηματικού σχεδίου και τον αριθμό των αντιτύπων που επιθυμεί. Έχει δε τη δυνατότητα να καταχωρίσει περισσότερα από ένα ακίνητα.
 4. Επισυναπτόμενα Αρχεία - Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα, εάν επιθυμεί, να επισυνάψει αρχεία που σχετίζονται με την εν λόγω αίτηση. Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα μόνο εάν έχει επιλεγεί/ καταχωρηθεί συγκεκριμένο ακίνητο στην ενότητα «Κατάλογος Ακινήτων» ή και στην ενότητα «Επιπρόσθετα Ακίνητα».
 5. Τρόποι Παράδοσης - Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής επιλέγει τον τρόπο παράδοσης του Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου. Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα μόνο εάν έχει επιλεγεί/καταχωρηθεί συγκεκριμένο ακίνητο στην ενότητα «Κατάλογος Ακινήτων» ή και στην ενότητα «Επιπρόσθετα Ακίνητα».
 6. Χρέωση Πληρωμής – Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής θα έχει τη δυνατότητα προχωρήσει σε πληρωμή. Εφόσον η πληρωμή ολοκληρωθεί επιτυχώς, η αίτηση καταχωρείται στο DLS Portal. Ο αιτητής θα έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα μόνο εάν έχει επιλεγεί συγκεκριμένο ακίνητο στην ενότητα «Κατάλογος Ακινήτου» ή αν έχει καταχωρήσει στοιχεία στην ενότητα «Επιπρόσθετα Ακίνητα» και αν έχει επιλέξει τρόπο παράδοσης στην ενότητα «Τρόποι Παράδοσης».


3.jpgΕικόνα 3 :Αίτηση «Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου» - Ενότητες Αίτησης


 

Ενότητα «Γενικές Πληροφορίες»

Mε την επιλογή της συγκεκριμένης αίτησης εμφανίζεται στην οθόνη η συγκεκριμένη ενότητα στην οποία παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω αίτηση.


4.jpgΕικόνα 4: Αίτηση «Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου» - Ενότητα «Γενικές Πληροφορίες»


 

Ενότητα «Κατάλογος Ακινήτων»

Στη συγκεκριμένη ενότητα (αναλόγως της ιδιότητας του αιτητή), παρουσιάζονται στην οθόνη τα αντίστοιχα πεδία.

 1. Φυσικό Πρόσωπο που ενεργεί για το άτομό του ή Φυσικό Πρόσωπο που ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος ή Νομικό Πρόσωπο που ενεργεί για την εταιρεία του ή Νομικό Πρόσωπο που ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος.

Ένα Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί για αντίγραφο επίσημου κτηματικού σχεδίου για δικό του ακίνητο ή  για ακίνητο που ανήκει σε συγκεκριμένο Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο για το οποίο ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος.

Ο αιτητής έχει δύο επιλογές:

 • Με την επιλογή στο πεδίο «Αιτητής», το ονοματεπώνυμο / όνομα εταιρείας, και επιλογή Επαρχίας ή Παγκύπρια και ακολούθως του κουμπιού «Συνέχεια» στον πίνακα ακινήτων παρουσιάζονται τα ακίνητα του αιτητή (βλέπε Εικόνα 5 και Εικόνα 6)


5.jpgΕικόνα 5: Αίτηση «Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου» - Ακίνητα Ιδιοκτήτη (Φυσικό Πρόσωπο)

 


6.jpgΕικόνα 6: Αίτηση «Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου» - Ακίνητα Ιδιοκτήτη (Νομικό Πρόσωπο)

 

 • Με την επιλογή στο πεδίο «Αιτητής» την τιμή «Αντιπρόσωπος», παρουσιάζεται στην οθόνη το πεδίο «Αντιπροσωπευόμενο Πρόσωπο» και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να επιλέξει από τη λίστα τιμών το Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο για το οποίο επιθυμεί να αιτηθεί το Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου. Η λίστα με τους αντιπροσωπευόμενους ιδιοκτήτες περιλαμβάνει τους ιδιοκτήτες, τους οποίους ο αιτητής αντιπροσωπεύει, με βάση το /τα Πληρεξούσιο/α έγγραφο/α που κατάθεσε σε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο. Με την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια» στον πίνακα ακινήτων παρουσιάζονται τα ακίνητα του ιδιοκτήτη που επιλέχθηκε στο πεδίο «Αντιπροσωπευόμενο Πρόσωπο».

 

7.PNG

Εικόνα 7: Αίτηση «Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου» - Φυσικό Πρόσωπο / Ακίνητα Αντιπροσωπευόμενου


Κατάλογος Ακινήτων

Στον κατάλογο ακινήτων, εκτός από τα στοιχεία των ακινήτων, παρουσιάζονται οι στήλες «Μέγεθος Σχεδίου» και «Αριθμός Αντιτύπων». Το πεδίο «Μέγεθος Σχεδίου» έχει προεπιλεγμένη την τιμή "Ολόκληρο Σχέδιο" και ο αιτητής μπορεί να την αλλάξει επιλέγοντας "Μέρος Σχεδίου (Α4)". Το πεδίο «Αριθμός Αντιτύπων» έχει προεπιλεγμένη την τιμή 1 την οποία μπορεί να τροποποιήσει ο αιτητής αν επιθυμεί περισσότερα αντίτυπα.


8.jpgΕικόνα 8: Αίτηση «Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου» - Φυσικό Πρόσωπο / Ακίνητα Αντιπροσωπευόμενου - Κατάλογος Ακινήτων


Επίσης στο πάνω μέρος του πίνακα παρουσιάζονται τα φίλτρα με τα οποία ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει τα ακίνητα που παρουσιάζονται στον πίνακα.

Εφόσον επιλεχθεί συγκεκριμένος ιδιοκτήτης και παρουσιαστούν τα αντίστοιχα ακίνητα, ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα ή περισσότερα ακίνητα από τον κατάλογο ή να μεταβεί στη επόμενη ενότητα «Επιπρόσθετα ακίνητα» όπου μπορεί να καταχωρήσει ακίνητο που δεν του ανήκει.

 1. Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που ενεργεί για τον οργανισμό του ή Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος

Ένα Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα θα έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί αντίγραφο επίσημου κτηματικού σχεδίου για δικό του ακίνητο ή  για ακίνητο που ανήκει σε συγκεκριμένο Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο και ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος.

Ο αιτητής θα έχει τρεις επιλογές:

Εάν επιλέξει στο πεδίο «Αιτητής» το ίδιο το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, με την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια» στον πίνακα ακινήτων θα παρουσιάζονται τα ακίνητα του ιδρύματος.

9.jpgΕικόνα 9: Αίτηση «Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου» - Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα / Τραπεζικός Οργανισμός / Ακίνητα Ιδρύματος

 

Εάν επιλεγεί στο πεδίο «Αιτητής» η τιμή «Αντιπρόσωπος», θα παρουσιάζονται στην οθόνη ο αντιπροσωπευόμενος/οι αντιπροσωπευόμενοι και θα επιλέγεται ο αντιπροσωπευόμενος από τη λίστα τιμών για τον οποίο επιθυμεί να αιτηθεί το επίσημο κτηματικό σχέδιο.

Με την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια» στον πίνακα ακινήτων θα παρουσιάζονται τα ακίνητα του αντιπροσωπευόμενου.

 10.jpg

Εικόνα 10: Αίτηση «Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου» - Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα / Ακίνητα Αντιπροσωπευόμενου


 

Εάν επιλεγεί στο πεδίο «Αιτητής» η τιμή «Εκκαθαριστής», ο αιτητής θα μπορεί να επιλέξει τον  ιδιοκτήτη από την λίστα τιμών που μπορεί να είναι μόνο Νομικό Πρόσωπο (εταιρείες εγγεγραμμένες στον έφορο εταιρειών & οργανισμοί).

11.pngΕικόνα 11: Αίτηση «Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου» - Εκκαθαριστής / Ακίνητα Αντιπροσωπευόμενου


Εμφάνιση Επιλεγμένων Ακινήτων

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, όταν ο χρήστης επιλέξει ακίνητα από τον κατάλογο ακινήτων, έχει τη δυνατότητα να δει μόνο τα επιλεγμένα ακίνητα σε ένα νέο κατάλογο (βλέπε εικόνα πιο κάτω), πατώντας το πλήκτρο «Εμφάνιση Επιλεγμένων Ακινήτων», που βρίσκεται πάνω από τον «Κατάλογο Ακινήτων». Αυτό είναι χρήσιμο στις περιπτώσεις που τα ακίνητα του αιτητή εμφανίζονται στο «Κατάλογο Ακινήτων»,  σε περισσότερες από μία σελίδες.


12.pngΕικόνα 12: Αίτηση «Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου» - Εμφάνιση Επιλεγμένων Ακινήτων

 

Ενότητα «Επιπρόσθετα Ακίνητα»

Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να προσθέσει επιπρόσθετα ακίνητα βάση γεωγραφικών κριτηρίων.


13.jpgΕικόνα 13: Αίτηση «Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου» -Επιπρόσθετα Ακίνητα


 

Ενότητα «Επισυναπτόμενα Αρχεία»

Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να επισυνάψει, εάν επιθυμεί, αρχεία που σχετίζονται με την εν λόγω αίτηση και είναι δυνατή η μετάβαση στη συγκεκριμένη ενότητα μόνο εάν έχει επιλεγεί/καταχωρηθεί συγκεκριμένο ακίνητο.


14.jpg

Εικόνα 14: Αίτηση «Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου» - Επισυναπτόμενα Αρχεία


 

Ενότητα «Τρόποι Παράδοσης»

Τα κτηματικά σχέδια για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση θα αποσταλούν μόνο σε επίσημη έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου. Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής, στο πεδίο «Διεύθυνση αποστολής» επιλέγει μία από τις πιο κάτω επιλογές:

 • Να μου αποσταλεί στη διεύθυνσή μου, που είναι καταχωρημένη στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
 • Να μου αποσταλεί στη διεύθυνσή που θα καταχωρήσω.

 

15.jpgΕικόνα 15: Αίτηση «Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου» - Τρόποι Παράδοσης του Πιστοποιητικού

 

Με την επιλογή του αιτητή στο πεδίο «Διεύθυνση Αποστολής» την τιμή «Να μου αποσταλεί στη διεύθυνση που θα καταχωρήσω», τότε στην οθόνη παρουσιάζονται τα πεδία της Διεύθυνσης και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να τα συμπληρώσει. Ο αιτητής καταχωρεί νέα διεύθυνση στην Κύπρο.

16.jpgΕικόνα 16: Αίτηση «Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου» - Τρόποι Παράδοσης του Πιστοποιητικού –Καταχώρηση νέας διεύθυνσης στην Κύπρο

Ο αιτητής έχει την επιλογή να καταχωρήσει και νέα διεύθυνση εκτός Κύπρου. Όπως φαίνεται πιο κάτω:


17.jpgΕικόνα 17: Αίτηση «Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου» - Τρόποι Παράδοσης του Πιστοποιητικού– Καταχώρηση νέας διεύθυνσης εκτός Κύπρου

 

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στον αιτητή να καταχωρήσει, εάν επιθυμεί, τηλέφωνο επικοινωνίας. Η ενότητα «Τηλέφωνο Επικοινωνίας» είναι ορατή εάν είναι κενό το αντίστοιχο πεδίο στο προφίλ του αιτητή (Ο Λογαριασμός μου-> Ρυθμίσεις Λογαριασμού). Εάν επιλεχθεί το πεδίο «Παρακαλώ όπως ενημερωθεί το προφίλ (ρυθμίσεις) του λογαριασμού μου, με τον αριθμό τηλεφώνου που έχω καταχωρήσει», τότε το σύστημα ενημερώνει αυτόματα το προφίλ με το τηλέφωνο του αιτητή.   

18.png

Εικόνα 18: Αίτηση «Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου» - Τηλέφωνο Επικοινωνίας


Ενότητα «Χρέωση Πληρωμής»

Με την επιλογή συγκεκριμένου ακίνητου και τον τρόπο παράδοσης του αντίγραφου επίσημου κτηματικού σχεδίου αιτητής προχωρεί στην ενότητα «Χρέωση Πληρωμής».


19.jpgΕικόνα 19: Αίτηση «Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου» - Πληροφορίες Πληρωμής

 

Στο πάνω μέρος, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του αιτητή και στο κάτω μέρος το συνολικό κόστος το οποίο υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Με την επιλογή του κουμπιού «Πληρωμή» παρουσιάζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα κατά πόσο ο αιτητής επιθυμεί να προχωρήσει σε πληρωμή και με την επιλογή του κουμπιού «Ναι» μεταβαίνει στην ιστοσελίδα της JCC.


20.jpg

Εικόνα 20: Αίτηση «Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου» - Πληρωμή

 

 

Με την επιτυχή πληρωμή:

 •  Η αίτηση υποβάλλεται και ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη «Στοιχεία Υποβολής». Στην οθόνη αυτή παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της αίτησης (Αριθμός η-αίτησης,  Ημερομηνία Υποβολής, Κατάσταση Αίτησης, βασικά στοιχεία του Αιτητή) και βασικά στοιχεία της πληρωμής (Αριθμός Συναλλαγής, Ημερομηνία Πληρωμής και Συνολική αξία του Κτηματικού Σχεδίου). 

21.jpg

Εικόνα 21: Στοιχεία Υποβολής Αίτησης

 

Από την οθόνη αυτή, και την επιλογή του Αριθμού Η-αίτησης (DLSXXXX), ο χρήστης μεταφέρεται στη συγκεκριμένη η-αίτηση. Η αίτηση αποτελείται από τις εξής ενότητες: 1) Γενικές Πληροφορίες, 2) Λεπτομέρειες Αίτησης, 3)Επισυναπτόμενα Αρχεία, 4) Μηνύματα, 5) Τιμολόγια, 6) Ειδοποιήσεις και 7) Ιστορικό Αίτησης.


22.jpgΕικόνα 22: Επιλογή Αριθμού Υπόθεσης - Στοιχεία συγκεκριμένης αίτησης

 

Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να ανασκοπήσει την αίτηση που έχει υποβάλει, επιλέγοντας από το μενού την επιλογή «Οι Αιτήσεις Μου». Από τον πίνακα των αιτήσεων που εμφανίζεται, με αριστερό κλικ επιλέγει τη συγκεκριμένη αίτηση και στην οθόνη που εμφανίζεται είναι δυνατή η ανασκόπηση της.

23.jpg

Εικόνα 23: Επιλογή «Οι Αιτήσεις Μου» και επιλογή συγκεκριμένης αίτησης

Με την καταχώρηση της αίτησης η Αίτηση μπαίνει σε κατάσταση Υποβλήθηκε , Εκκρεμεί αποστολή Πιστοποιητικού.

Οι αιτήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση Εκκρεμεί Αποστολή Πιστοποιητικού, αφού ο  Λειτουργός του τμήματος ετοιμάσει, εκτυπώσει, σφραγίσει, υπογράψει και ταχυδρομήσει τα Επίσημα Κτηματικά Σχέδια που περιλαμβάνουν θα αλλάξει την  κατάστασης της αίτησης σε «Ολοκληρώθηκε».

 

24.png

Εικόνα 24: DLS Back Office – Διαχείριση Αιτήσεων

 

25.png

Εικόνα 25: DLS Back Office – Διαχείριση Αιτήσεων – Επιλογή συγκεκριμένης αίτησης


 • «Ο αιτητής λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα (email) όταν:
   1. Υποβληθεί αίτηση
   2. Εκκρεμεί πληρωμή από αιτητή
   3. Πρόβλημα στην πληρωμή
   4. Απαιτείται συνάντηση
   5. Είναι Επιτυχής η Πληρωμή
   6. Απαιτείται πληροφόρηση από τον πελάτη
   7. Ολοκληρωθεί το αίτημα
 • Και sms όταν:
   1. Ολοκληρωθεί η η-αίτηση
   2. Απαιτείται Πληροφόρηση από τον Πελάτη
   3. Απαιτείται συνάντηση
   4. Εκκρεμεί Πληρωμή από τον αιτητή.
   5. Υπάρχει Πρόβλημα στην Πληρωμή
     

Όλες οι ενημερώσεις της κάθε η-αίτησης παρουσιάζονται και στην καρτέλα «Ειδοποιήσεις»  της εκάστοτε η-αίτησης (Οι Αιτήσεις Μου).