​Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο»


Σκοπός: Σκοπός είναι η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από οποιοδήποτε φυσικό/νομικό πρόσωπο, για έκδοση πιστοποιητικού έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας για ιστορικό ιδιοκτησίας ακινήτου κατά περίοδο, χωρίς τη φυσική παρουσία των αιτητών στα κατά τόπους Ε.Κ.Γ., εξοικονομώντας χρόνο, χρήμα και προσωπικό.

Η νέα αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο» είναι διαθέσιμη στους πιο κάτω τύπους χρηστών:

 1. Φυσικό Πρόσωπο – Το Φυσικό Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για να εκδοθεί πιστοποιητικό έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας για ιστορικό ιδιοκτησίας ακινήτου κατά περίοδο για τα ακίνητα που του ανήκουν.
   
 2. Νομικό Πρόσωπο – Το Νομικό Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για να εκδοθεί πιστοποιητικό έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας για ιστορικό ιδιοκτησίας ακινήτου κατά περίοδο για τα ακίνητα που του ανήκουν.
   
 3. Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος – Ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος μπορεί να είναι Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο και έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για να εκδοθεί πιστοποιητικό έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας για ιστορικό ιδιοκτησίας ακινήτου κατά περίοδο για τα ακίνητα που ανήκουν στον αντιπροσωπευόμενο. Ο αντιπροσωπευόμενος μπορεί να είναι είτε Φυσικό Πρόσωπο είτε Νομικό Πρόσωπο (εταιρείες εγγεγραμμένες στον έφορο εταιρειών & οργανισμοί).
   
 4. Διαχειριστής – Ο Διαχειριστής μπορεί να είναι Φυσικό Πρόσωπο και έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για να εκδοθεί πιστοποιητικό έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας για ιστορικό ιδιοκτησίας ακινήτου κατά περίοδο για τα ακίνητα που ανήκουν στον ιδιοκτήτη, για τον οποίο έχει διοριστεί ως Διαχειριστής. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι μόνο Φυσικό Πρόσωπο.
   
 5. Εκκαθαριστής – Ο Εκκαθαριστής μπορεί να είναι Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο και έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για να εκδοθεί πιστοποιητικό έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας για ιστορικό ιδιοκτησίας ακινήτου κατά περίοδο για τα ακίνητα που ανήκουν στον ιδιοκτήτη, για τον οποίο έχει διοριστεί ως Εκκαθαριστής. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι μόνο Νομικό Πρόσωπο (εταιρείες εγγεγραμμένες στον έφορο εταιρειών & οργανισμοί).
   

Εισαγωγή στο Σύστημα

Ο χρήστης, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης, κάνει εισαγωγή στο Σύστημα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τα εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα, παρουσιάζεται το πιο κάτω μήνυμα σφάλματος:

1.PNG

Εικόνα 1: Μήνυμα σφάλματος σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης / Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Ακολούθως το σύστημα ελέγχει κατά πόσο ο αιτητής αφορά αποθανόντα (σε περίπτωση που ο αιτητής είναι Φυσικό Πρόσωπο) ή εταιρεία υπό διάλυση / διαλυμένη εταιρεία (σε περίπτωση που ο αιτητής είναι Νομικό Πρόσωπο εγγεγραμμένο στον Έφορο Εταιρειών). Η σχετική πληροφορία λαμβάνεται από τα πληροφοριακά συστήματα  του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (CRS) και του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (RCOR) αντίστοιχα. Εάν ισχύει μια από τις πιο πάνω περιπτώσεις, τότε ο λογαριασμός που κατέχει ο αιτητής στο 'DLS Portal' είναι απενεργοποιημένος και παρουσιάζεται το πιο κάτω μήνυμα σφάλματος.

2.PNG

Εικόνα 2: Μήνυμα σφάλματος σε περίπτωση που ο λογαριασμός του αιτητή είναι απενεργοποιημένος

 Σε περίπτωση που δεν ισχύει καμία από τις πιο πάνω περιπτώσεις, αυτόματα εμφανίζεται στην οθόνη η σελίδα «Πίνακας Εργασιών», στην οποία φαίνεται κατάλογος με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπου ο χρήστης επιλέγει από τον Κατάλογο Αιτήσεων την αίτηση "Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο".

3.png

Εικόνα 3: Κατάλογος Αιτήσεων – Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο

Με την επιλογή της αίτησης το σύστημα αρχικά ελέγχει εάν υπάρχει από τον αιτητή τυχόν εκκρεμής συναλλαγή πληρωμής για τη συγκεκριμένη αίτηση. Εάν εκκρεμεί πληρωμή τότε παρουσιάζεται προειδοποιητικό μήνυμα σφάλματος, διαφορετικά παρουσιάζεται η οθόνη της Εικόνας 5

4.png

Εικόνα 4: Κατάλογος Αιτήσεων – Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο

Όπως φαίνεται και πιο κάτω, η αίτηση αποτελείται από τις εξής ενότητες:

 1. Γενικές Πληροφορίες – Με την εμφάνιση της οθόνης παρουσιάζεται η συγκεκριμένη ενότητα στην οποία φαίνονται γενικές πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριμένη αίτηση.
 2. Λεπτομέρειες Αίτησης – Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται τα στοιχεία του αιτητή / αντιπροσωπευόμενου και τα κριτήρια βάση των οποίων παρουσιάζονται τα ακίνητα στον κατάλογο ακινήτων. Τα κριτήρια είναι επιλογή τύπου χρήστη, καθορισμός χρονικής περιόδου (η οποία θα ισχύει για όλα τα επιλεγμένα ακίνητα) και η επιλογή επαρχίας ή Παγκύπρια. Για να προχωρήσει η διαδικασία υποβολής της αίτησης ο αιτητής πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον ένα ακίνητο από τον κατάλογο ακινήτων.
 3. Επισυναπτόμενα Αρχεία - Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα, εάν επιθυμεί, να επισυνάψει αρχεία που σχετίζονται με την εν λόγω αίτηση. Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα μόνο εφόσον επιλεχθεί το κουμπί «Συνέχεια» στην ενότητα «Λεπτομέρειες Αίτησης».
 4. Τρόποι Παράδοσης - Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής επιλέγει τον τρόπο παράδοσης του πιστοποιητικού έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας για ιστορικό ιδιοκτησίας ακινήτου κατά περίοδο. Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα μόνο εφόσον επιλεχθεί το κουμπί «Συνέχεια» στην ενότητα «Λεπτομέρειες Αίτησης».
 5. Χρέωση Πληρωμής – Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε πληρωμή. Εφόσον η πληρωμή ολοκληρωθεί επιτυχώς, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα το πιστοποιητικό έρευνας σε μορφή PDF και αποθηκεύεται στην ίδια την αίτηση στη Διαδικτυακή Πύλη (DLS Portal). Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα εφόσον επιλεχθεί το κουμπί «Συνέχεια» στην ενότητα «Τρόποι Παράδοσης».
5.png

Εικόνα 5 :Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο» - Ενότητες Αίτησης

Ενότητα «Γενικές Πληροφορίες»

Mε την επιλογή της αίτησης εμφανίζεται στην οθόνη η συγκεκριμένη ενότητα στην οποία παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω αίτηση.

6.png

Εικόνα 6: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο» - Ενότητα «Γενικές Πληροφορίες»

Ενότητα «Λεπτομέρειες Αίτησης»

Στη συγκεκριμένη ενότητα (αναλόγως της ιδιότητας του αιτητή), παρουσιάζονται στην οθόνη τα αντίστοιχα πεδία.

 1. Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο που ενεργεί για το άτομό/εταιρεία του ή ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος, Διαχειριστής ή Εκκαθαριστής.

Ένα Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί πιστοποιητικό έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας για ιστορικό ιδιοκτησίας ακινήτου κατά περίοδο για δικά του ακίνητα ή  για ακίνητα που ανήκουν σε συγκεκριμένο Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο για το οποίο ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος, Διαχειριστής ή Εκκαθαριστής.

Ο αιτητής έχει τέσσερις επιλογές:

Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο για τα δικά του ακίνητα

 • Εάν επιλεγεί στο πεδίο «Άτομο», το ονοματεπώνυμο / όνομα εταιρείας, καθοριστεί η χρονική περίοδος, επιλεγεί Επαρχία ή Παγκύπρια και ακολούθως το κουμπί «Συνέχεια» στον κατάλογο ακινήτων παρουσιάζονται τα ακίνητα που ανήκουν στο συγκεκριμένο άτομο και στη συγκεκριμένη επαρχία ή Παγκύπρια (βλέπε Εικόνα 7 και Εικόνα 8).

7.png

 Εικόνα 7: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο» - Ακίνητα Ιδιοκτήτη (Φυσικό Πρόσωπο)

8.png

Εικόνα 8: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο» - Ακίνητα Ιδιοκτήτη (Νομικό Πρόσωπο)

 • Εάν επιλεγεί στο πεδίο «Άτομο» η τιμή «Αντιπρόσωπος», παρουσιάζεται στην οθόνη το πεδίο «Αντιπροσωπευόμενο Πρόσωπο» και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να επιλέξει από τη λίστα τιμών το Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο για το οποίο επιθυμεί να αιτηθεί το πιστοποιητικό έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας για ιστορικό ιδιοκτησίας ακινήτου κατά περίοδο. Η λίστα με τους αντιπροσωπευόμενους ιδιοκτήτες περιλαμβάνει τους ιδιοκτήτες, τους οποίους ο αιτητής αντιπροσωπεύει, με βάση Πληρεξούσιο Έγγραφο που είναι κατατεθειμένο σε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο.
  Εφόσον συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία, το σύστημα ελέγχει εάν το Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα αφορά αποθανόντα ή εταιρεία υπό διάλυση  / διαλυμένη εταιρεία αντίστοιχα. Η σχετική πληροφορία λαμβάνεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ή από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη αντίστοιχα. Εάν δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τα εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα, τότε παρουσιάζεται το ανάλογο μήνυμα σφάλματος (βλέπε Εικόνα 1). Σε αντίθετη περίπτωση  και εφόσον ληφθεί η απάντηση από το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα, εάν ισχύει μια από τις πιο πάνω περιπτώσεις το σύστημα παρουσιάζει το πιο κάτω μήνυμα σφάλματος:

9.png

Εικόνα 9: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο» - Μήνυμα σφάλματος ότι το πληρεξούσιο έγγραφο (ΠΛΕ) δεν ισχύει

Διαφορετικά εάν δεν ισχύει καμία από τις πιο πάνω περιπτώσεις, και καθοριστεί η χρονική περίοδος, επιλεγεί Επαρχία ή Παγκύπρια και ακολούθως το κουμπί «Συνέχεια», στον κατάλογο ακινήτων παρουσιάζονται τα ακίνητα του αντιπροσωπευόμενου, τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια.

10.png

Εικόνα 10: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο» - Αντιπροσωπευόμενο Πρόσωπο = Φυσικό Πρόσωπο

11.png

Εικόνα 11: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο» - Αντιπροσωπευόμενο Πρόσωπο = Νομικό Πρόσωπο

Διαχειριστής

 • Εάν επιλεγεί στο πεδίο «Άτομο» η τιμή «Διαχειριστής», παρουσιάζεται στην οθόνη το πεδίο «Διαχειριστής για» και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να επιλέξει τον ιδιοκτήτη από την λίστα τιμών, η οποία περιλαμβάνει μόνο Φυσικά Πρόσωπα. Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα δεν ελέγχει εάν το Φυσικό Πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα αφορά αποθανόντα. Με την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια» και αφού έχει καθοριστεί η χρονική περίοδος, και έχει επιλεγεί Επαρχία ή Παγκύπρια, στον κατάλογο ακινήτων παρουσιάζονται τα ακίνητα του αντιπροσωπευόμενου, τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια.
12.PNG

Εικόνα 12: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο» - Διαχειριστής

Εκκαθαριστής

 • Εάν επιλεγεί στο πεδίο «Άτομο» η τιμή «Εκκαθαριστής», παρουσιάζεται στην οθόνη το πεδίο «Εκκαθαριστής για» και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να επιλέξει τον αντιπροσωπευόμενο από την λίστα , η οποία περιλαμβάνει μόνο Νομικά Πρόσωπα (εταιρείες εγγεγραμμένες στον έφορο εταιρειών & οργανισμοί). Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα δεν ελέγχει εάν το Νομικό Πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα αφορά εταιρεία υπό διάλυση ή διαλυμένη εταιρεία. Με την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια», και αφού έχει καθοριστεί η χρονική περίοδος, και έχει επιλεγεί Επαρχία ή Παγκύπρια, στον κατάλογο ακινήτων παρουσιάζονται τα ακίνητα του αντιπροσωπευόμενου, τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια.
13.PNG

Εικόνα 13: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο» - Εκκαθαριστής

Καθορισμός Χρονικής Περιόδου

Στον καθορισμό χρονικής περιόδου το σύστημα δεν επιτρέπει τα εξής:

  • Η «Ημερομηνία Από» να είναι μικρότερη από την ημερομηνία '01/01/2000'
  • Η «Ημερομηνία Μέχρι» να είναι μικρότερη της «Ημερομηνίας Από»
  • Η «Ημερομηνία Μέχρι» να είναι μεγαλύτερη της τρέχουσας ημερομηνίας
    
    
   Κατάλογος Ακινήτων και Εμφάνιση Επιλεγμένων Ακινήτων

Στον κατάλογο ακινήτων παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των ακινήτων του ιδιοκτήτη. Στο πάνω μέρος του πίνακα παρουσιάζονται τα φίλτρα με τα οποία ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει τα ακίνητα που παρουσιάζονται στον κατάλογο . Το φίλτρο «Επαρχία» είναι προκαθορισμένο στην τιμή που έχει επιλεχθεί αρχικά. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει ως φίλτρο διαφορετική επαρχία από αυτήν που έχει επιλεχθεί αρχικά, με την επιλογή του κουμπιού «Φίλτρο», ο κατάλογος ακινήτων ανανεώνεται και παρουσιάζονται τα ακίνητα της συγκεκριμένης επαρχίας.

Επίσης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει μόνο τα επιλεγμένα ακίνητα σε ένα νέο κατάλογο (βλέπε εικόνα πιο κάτω), πατώντας το πλήκτρο «Εμφάνιση Επιλεγμένων Ακινήτων», που βρίσκεται πάνω από τον «Κατάλογο Ακινήτων». Αυτό είναι χρήσιμο στις περιπτώσεις που τα ακίνητα του αιτητή εμφανίζονται στο «Κατάλογο Ακινήτων», σε περισσότερες από μία σελίδες.

Ο χρήστης για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα πρέπει να επιλέξει το κουμπί «Συνέχεια» το οποίο είναι ορατό μόνο όταν επιλεχθεί από τον πίνακα ακινήτων τουλάχιστον ένα ακίνητο.

14.png

Εικόνα 14: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο» - Πίνακας Ακινήτων και απόκρυψη των επιλεγμένων ακινήτων σε ξεχωριστό πίνακα

 15.png

Εικόνα 15: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο» - Πίνακας Ακινήτων και παρουσίαση των επιλεγμένων ακινήτων σε ξεχωριστό πίνακα

Ενότητα «Επισυναπτόμενα Αρχεία»

Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να επισυνάψει, εάν επιθυμεί, αρχεία τα οποία σχετίζονται με την εν λόγω αίτηση και μπορεί να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα μόνο εάν επιλεγεί το κουμπί «Συνέχεια» στην ενότητα «Λεπτομέρειες Αίτησης».

16.png

Εικόνα 16: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο» - Επισυναπτόμενα Αρχεία

Ενότητα «Τρόποι Παράδοσης»

Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει κατά πόσο επιθυμεί να αποσταλεί το πιστοποιητικό έρευνας ως επίσημο έγγραφο σε έντυπη μορφή.

Στην περίπτωση που επιλεχθεί το συγκεκριμένο πεδίο, παρουσιάζονται στην οθόνη δύο επιλογές:    1. Ταχυδρομική Διεύθυνση και 2. Ταχυδρομική Θυρίδα:

tp1.png

1.       Με την επιλογή του κουμπιού Ταχυδρομική Διεύθυνση παρουσιάζεται η ενότητα «Διεύθυνση Αποστολής» και ο αιτητής πρέπει να επιλέξει μία από τις πιο κάτω επιλογές:


 • Να μου αποσταλεί στη διεύθυνσή μου, που είναι καταχωρημένη στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
 • Να μου αποσταλεί στη διεύθυνση που θα καταχωρήσω. Με την επιλογή της συγκεκριμένης τιμής παρουσιάζονται τα πεδία της Διεύθυνσης και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να τα συμπληρώσει. Ο αιτητής έχει επίσης τη δυνατότητα να καταχωρήσει διεύθυνση στο εξωτερικό

 

 tp2.png

Εικόνα 17: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο» - Τρόποι Παράδοσης – Αποστολή επίσημου εγγράφου στη διεύθυνση του αιτητή που είναι καταχωρημένη στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

tp3.png

Εικόνα 18: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο» - Τρόποι Παράδοσης – Αποστολή επίσημου εγγράφου σε νέα διεύθυνση στην Κύπρο

tp4.png

Εικόνα 19: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο» - Τρόποι Παράδοσης – Αποστολή επίσημου εγγράφου σε νέα διεύθυνση εκτός Κύπρου

2.       Με την επιλογή του κουμπιού Ταχυδρομική Θυρίδα εμφανίζονται τα πιο κάτω υποχρεωτικά πεδία:

 • Ταχυδρομική Θυρίδα
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Επαρχία
 • Δήμος/Κοινότητα

 tp5.png

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στον αιτητή να καταχωρήσει, εάν επιθυμεί, τηλέφωνο επικοινωνίας. Η ενότητα «Τηλέφωνο Επικοινωνίας» είναι ορατή εάν είναι κενό το αντίστοιχο πεδίο στο προφίλ του αιτητή (Ο Λογαριασμός μου-> Ρυθμίσεις Λογαριασμού). Εάν επιλεχθεί το πεδίο «Παρακαλώ όπως ενημερωθεί το προφίλ (ρυθμίσεις) του λογαριασμού μου, με τον αριθμό τηλεφώνου που έχω καταχωρήσει», τότε το σύστημα ενημερώνει αυτόματα το προφίλ με το τηλέφωνο του αιτητή.   

tp6.png

Εικόνα 20: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο» - Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Ενότητα «Χρέωση Πληρωμής»

Με την επιλογή του τρόπου παράδοσης του πιστοποιητικού έρευνας και την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια» στην ενότητα «Τρόποι Παράδοσης», ο αιτητής προχωρεί στην ενότητα «Χρέωση Πληρωμής».

21.png

Εικόνα 21: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο» - Πληροφορίες Πληρωμής

Στο πάνω μέρος, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της αίτησης και στο κάτω μέρος το συνολικό κόστος το οποίο υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Το κόστος είναι €15 ανά επιλεγμένο ακίνητο.

Με την επιλογή του κουμπιού «Πληρωμή» παρουσιάζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα κατά πόσο ο αιτητής επιθυμεί να προχωρήσει σε πληρωμή και με την επιλογή του κουμπιού «Ναι» μεταβαίνει στην ιστοσελίδα της JCC.

22.png

Εικόνα 22: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο» - Επιβεβαιωτικό Μήνυμα Πληρωμής

23.jpg

Εικόνα 23: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου κατά περίοδο» - Πληρωμή

Με την επιτυχή πληρωμή:

 • Η αίτηση υποβάλλεται και ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη «Στοιχεία Υποβολής». Στην οθόνη αυτή παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της αίτησης (Αριθμός η-αίτησης,  Ημερομηνία Υποβολής, Κατάσταση Αίτησης, βασικά στοιχεία του Αιτητή) και βασικά στοιχεία της πληρωμής (Αριθμός Συναλλαγής, Ημερομηνία Πληρωμής και Συνολική αξία του πιστοποιητικού έρευνας). Εφόσον η πληρωμή ολοκληρωθεί επιτυχώς, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα το πιστοποιητικό έρευνας σε μορφή PDF και αποθηκεύεται στην ίδια την αίτηση στη Διαδικτυακή Πύλη (DLS Portal).
24.png

Εικόνα 24: Στοιχεία Υποβολής Αίτησης

Από την οθόνη αυτή, και την επιλογή του αριθμού η-αίτησης (DLSXXXX), ο χρήστης μεταφέρεται στη συγκεκριμένη η-αίτηση. Η αίτηση αποτελείται από τις εξής ενότητες: 1) Γενικές Πληροφορίες, 2) Λεπτομέρειες Αίτησης, 3)Επισυναπτόμενα Αρχεία, 4) Μηνύματα, 5) Λήψεις Δεδομένων, 6) Τιμολόγια, 7) Ειδοποιήσεις και 8) Ιστορικό Αίτησης.

25.png

Εικόνα 25: Επιλογή Αριθμού Υπόθεσης - Στοιχεία συγκεκριμένης αίτησης

Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να ανασκοπήσει την αίτηση που έχει υποβάλει, επιλέγοντας από το μενού την επιλογή «Οι Αιτήσεις Μου». Από τον πίνακα των αιτήσεων που εμφανίζεται, με αριστερό κλικ επιλέγει τη συγκεκριμένη αίτηση και στην οθόνη που εμφανίζεται είναι δυνατή η ανασκόπησή της. Επίσης έχει τη δυνατότητα να ανασκοπήσει, φυλάξει ή/και εκτυπώσει το συγκεκριμένο έγγραφο πιστοποιητικού, επιλέγοντας την ενότητα «Λήψεις Δεδομένων».

26.png

Εικόνα 26: Επιλογή «Οι Αιτήσεις Μου» και επιλογή συγκεκριμένης αίτησης

 

27.png

Εικόνα 27: Επιλογή «Οι Αιτήσεις Μου», επιλογή συγκεκριμένης αίτησης και μετάβαση στην ενότητα «Λήψεις Δεδομένων»

Με την καταχώρηση της αίτησης, εάν ο αιτητής δεν έχει αιτηθεί επίσημο έγγραφο, η κατάσταση της αίτησης αλλάζει σε κατάσταση 'Ολοκληρώθηκε', νοουμένου ότι έχει ετοιμαστεί το Πιστοποιητικό σε μορφή PDF. Διαφορετικά, η αίτηση τίθεται σε κατάσταση 'Εκκρεμεί Αποστολή Πιστοποιητικού' και αφού ο Λειτουργός του τμήματος ετοιμάσει, εκτυπώσει, σφραγίσει, υπογράψει και ταχυδρομήσει το επίσημο έγγραφο, αλλάζει στη συνέχεια την κατάσταση της αίτησης σε «Ολοκληρώθηκε».

 

 • Ο αιτητής λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα (email) όταν:
   1. Υποβληθεί αίτηση
   2. Εκκρεμεί πληρωμή από αιτητή
   3. Πρόβλημα στην πληρωμή
   4. Απαιτείται συνάντηση
   5. Είναι Επιτυχής η Πληρωμή
   6. Απαιτείται πληροφόρηση από τον πελάτη
   7. Ολοκληρωθεί το αίτημα
 • Και sms όταν:
   1. Ολοκληρωθεί η η-αίτηση
   2. Απαιτείται Πληροφόρηση από τον Πελάτη
   3. Απαιτείται συνάντηση
   4. Εκκρεμεί Πληρωμή από τον αιτητή.
   5. Υπάρχει Πρόβλημα στην Πληρωμή
     

Όλες οι ενημερώσεις της κάθε η-αίτησης παρουσιάζονται και στην καρτέλα «Ειδοποιήσεις»  της εκάστοτε η-αίτησης (Οι Αιτήσεις Μου).