Αντίγραφο Πιστοποιητικού  Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας

 

Σκοπός: Σκοπός είναι η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων τόσο από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από οποιοδήποτε φυσικό/νομικό πρόσωπο, για έκδοση αντίγραφου του Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας, χωρίς τη φυσική παρουσία των αιτητών στα κατά τόπους Ε.Κ.Γ., εξοικονομώντας χρόνο, χρήμα και προσωπικό.

 

Η νέα αίτηση «Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) ακίνητης Ιδιοκτησίας» είναι διαθέσιμη στους πιο κάτω τύπους χρηστών:

1.        Φυσικό Πρόσωπο – Το Φυσικό Πρόσωπο θα έχει τη δυνατότητα να εξάγει Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) ακίνητης Ιδιοκτησίας που αφορά το συγκεκριμένο Φυσικό Πρόσωπο και βρίσκεται σε συγκεκριμένη Επαρχία ή Παγκύπρια.


2.       Νομικό Πρόσωπο – Το Νομικό Πρόσωπο θα έχει τη δυνατότητα να εξάγει Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) ακίνητης Ιδιοκτησίας που αφορά το συγκεκριμένο Νομικό Πρόσωπο και βρίσκεται σε Επαρχία ή Παγκύπρια.


3.         Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος – Ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος  μπορεί να είναι Φυσικό Πρόσωπο ή Νομικό Πρόσωπο και θα έχει τη δυνατότητα να εξάγει Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) ακίνητης Ιδιοκτησίας  για ακίνητα του ιδιοκτήτη που βρίσκονται σε συγκεκριμένη Επαρχία ή Παγκύπρια. Ο αντιπροσωπευόμενος μπορεί να είναι είτε Φυσικό είτε Νομικό Πρόσωπο (εταιρείες εγγεγραμμένες στον έφορο εταιρειών & οργανισμοί)

4.        Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα – Το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα θα πρέπει να καταχωρήσει το Διακριτικό Αριθμό Προσώπου (ΔΑΠ) του ιδιοκτήτη (Αρ. Ταυτότητας / ARC για Φυσικό Πρόσωπο ή Αρ. Εγγραφής  Εταιρείας για Νομικό Πρόσωπο) και το ακίνητο. Εάν ο συνδυασμός ιδιοκτήτης-ακίνητο είναι έγκυρος, μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή αίτησης για έκδοση Αντίγραφου Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το συγκεκριμένο συνδυασμό ακινήτου - ιδιοκτήτη.

5.          Εκκαθαριστής – Ο Εκκαθαριστής μπορεί να είναι Φυσικό Πρόσωπο ή Νομικό Πρόσωπο και θα έχει τη δυνατότητα να εξάγει Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) ακίνητης Ιδιοκτησίας για ακίνητα του ιδιοκτήτη που βρίσκονται σε συγκεκριμένη Επαρχία ή Παγκύπρια. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι μόνο Νομικό Πρόσωπο (εταιρείες εγγεγραμμένες στον έφορο εταιρειών & οργανισμοί) .


Εισαγωγή στο Σύστημα :

Ο χρήστης, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης, κάνει εισαγωγή στο Σύστημα. Αυτόματα εμφανίζεται  η σελίδα «Πίνακας Εργασιών», στην οποία παρουσιάζεται ο κατάλογος με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπου ο χρήστης επιλέγει από τον Κατάλογο Αιτήσεων την η-αίτηση Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας

 

1.jpg

Εικόνα 1: Κατάλογος Αιτήσεων – Αντίγραφο Τίτλου Ιδιοκτησίας

Με την επιλογή της αίτησης το σύστημα αρχικά ελέγχει εάν υπάρχει εκκρεμής συναλλαγή πληρωμής για τη συγκεκριμένη αίτηση. Εάν εκκρεμεί πληρωμή, τότε παρουσιάζεται προειδοποιητικό μήνυμα σφάλματος.

2.png

Εικόνα 2: Κατάλογος Αιτήσεων – Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας – Εκκρεμής Πληρωμή από τον αιτητή για τη συγκεκριμένη αίτηση

Διαφορετικά παρουσιάζεται η οθόνη της Εικόνας 3.

Όπως φαίνεται και πιο κάτω, η αίτηση αποτελείται από τις εξής ενότητες:

 1. Γενικές Πληροφορίες – Με την εμφάνιση της οθόνης παρουσιάζεται η συγκεκριμένη ενότητα στην οποία παρουσιάζονται οι  γενικές πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριμένη αίτηση.
 2. Λεπτομέρειες Αίτησης - Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται τα στοιχεία του αιτητή / αντιπροσωπευόμενου / ιδιοκτήτη και τα κριτήρια βάση των οποίων θα εκδοθεί το Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής  (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας. Τα κριτήρια είναι η επιλογή της ιδιότητας του αιτητή (αντιπρόσωπος, εκκαθαριστής, διαχειριστής κ.λ.π) και η επιλογή της Επαρχίας ή Παγκύπρια.
 3. Επισυναπτόμενα Αρχεία - Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα, εάν επιθυμεί, να επισυνάψει αρχεία που σχετίζονται με την εν λόγω αίτηση. Ο αιτητής μπορεί να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα εφόσον επιλεχθεί το κουμπί «Συνέχεια» στην ενότητα «Λεπτομέρειες Αίτησης».
 4. Τρόποι Παράδοσης - Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής επιλέγει τον τρόπο παράδοσης του επίσημου Αντίγραφου Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) ακίνητης Ιδιοκτησίας σε καθορισμένη ταχυδρομική διεύθυνση. Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα εφόσον έχει συμπληρωθεί κατάλληλα η ενότητα «Λεπτομέρειες Αίτησης».
 5. Χρέωση Πληρωμής – Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε πληρωμή. Εφόσον η πληρωμή ολοκληρωθεί επιτυχώς, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα το Πιστοποιητικό Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας σε μορφή PDF και το αποθηκεύει στην ίδια την αίτηση. Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα εφόσον έχει επιλεχθεί το κουμπί «Συνέχεια» στην ενότητα «Τρόποι Παράδοσης» και νοουμένου ότι έχει συμπληρωθεί κατάλληλα η ενότητα «Λεπτομέρειες Αίτησης.

3.jpg

Εικόνα 3 : Αίτηση «Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας» - Ενότητες Αίτησης


 Ενότητα «Γενικές Πληροφορίες»

Mε την επιλογή της συγκεκριμένης αίτησης εμφανίζεται στην οθόνη η συγκεκριμένη ενότητα στην οποία παρουσιάζονται οι γενικές πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω αίτηση.

  4.jpg

Εικόνα 4: Αίτηση «Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας » - Ενότητα «Γενικές Πληροφορίες»


 

Ενότητα «Λεπτομέρειες Αίτησης»

Στη συγκεκριμένη ενότητα (αναλόγως της ιδιότητας του αιτητή) παρουσιάζονται στην οθόνη τα αντίστοιχα πεδία.

1.       Φυσικό Πρόσωπο που ενεργεί για το άτομό του ή Φυσικό Πρόσωπο που ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος ή Νομικό Πρόσωπο που ενεργεί για την εταιρεία του ή Νομικό Πρόσωπο που ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος.

Ένα Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας για δικό του ακίνητο ή  για ακίνητο που ανήκει σε συγκεκριμένο Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο για το οποίο ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος.

Ο αιτητής έχει δύο επιλογές:

 • Με την επιλογή στο πεδίο «Άτομο» Φυσικό πρόσωπο-ονοματεπώνυμο εμφανίζονται τα πιο κάτω πεδία:

 

5.jpg

Εικόνα 5: Αίτηση «Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας » - Φυσικό Πρόσωπο / Παγκύπρια

 

6.jpg

Εικόνα 6: Αίτηση «Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας» - Φυσικό Πρόσωπο / Κατά Επαρχία


 

 

 • Με την επιλογή Νομικού Προσώπου/ όνομα Εταιρείας εμφανίζονται τα πιο κάτω  πεδία:
7.jpg

Εικόνα 7: Αίτηση «Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας » - Νομικό Πρόσωπο / Παγκύπρια

8.jpg

Εικόνα 8:  Αίτηση «Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας » - Νομικό Πρόσωπο / Κατά Επαρχία

 

 • Με την επιλογή στο πεδίο «Αιτητής» την τιμή «Αντιπρόσωπος», παρουσιάζεται στην οθόνη το πεδίο «Ιδιοκτήτης» και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να επιλέξει από τη λίστα τιμών το Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο για το οποίο επιθυμεί να αιτηθεί για Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας. Η πληροφορία σχετικά με τα Φυσικά / Νομικά Πρόσωπα για τα οποία έχει τη δυνατότητα ο αιτητής να ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα λαμβάνεται από το Σύστημα Πληροφοριών Γης  (Σ.Π.Γ.) του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.


9.jpg 

Εικόνα 9: Αίτηση «Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) ακίνητης Ιδιοκτησίας» - Αντιπρόσωπος / Παγκύπρια

 

 10a.png

Εικόνα 10: Αίτηση «Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας» - Αντιπρόσωπος / Επαρχία

 

Με την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια» θα παρουσιαστεί ο Κατάλογος Ακινήτων και ο αιτητής θα επιλέξει το /τα ακίνητο/ ακίνητα για τα οποία επιθυμεί να εκδώσει Πιστοποιητικά Εγγραφής (Τίτλους ) Ακίνητης Ιδιοκτησίας. 

10a.png

Εικόνα 10α:  Αίτηση «Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας – Κατάλογος Ακινήτων

Η στήλη «Συνιδιοκτήτες» είναι ενεργή μόνο εάν στη στήλη «Μερίδιο» η τιμή είναι μικρότερη της μονάδας (1/1), τότε συμπεριλαμβάνονται και οι Συνιδιοκτήτες.  Επίσης στο πάνω μέρος του πίνακα παρουσιάζονται τα φίλτρα με τα οποία ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει τα ακίνητα που παρουσιάζονται στον πίνακα (βλ. εικ. 10α).

Εφόσον επιλεχθεί συγκεκριμένος ιδιοκτήτης και παρουσιαστούν τα αντίστοιχα ακίνητα, για να είναι δυνατή η μετάβαση στην επόμενη ενότητα πρέπει να επιλεχθεί ένα συγκεκριμένο ακίνητο με αριστερό κλικ.

2.       Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που ενεργεί για τον Οργανισμό του ή Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος ή Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που ενεργεί ως Τραπεζικός Οργανισμός.


Ένα Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα θα έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί για Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας  για δικά του ακίνητα ή  για ακίνητα που αφορούν συγκεκριμένο Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο για το οποίο ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος ή  για ακίνητα συγκεκριμένου ιδιοκτήτη και ενεργεί ως Τραπεζικός Οργανισμός.


Για τις επιλογές όπου στο πεδίο «Αιτητής» επιλεγεί το ίδιο το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ή στο πεδίο «Αιτητής» επιλεγεί η τιμή «Αντιπρόσωπος», το σύστημα συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφεται στο Σημείο 1.

Με την επιλογή «Τραπεζικός Οργανισμός» στο πεδίο «Αιτητής, παρουσιάζονται στην οθόνη επιπρόσθετα τα πιο κάτω  πεδία:

11.jpg

Εικόνα 11:  Αίτηση «Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας » -  Τραπεζικός Οργανισμός / Ιδιότητα Αγοραστή = Φυσικό Πρόσωπο / Κύπριος - Επαρχία

 

12.jpg

Εικόνα 12:  Αίτηση «Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας» -  Τραπεζικός Οργανισμός / Ιδιότητα Αγοραστή = Φυσικό Πρόσωπο / Αλλοδαπός με τύπο «05» - Κατά Επαρχία

 

13.jpg

Εικόνα 13: Αίτηση «Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας » -  Τραπεζικός Οργανισμός / Ιδιότητα Αγοραστή = Νομικό Πρόσωπο εγγεγραμμένο στον Έφορο Εταιρειών - Κατά Επαρχία

14c.png

Εικόνα 14: Αίτηση «Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας» - Εκκαθαριστής / Παγκύπρια

 

Τα επιπρόσθετα πεδία που εμφανίζονται είναι υποχρεωτικά:

 • Ιδιότητα Αντιπροσωπευόμενου (Ιδιοκτήτη): Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 1) Φυσικό Πρόσωπο και 2) Νομικό Πρόσωπο εγγεγραμμένο στον Έφορο Εταιρειών
 • Κατηγορία / Τύπος Αιτητή - Το πεδίο είναι ορατό και υποχρεωτικό εάν στο πεδίο «Αιτητής» επιλεχθεί η τιμή «Ιδιότητα Αντιπροσωπευόμενου (Ιδιοκτήτη)» = «Φυσικό Πρόσωπο» και οι διαθέσιμες τιμές είναι: 1) ΚΥΠΡΙΟΣ 2) ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ με τύπο «05» και 3) ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ με τύπο «03».
 • Διακριτικός Αριθμός Αντιπροσωπευόμενου - ΔΑΠ (Ιδιοκτήτη)  - Εάν αφορά Φυσικό Πρόσωπο πρέπει να καταχωρηθεί συμβολοσειρά με 8 χαρακτήρες ενώ αν αφορά Νομικό Πρόσωπο πρέπει να καταχωρηθεί συμβολοσειρά η οποία πρέπει ξεκινά με ένα από τα προθέματα: 1) ΗΕ, 2) Σ, 3) ΒΝ ή 4) ΑΕ και να ακολουθεί/ούν ψηφίο/α εάν είναι εγγεγραμμένη εταιρεία στον Έφορο Εταιρειών.
 • Όνομα Αντιπροσωπευόμενου  - Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με την καταχώρηση του ΔΑΠ. Η πληροφορία λαμβάνεται από το Σύστημα του Τμήματος  Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Σ.Π.Γ.).
 • Στοιχεία Ακινήτου – Ο αιτητής πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία που προσδιορίζουν τη μοναδικότητα του ακινήτου και είναι τα εξής:
 1. Επαρχία Ακινήτου - Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
 2. Δήμος / Κοινότητα Ακινήτου – Το πεδίο είναι ορατό και υποχρεωτικό αναλόγως της επαρχίας που επιλέγεται φιλτράρονται οι τιμές  που παρουσιάζονται στη λίστα.
 3. Ενορία Ακινήτου – Το πεδίο είναι ορατό και υποχρεωτικό και αναλόγως του Δήμου/Κοινότητας που επιλέγεται φιλτράρονται οι τιμές που παρουσιάζονται στη λίστα.
 4. Τμήμα Εγγραφής Ακινήτου - Το πεδίο είναι ορατό και υποχρεωτικό και αναλόγως της ενορίας που θα καθοριστεί στο πεδίο «Ενορία», φιλτράρονται οι τιμές που παρουσιάζονται στο πεδίο αυτό.
 5. Αρ. Εγγραφής Ακινήτου - Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

 

 1. Λόγος Υποβολής Αίτησης - Οι διαθέσιμες τιμές είναι οι εξής: 1) Πληρεξούσιο Έγγραφο, 2) Δικαστική Απόφαση, 3) Αγωγή και 4) Άλλοι Λόγοι. Σε περίπτωση που επιλεγεί η τιμή «Άλλοι Λόγοι», τότε παρουσιάζεται στην οθόνη νέο πεδίο στο οποίο ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να καταγράψει κείμενο αναφέροντας τους λόγους.

Με την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια», το σύστημα εκτελεί έλεγχο για την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων.

•     Εάν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Εάν όχι, τότε παρουσιάζεται το μήνυμα σφάλματος «Για να συνεχίσετε θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία».

 • Εάν συμπληρώθηκε σωστά το πεδίο «Διακριτικός Αριθμός Αντιπροσωπευόμενου  (Ιδιοκτήτη)». Στην περίπτωση που στο πεδίο «Ιδιότητα Αντιπροσωπευόμενου (Ιδιοκτήτη)» έχει επιλεχθεί η τιμή «Φυσικό Πρόσωπο» το σύστημα ελέγχει εάν ο αιτητής έχει καταχωρήσει συμβολοσειρά με μέγιστους 8 χαρακτήρες. Εάν δεν ισχύει η πιο πάνω συνθήκη, τότε παρουσιάζεται το μήνυμα σφάλματος «Ο Αρ. Ταυτότητας πρέπει να αποτελείται από 8 χαρακτήρες για παράδειγμα 00999999». Στην περίπτωση που στο πεδίο «Ιδιότητα Αντιπροσωπευόμενου (Ιδιοκτήτη)» έχει επιλεχθεί η τιμή «Νομικό Πρόσωπο εγγεγραμμένο στον Έφορο Εταιρειών» το σύστημα θα ελέγχει εάν ο αιτητής έχει καταχωρήσει συμβολοσειρά η οποία ξεκινά με ένα από τα προθέματα 1) ΗΕ, 2) Σ, 3) ΒΝ ή 4) ΑΕ και ακολουθεί/ούν ψηφίο/α. Εάν δεν ισχύει η πιο πάνω συνθήκη, τότε θα παρουσιάζεται το μήνυμα σφάλματος «Ο Αρ. Εγγραφής Εταιρείας πρέπει να ξεκινά με ένα από τα προθέματα   1) ΗΕ, 2) Σ, 3) ΒΝ ή 4) ΑΕ και να ακολουθεί/ούν ψηφίο/α».
   
14a.png
 • Εάν έχει επιλεχθεί η τιμή «Άλλοι Λόγοι» στο πεδίο «Λόγος Υποβολής Αίτησης» και δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο, τότε το σύστημα παρουσιάζει το μήνυμα σφάλματος «Για να συνεχίσετε πρέπει να καταγράψετε τους λόγους για τους οποίους υποβάλλεται η αίτηση».
14b.png
 • Ο συνδυασμός  Διακριτικός Αριθμός Αντιπροσωπευόμενου  (Ιδιοκτήτη) και Στοιχεία Ακινήτου είναι έγκυρος. Εάν δεν είναι, τότε το σύστημα παρουσιάζει το μήνυμα σφάλματος «Ο συνδυασμός Διακριτικός Αριθμός Αντιπροσωπευόμενου και Στοιχεία Ακινήτου δεν είναι έγκυρος».

 14c.png

Με την επιτυχή καταχώρηση στοιχείων το σύστημα μεταφέρει αυτόματα τον αιτητή στην ενότητα «Επισυναπτόμενα Αρχεία».


Ενότητα «Επισυναπτόμενα Αρχεία»

Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να επισυνάψει, εάν επιθυμεί, αρχεία που σχετίζονται με την εν λόγω αίτηση και είναι δυνατή η μετάβαση στη συγκεκριμένη ενότητα εάν συμπληρώθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία στην ενότητα «Λεπτομέρειες Αίτησης».

15.jpg

Εικόνα 15: Αίτηση «Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) ακίνητης Ιδιοκτησίας»  - Επισυναπτόμενα Αρχεία


Ενότητα «Τρόποι Παράδοσης»

Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει κατά πόσο επιθυμεί να αποσταλεί το πιστοποιητικό εγγραφής ως επίσημο έγγραφο σε έντυπη μορφή.

Στην περίπτωση που επιλεχθεί το συγκεκριμένο πεδίο, παρουσιάζονται στην οθόνη δύο επιλογές:    1. Ταχυδρομική Διεύθυνση και 2. Ταχυδρομική Θυρίδα:

tp1.png

1.       Με την επιλογή του κουμπιού Ταχυδρομική Διεύθυνση παρουσιάζεται η ενότητα «Διεύθυνση Αποστολής» και ο αιτητής πρέπει να επιλέξει μία από τις πιο κάτω επιλογές:


 • Να μου αποσταλεί στη διεύθυνσή μου, που είναι καταχωρημένη στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
 • Να μου αποσταλεί στη διεύθυνση που θα καταχωρήσω. Με την επιλογή της συγκεκριμένης τιμής παρουσιάζονται τα πεδία της Διεύθυνσης και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να τα συμπληρώσει. Ο αιτητής έχει επίσης τη δυνατότητα να καταχωρήσει διεύθυνση στο εξωτερικό

 

 tp2.png

Εικόνα 16: Αίτηση «Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) ακίνητης Ιδιοκτησίας» - Τρόποι Παράδοσης – Αποστολή επίσημου εγγράφου στη διεύθυνση του αιτητή που είναι καταχωρημένη στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

tp3.png

Εικόνα 17: Αίτηση «Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) ακίνητης Ιδιοκτησίας» - Τρόποι Παράδοσης – Αποστολή επίσημου εγγράφου σε νέα διεύθυνση στην Κύπρο

tp4.png

Εικόνα 18: Αίτηση «Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) ακίνητης Ιδιοκτησίας» - Τρόποι Παράδοσης – Αποστολή επίσημου εγγράφου σε νέα διεύθυνση εκτός Κύπρου

2.       Με την επιλογή του κουμπιού Ταχυδρομική Θυρίδα εμφανίζονται τα πιο κάτω υποχρεωτικά πεδία:

 • Ταχυδρομική Θυρίδα
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Επαρχία
 • Δήμος/Κοινότητα

 tp5.png

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στον αιτητή να καταχωρήσει, εάν επιθυμεί, τηλέφωνο επικοινωνίας. Η ενότητα «Τηλέφωνο Επικοινωνίας» είναι ορατή εάν είναι κενό το αντίστοιχο πεδίο στο προφίλ του αιτητή (Ο Λογαριασμός μου-> Ρυθμίσεις Λογαριασμού). Εάν επιλεχθεί το πεδίο «Παρακαλώ όπως ενημερωθεί το προφίλ (ρυθμίσεις) του λογαριασμού μου, με τον αριθμό τηλεφώνου που έχω καταχωρήσει», τότε το σύστημα ενημερώνει αυτόματα το προφίλ με το τηλέφωνο του αιτητή.   

tp6.png

Εικόνα 19: Αίτηση «Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) ακίνητης Ιδιοκτησίας» - Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Ενότητα «Χρέωση Πληρωμής»

Με την επιλογή συγκεκριμένου ακίνητου και τον τρόπο παράδοσης του Αντίγραφου Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) ακίνητης Ιδιοκτησίας ο αιτητής προχωρεί στην Ενότητα «Χρέωση Πληρωμής».

20.jpg

Εικόνα 20: Αίτηση «Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) ακίνητης Ιδιοκτησίας» - Χρέωση Πληρωμής

 

Στο πάνω μέρος, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του αιτητή και στο κάτω μέρος το συνολικό κόστος το οποίο υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Το κόστος θα είναι 10 ευρώ  ανά ακίνητο.

Με την επιλογή του κουμπιού «Πληρωμή» παρουσιάζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα κατά πόσο ο αιτητής επιθυμεί να προχωρήσει σε πληρωμή και με την επιλογή του κουμπιού «Ναι» μεταβαίνει στην ιστοσελίδα της JCC.

21.png

Εικόνα 21: Αίτηση «Αντίγραφο  Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας» - Χρέωση Πληρωμής – Επιβεβαιωτικό Μήνυμα

 


22.jpg 

Εικόνα 22: Αίτηση «Αντίγραφο  Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας» - Χρέωση Πληρωμής – JCC

 

Με την επιτυχή πληρωμή:

 • Δημιουργείται το Πιστοποιητικό Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας σε μορφή pdf, το οποίο αποθηκεύεται μέσα στην η-αίτηση και παραμένει για διάστημα 20 ημερών. Ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη «Στοιχεία Υποβολής» στην οποία παρουσιάζονται τα στοιχεία της αίτησης (Αριθμός Η-αίτησης,  Ημερομηνία Υποβολής, Κατάσταση Αίτησης και τα στοιχεία του Αιτητή) και τα στοιχεία της πληρωμής (Αριθμός Συναλλαγής, Ημερομηνία Πληρωμής και Συνολική αξία της η-αίτησης )

 

23.jpg

Εικόνα 23: Στοιχεία Υποβολής Αίτησης


 

Με την επιλογή του Αριθμού Η-αίτησης (DLSXXXX), ο χρήστης μεταφέρεται στη συγκεκριμένη η-αίτηση. Η αίτηση αποτελείται από τις εξής ενότητες: 1) Γενικές Πληροφορίες, 2) Λεπτομέρειες Αίτησης, 3)Επισυναπτόμενα Αρχεία, 4) Μηνύματα, 5) Τιμολόγια, 6) Ειδοποιήσεις και 7) Ιστορικό Αίτησης.

 

24.jpg

Εικόνα 24: Επιλογή Αριθμού Υπόθεσης - Στοιχεία συγκεκριμένης αίτησης

Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να ανασκοπήσει την αίτηση που έχει υποβάλει καθώς και να κατεβάσει το Πιστοποιητικό (PDF αρχείο) επιλέγοντας από το μενού την επιλογή «Οι Αιτήσεις Μου». Από τον πίνακα των αιτήσεων με ένα κλικ μπορεί επιλέξει συγκεκριμένη αίτηση και στη συνέχεια να μεταβεί στην ενότητα «Λήψη Δεδομένων».

 

25.jpg

Εικόνα 25: Επιλογή «Οι Αιτήσεις Μου» και επιλογή συγκεκριμένης αίτησης

 

 

 26.jpg

Εικόνα 26: Επιλογή «Λήψεις Δεδομένων» και επιλογή συγκεκριμένης αίτησης

 • Εάν ο αιτητής δεν έχει αιτηθεί επίσημο έγγραφο τότε η κατάσταση της αίτησης τίθεται σε «Ολοκληρώθηκε». Διαφορετικά η η-αίτηση  παραμένει σε «Εκκρεμεί αποστολή πιστοποιητικού» έως ότου ο Λειτουργός του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου εκδώσει το Πιστοποιητικό Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας. Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά μέσω email ή/και sms για την κατάσταση της η-αίτησής του.

 

 • «Ο αιτητής λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα (email) όταν:
   1. Υποβληθεί αίτηση
   2. Εκκρεμεί πληρωμή από αιτητή
   3. Πρόβλημα στην πληρωμή
   4. Απαιτείται συνάντηση
   5. Είναι Επιτυχής η Πληρωμή
   6. Απαιτείται πληροφόρηση από τον πελάτη
   7. Ολοκληρωθεί το αίτημα
 • Και sms όταν:
   1. Ολοκληρωθεί η η-αίτηση
   2. Απαιτείται Πληροφόρηση από τον Πελάτη
   3. Απαιτείται συνάντηση
   4. Εκκρεμεί Πληρωμή από τον αιτητή.
   5. Υπάρχει Πρόβλημα στην Πληρωμή
     

Όλες οι ενημερώσεις της κάθε η-αίτησης παρουσιάζονται και στην καρτέλα «Ειδοποιήσεις (Οι Αιτήσεις Μου).