​Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα»


Σκοπός: Σκοπός είναι η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από οποιοδήποτε φυσικό/νομικό πρόσωπο, για έκδοση πιστοποιητικού έρευνας για γειτονικά ακίνητα, χωρίς τη φυσική παρουσία των αιτητών στα κατά τόπους Ε.Κ.Γ., εξοικονομώντας χρόνο, χρήμα και προσωπικό. Οι λόγοι για τους οποίους υποβάλλεται η συγκεκριμένη αίτηση είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων πληροφοριών έτσι ώστε ο αιτητής να έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης  για Συνοριακή Διαφορά ή για Εξασφάλιση Διόδου.

Σημειώστε ότι στις κατεχόμενες περιοχές δεν γίνεται αποδεχτή η υποβολή τέτοιου είδους αιτήσεων.

Η νέα αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» είναι διαθέσιμη στους πιο κάτω τύπους χρηστών:

 1. Φυσικό Πρόσωπο – Το Φυσικό Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για να εκδοθεί πιστοποιητικό έρευνας για τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες των γειτονικών ακίνητων σε σχέση με το δικό του ακίνητο.
   
 2. Νομικό Πρόσωπο – Το Νομικό Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για να εκδοθεί πιστοποιητικό έρευνας για τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες των γειτονικών ακίνητων σε σχέση με το δικό του ακίνητο.
   
 3. Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος – Ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος μπορεί να είναι Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο και έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για να εκδοθεί πιστοποιητικό έρευνας για τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες των γειτονικών ακίνητων σε σχέση με ακίνητο που ανήκει στον αντιπροσωπευόμενο. Ο αντιπροσωπευόμενος μπορεί να είναι είτε Φυσικό Πρόσωπο είτε Νομικό Πρόσωπο (εταιρείες εγγεγραμμένες στον έφορο εταιρειών & οργανισμοί).
   
 4. Διαχειριστής – Ο Διαχειριστής μπορεί να είναι Φυσικό Πρόσωπο και έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για να εκδοθεί πιστοποιητικό έρευνας για τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες των γειτονικών ακίνητων σε σχέση με ακίνητο που ανήκει στον ιδιοκτήτη, για την περιουσία του οποίου έχει διοριστεί Διαχειριστής. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι μόνο Φυσικό Πρόσωπο.
   
 5. Εκκαθαριστής – Ο Εκκαθαριστής μπορεί να είναι Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο και έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για να εκδοθεί πιστοποιητικό έρευνας για τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες των γειτονικών ακίνητων σε σχέση με ακίνητο που ανήκει στον ιδιοκτήτη, για την περιουσία του οποίου έχει διοριστεί Εκκαθαριστής. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι μόνο Νομικό Πρόσωπο (εταιρείες εγγεγραμμένες στον έφορο εταιρειών & οργανισμοί).
   

Εισαγωγή στο Σύστημα

Ο χρήστης, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης, κάνει εισαγωγή στο Σύστημα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τα εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα, παρουσιάζεται το πιο κάτω μήνυμα σφάλματος:

1.PNG

Εικόνα 1: Μήνυμα σφάλματος σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης / Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Ακολούθως το σύστημα ελέγχει κατά πόσο ο αιτητής αφορά αποθανόντα (σε περίπτωση που ο αιτητής είναι Φυσικό Πρόσωπο) ή εταιρεία υπό διάλυση / διαλυμένη εταιρεία (σε περίπτωση που ο αιτητής είναι Νομικό Πρόσωπο εγγεγραμμένο στον Έφορο Εταιρειών). Η σχετική πληροφορία λαμβάνεται από τα πληροφοριακά συστήματα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (CRS) και του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (RCOR) αντίστοιχα. Εάν ισχύει μια από τις πιο πάνω περιπτώσεις, τότε ο λογαριασμός που κατέχει ο αιτητής στο 'DLS Portal' είναι απενεργοποιημένος και παρουσιάζεται το πιο κάτω μήνυμα σφάλματος.

2.PNG

Εικόνα 2: Μήνυμα σφάλματος σε περίπτωση που ο λογαριασμός του αιτητή είναι απενεργοποιημένος

 Σε περίπτωση που δεν ισχύει καμία από τις πιο πάνω περιπτώσεις, αυτόματα εμφανίζεται στην οθόνη η σελίδα «Πίνακας Εργασιών», στην οποία φαίνεται κατάλογος με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπου ο χρήστης επιλέγει από τον Κατάλογο Αιτήσεων την αίτηση "Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Γειτονικά Ακίνητα".

3.png

Εικόνα 3: Κατάλογος Αιτήσεων – Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα

Με την επιλογή της αίτησης το σύστημα αρχικά ελέγχει εάν υπάρχει από τον αιτητή τυχόν εκκρεμή συναλλαγή πληρωμής για τη συγκεκριμένη αίτηση. Εάν εκκρεμεί πληρωμή, τότε παρουσιάζεται προειδοποιητικό μήνυμα σφάλματος, διαφορετικά παρουσιάζεται η οθόνη της Εικόνας 5.

4.png

Εικόνα 4: Κατάλογος Αιτήσεων – Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα

Όπως φαίνεται και πιο κάτω, η αίτηση αποτελείται από τις εξής ενότητες:

 1. Γενικές Πληροφορίες – Με την εμφάνιση της οθόνης παρουσιάζεται η συγκεκριμένη ενότητα στην οποία φαίνονται γενικές πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριμένη αίτηση.
 2. Κατάλογος Ακινήτων – Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται τα στοιχεία του αιτητή / αντιπροσωπευόμενου και τα κριτήρια βάση των οποίων παρουσιάζονται τα ακίνητα στον κατάλογο ακινήτων. Τα κριτήρια είναι επιλογή τύπου χρήστη και η επιλογή επαρχίας (εκτός Κερύνειας). Για να είναι δυνατή η μετάβαση στην επόμενη ενότητα, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει από τον πίνακα ακινήτων συγκεκριμένο ακίνητο με αριστερό κλικ.
 3. Γειτονικά Ακίνητα – Στη συγκεκριμένη ενότητα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει τα γειτονικά ακίνητα τα οποία σχετίζονται με το ακίνητο το οποίο έχει επιλεχθεί στην ενότητα «Κατάλογος Ακινήτων».
   
 4. Επισυναπτόμενα Αρχεία - Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα, εάν επιθυμεί, να επισυνάψει αρχεία που σχετίζονται με την εν λόγω αίτηση. Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα εφόσον καταχωρηθεί τουλάχιστον ένα ακίνητο στην ενότητα «Γειτονικά Ακίνητα».
 5. Τρόποι Παράδοσης - Για τη συγκεκριμένη αίτηση, το επίσημο έγγραφο αποστέλλεται ταχυδρομικώς εφόσον γίνει διερεύνηση από αρμόδιο λειτουργό του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου στο οποίο εμπίπτει το ακίνητό του. Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα μόνο εφόσον καταχωρηθεί τουλάχιστον ένα ακίνητο στην ενότητα «Γειτονικά Ακίνητα».».
 6. Χρέωση Πληρωμής – Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε πληρωμή. Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα εφόσον επιλεχθεί το κουμπί «Συνέχεια» στην ενότητα «Τρόποι Παράδοσης».
5.png

Εικόνα 5 :Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Ενότητες Αίτησης

Ενότητα «Γενικές Πληροφορίες»

Mε την επιλογή της αίτησης εμφανίζεται στην οθόνη η συγκεκριμένη ενότητα στην οποία παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω αίτηση.

6.png

Εικόνα 6: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Ενότητα «Γενικές Πληροφορίες»

Ενότητα «Κατάλογος Ακινήτων»

Στη συγκεκριμένη ενότητα (αναλόγως της ιδιότητας του αιτητή), παρουσιάζονται στην οθόνη τα αντίστοιχα πεδία.

 1. Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο που ενεργεί για το άτομό/εταιρεία του ή ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος, Διαχειριστής ή Εκκαθαριστής.

Ένα Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί πιστοποιητικό έρευνας για γειτονικά ακίνητα σε σχέση με το δικό του ακίνητο ή για ακίνητο το οποίο ανήκει σε συγκεκριμένο Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο και για το οποίο ο αιτητής ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος, Διαχειριστής ή Εκκαθαριστής.

Ο αιτητής έχει τέσσερις επιλογές:

Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο για τα δικά του ακίνητα

Εάν επιλεγεί στο πεδίο «Άτομο», το ονοματεπώνυμο / όνομα εταιρείας, επιλεγεί Επαρχία (εκτός Κερύνειας) και ακολούθως το κουμπί «Συνέχεια» στον κατάλογο ακινήτων παρουσιάζονται τα ακίνητα που ανήκουν στο συγκεκριμένο άτομο και στη συγκεκριμένη επαρχία (βλέπε Εικόνα 7 και Εικόνα 8)

7.png

Εικόνα 7: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Ακίνητα Ιδιοκτήτη (Φυσικό Πρόσωπο)

8.png

Εικόνα 8: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Ακίνητα Ιδιοκτήτη (Νομικό Πρόσωπο)

Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος

 • Εάν επιλεγεί στο πεδίο «Άτομο» η τιμή «Αντιπρόσωπος», παρουσιάζεται στην οθόνη το πεδίο «Αντιπροσωπευόμενο Πρόσωπο» και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να επιλέξει από τη λίστα τιμών το Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο για το οποίο επιθυμεί να αιτηθεί το πιστοποιητικό έρευνας για γειτονικά ακίνητα. Η λίστα με τους αντιπροσωπευόμενους ιδιοκτήτες περιλαμβάνει τους ιδιοκτήτες, τους οποίους ο αιτητής αντιπροσωπεύει, με βάση Πληρεξούσιο έγγραφο που είναι κατατεθειμένο σε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο.
  Εφόσον συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία, το σύστημα ελέγχει εάν το Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα αφορά αποθανόντα ή εταιρεία υπό διάλυση / διαλυμένη εταιρεία αντίστοιχα. Η σχετική πληροφορία λαμβάνεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (CRS) ή από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (RCOR) αντίστοιχα. Εάν δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τα εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα, τότε παρουσιάζεται το ανάλογο μήνυμα σφάλματος (βλέπε Εικόνα 1). Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον ληφθεί η απάντηση από το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα, εάν ισχύει μια από τις πιο πάνω περιπτώσεις το σύστημα παρουσιάζει το πιο κάτω μήνυμα σφάλματος:

9.png

Εικόνα 9: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Μήνυμα σφάλματος ότι το πληρεξούσιο έγγραφο (ΠΛΕ) δεν ισχύει

Διαφορετικά εάν δεν ισχύει καμία από τις πιο πάνω περιπτώσεις, και αφού επιλεγεί Επαρχία (εκτός Κερύνειας) και ακολούθως το κουμπί «Συνέχεια» στον κατάλογο ακινήτων παρουσιάζονται τα ακίνητα του αντιπροσωπευόμενου, τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια.

10.png

Εικόνα 10: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Αντιπροσωπευόμενο Πρόσωπο = Φυσικό Πρόσωπο

11.png

Εικόνα 11: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Αντιπροσωπευόμενο Πρόσωπο = Νομικό Πρόσωπο

Διαχειριστής

 • Εάν επιλεγεί στο πεδίο «Άτομο» η τιμή «Διαχειριστής», παρουσιάζεται στην οθόνη το πεδίο «Διαχειριστής για» και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να επιλέξει τον ιδιοκτήτη από την λίστα τιμών, η οποία περιλαμβάνει μόνο Φυσικά Πρόσωπα. Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα δεν ελέγχει εάν το Φυσικό Πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα αφορά αποθανόντα. Με την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια» και αφού έχει επιλεγεί Επαρχία (εκτός Κερύνεια) στον κατάλογο ακινήτων παρουσιάζονται τα ακίνητα του αντιπροσωπευόμενου, τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια.
   
12.PNG

Εικόνα 12: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Διαχειριστής

Εκκαθαριστής

 • Εάν επιλεγεί στο πεδίο «Άτομο» η τιμή «Εκκαθαριστής», παρουσιάζεται στην οθόνη το πεδίο «Εκκαθαριστής για» και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να επιλέξει τον ιδιοκτήτη από την λίστα τιμών, η οποία περιλαμβάνει μόνο Νομικά Πρόσωπα (εταιρείες εγγεγραμμένες στον έφορο εταιρειών & οργανισμοί). Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα δεν ελέγχει εάν το Νομικό Πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα αφορά εταιρεία υπό διάλυση ή διαλυμένη εταιρεία. Με την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια» και αφού έχει επιλεγεί Επαρχία (εκτός Κερύνεια) στον κατάλογο ακινήτων παρουσιάζονται τα ακίνητα του αντιπροσωπευόμενου, τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια.
13.PNG

Εικόνα 13: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Εκκαθαριστής

Κατάλογος Ακινήτων

Στον κατάλογο ακινήτων παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των ακινήτων του ιδιοκτήτη. Στο πάνω μέρος του πίνακα παρουσιάζονται τα φίλτρα με τα οποία ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει τα ακίνητα που παρουσιάζονται στον κατάλογο. Το φίλτρο «Επαρχία» είναι προκαθορισμένο στην τιμή που έχει επιλεχθεί αρχικά. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει ως φίλτρο διαφορετική επαρχία από αυτήν που έχει επιλεχθεί αρχικά, με την επιλογή του κουμπιού «Φίλτρο», ο κατάλογος ακινήτων ανανεώνεται και παρουσιάζονται τα ακίνητα της συγκεκριμένης επαρχίας.

14.png

Εικόνα 14: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Ενότητα «Κατάλογος Ακινήτων» - Πίνακας Ακινήτων

Ο χρήστης για να προχωρήσει στην επομένη ενότητα πρέπει να επιλέξει ένα ακίνητό του, κάνοντας αριστερό κλικ. Με την επιλογή συγκεκριμένου ακινήτου παρουσιάζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα (βλέπε πιο κάτω).

15.png

Εικόνα 15: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Ενότητα «Κατάλογος Ακινήτων» - Επιβεβαιωτικό μήνυμα επιλογής συγκεκριμένου ακινήτου

Ενότητα «Γειτονικά Ακίνητα»

Εφόσον επιλεγεί συγκεκριμένο ακίνητο, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει τα γειτονικά ακίνητα βάση γεωγραφικών κριτηρίων του δικού του ακινήτου το οποίο έχει επιλεγεί στο προηγούμενο βήμα. Συγκεκριμένα είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν τα εξής πεδία:

 • Επαρχία Ακινήτου
 • Δήμος/Κοινότητα Ακινήτου – Η λίστα τιμών φιλτράρεται βάση της επαρχίας που έχει επιλεχθεί
 • Ενορία Ακινήτου – Η λίστα τιμών φιλτράρεται βάση της επαρχίας και δήμου που έχει επιλεχθεί

Εάν η καταχώρηση ακινήτου γίνει με βάση τον «Αριθμό Εγγραφής» είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν τα πεδία: 1) Τμήμα Εγγραφής και 2) Αρ. Εγγραφής και εάν η καταχώρηση γίνει με βάση τη «Χωρομετρική Αναφορά» είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν τα πεδία: 1) Φύλλο 2) Σχέδιο, 3) Τμήμα, 4) Κλίμακα και 5) Αριθμός Τεμαχίου. Εφόσον συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το κουμπί «Προσθήκη» για να καταχωρηθεί το γειτονικό ακίνητο.

16.png

Εικόνα 16: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Ενότητα «Γειτονικά Ακίνητα» – Καταχώρηση ακινήτου βάση Αριθμού Εγγραφής

17.png

Εικόνα 17: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Γειτονικά Ακίνητα – Καταχώρηση ακινήτου βάση Χωρομετρικής Αναφοράς

Εφόσον προστεθεί το ακίνητο παρουσιάζεται ενημερωτικό μήνυμα ότι η διαδικασία καταχώρησης έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

18.png

Εικόνα 18: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Γειτονικά Ακίνητα – Επιβεβαιωτικό μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης ακινήτου

Για επεξεργασία / διαγραφή ακινήτου που έχει καταχωρηθεί στον Κατάλογο Ακινήτων , o χρήστης μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένο ακίνητο και ακολούθως να επιλέξει το κουμπί «Επεξεργασία» ή «Διαγραφή» αντίστοιχα. Με την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια» ο χρήστης μεταβαίνει στην επόμενη ενότητα.

19.png

Εικόνα 19: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Γειτονικά Ακίνητα – Επεξεργασία / Διαγραφή υφιστάμενου ακινήτου

Ενότητα «Επισυναπτόμενα Αρχεία»

Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να επισυνάψει, εάν επιθυμεί, αρχεία τα οποία σχετίζονται με την εν λόγω αίτηση και μπορεί να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα μόνο εάν επιλεγεί το κουμπί «Συνέχεια» στην ενότητα «Γειτονικά Ακίνητα».

20.png

Εικόνα 20: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Επισυναπτόμενα Αρχεία

Ενότητα «Τρόποι Παράδοσης»

Το πιστοποιητικό έρευνας θα αποσταλεί ως επίσημο έγγραφο σε έντυπη μορφή και ο χρήστης πρέπει να καθορίσει την διεύθυνση αποστολής επιλέγοντας μια από τις πιο κάτω τιμές.

Με την επιλογή της ενότητας, παρουσιάζονται στην οθόνη δύο επιλογές: 1.Ταχυδρομική Διεύθυνση και 2.Ταχυδρομική Θυρίδα:

g1.png

Εικόνα 21: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα»  - Τρόποι Παράδοσης

 

1.       Με την επιλογή του κουμπιού Ταχυδρομική Διεύθυνση παρουσιάζεται η ενότητα «Διεύθυνση Αποστολής» και ο αιτητής πρέπει να επιλέξει μία από τις πιο κάτω επιλογές:

 

 • Να μου αποσταλεί στη διεύθυνσή μου, που είναι καταχωρημένη στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
 • Να μου αποσταλεί στη διεύθυνση που θα καταχωρήσω. Με την επιλογή της συγκεκριμένης τιμής παρουσιάζονται τα πεδία της Διεύθυνσης και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να τα συμπληρώσει. Ο αιτητής έχει επίσης τη δυνατότητα να καταχωρήσει διεύθυνση στο εξωτερικό

 

 g2.png

Εικόνα 22: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Τρόποι Παράδοσης – Αποστολή επίσημου εγγράφου στη διεύθυνση του αιτητή που είναι καταχωρημένη στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

g3.png

Εικόνα 23: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Τρόποι Παράδοσης – Αποστολή επίσημου εγγράφου σε νέα διεύθυνση στην Κύπρο

g4.png

Εικόνα 24: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Τρόποι Παράδοσης – Αποστολή επίσημου εγγράφου σε νέα διεύθυνση εκτός Κύπρου

2.       Με την επιλογή του κουμπιού Ταχυδρομική Θυρίδα εμφανίζονται τα πιο κάτω υποχρεωτικά πεδία:

 • Ταχυδρομική Θυρίδα
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Επαρχία
 • Δήμος/Κοινότητα

 g5.png

 

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στον αιτητή να καταχωρήσει, εάν επιθυμεί, τηλέφωνο επικοινωνίας. Η ενότητα «Τηλέφωνο Επικοινωνίας» είναι ορατή εάν είναι κενό το αντίστοιχο πεδίο στο προφίλ του αιτητή (Ο Λογαριασμός μου-> Ρυθμίσεις Λογαριασμού). Εάν επιλεγεί το πεδίο «Παρακαλώ όπως ενημερωθεί το προφίλ (ρυθμίσεις) του λογαριασμού μου, με τον αριθμό τηλεφώνου που έχω καταχωρήσει», τότε το σύστημα ενημερώνει αυτόματα το προφίλ με το τηλέφωνο του αιτητή.

g6.png

Εικόνα 25: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Τηλέφωνο Επικοινωνίας


Ενότητα «Χρέωση Πληρωμής»

Με την επιλογή του τρόπου παράδοσης του πιστοποιητικού έρευνας και την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια» στην ενότητα «Τρόποι Παράδοσης», ο αιτητής προχωρεί στην ενότητα «Χρέωση Πληρωμής».

25.png

Εικόνα 26: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Πληροφορίες Πληρωμής

Στο πάνω μέρος, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της αίτησης και στο κάτω μέρος το συνολικό κόστος το οποίο υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Το κόστος είναι €10 ανά γειτονικό ακίνητο που καταχωρήθηκε.

Με την επιλογή του κουμπιού «Πληρωμή» παρουσιάζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα κατά πόσο ο αιτητής επιθυμεί να προχωρήσει σε πληρωμή και με την επιλογή του κουμπιού «Ναι» μεταβαίνει στην ιστοσελίδα της JCC.

26.png

Εικόνα 27: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Επιβεβαιωτικό Μήνυμα Πληρωμής

 27.jpg

Εικόνα 28: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας για Γειτονικά Ακίνητα» - Πληρωμή

Με την επιτυχή πληρωμή:

 • Η αίτηση υποβάλλεται και ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη «Στοιχεία Υποβολής». Στην οθόνη αυτή παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της αίτησης (Αριθμός η-αίτησης,  Ημερομηνία Υποβολής, Κατάσταση Αίτησης, βασικά στοιχεία του Αιτητή) και βασικά στοιχεία της πληρωμής (Αριθμός Συναλλαγής, Ημερομηνία Πληρωμής και Συνολική αξία του πιστοποιητικού έρευνας). 
28.png

Εικόνα 29: Στοιχεία Υποβολής Αίτησης

Από την οθόνη αυτή, και την επιλογή του αριθμού η-αίτησης (DLSXXXX), ο χρήστης μεταφέρεται στη συγκεκριμένη η-αίτηση. Η αίτηση αποτελείται από τις εξής ενότητες: 1) Γενικές Πληροφορίες, 2) Λεπτομέρειες Αίτησης, 3)Επισυναπτόμενα Αρχεία, 4) Μηνύματα, 5) Τιμολόγια, 6) Ειδοποιήσεις και 7) Ιστορικό Αίτησης.

29.png

Εικόνα 30: Επιλογή Αριθμού Υπόθεσης - Στοιχεία συγκεκριμένης αίτησης

Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να ανασκοπήσει την αίτηση που έχει υποβάλει, επιλέγοντας από το μενού την επιλογή «Οι Αιτήσεις Μου». Από τον πίνακα των αιτήσεων που εμφανίζεται, με αριστερό κλικ επιλέγει τη συγκεκριμένη αίτηση και στην οθόνη που εμφανίζεται είναι δυνατή η ανασκόπηση της.

30.png

Εικόνα 31: Επιλογή «Οι Αιτήσεις Μου» και επιλογή συγκεκριμένης αίτησης

Με την καταχώρηση της αίτησης τίθεται σε κατάσταση 'Εκκρεμεί Αποστολή Πιστοποιητικού' και αφού ο Λειτουργός του τμήματος ετοιμάσει, εκτυπώσει, σφραγίσει, υπογράψει και ταχυδρομήσει το επίσημο έγγραφο, αλλάζει η κατάσταση της αίτησης σε «Ολοκληρώθηκε

 • Ο αιτητής λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα (email) όταν:
   1. Υποβληθεί αίτηση
   2. Εκκρεμεί πληρωμή από αιτητή
   3. Πρόβλημα στην πληρωμή
   4. Απαιτείται συνάντηση
   5. Είναι Επιτυχής η Πληρωμή
   6. Απαιτείται πληροφόρηση από τον πελάτη
   7. Ολοκληρωθεί το αίτημα
 • Και sms όταν:
   1. Ολοκληρωθεί η η-αίτηση
   2. Απαιτείται Πληροφόρηση από τον Πελάτη
   3. Απαιτείται συνάντηση
   4. Εκκρεμεί Πληρωμή από τον αιτητή.
   5. Υπάρχει Πρόβλημα στην Πληρωμή
     

Όλες οι ενημερώσεις της κάθε η-αίτησης παρουσιάζονται και στην καρτέλα «Ειδοποιήσεις»  της εκάστοτε η-αίτησης (Οι Αιτήσεις Μου)