​​​​​​​​​​ Αίτηση Ένστασης στην Υιοθέτηση Νέων Σ​χεδίων  


Σκοπός: Ο σκοπός της ηλεκτρονικής αίτησης για την Ένσταση στην Υιοθέτηση Νέων Σχεδίων είναι η εύκολη και γρήγορη κατάθεση της αίτησης από τον πολίτη, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτεί οποιοδήποτε Κτηματολογικό Γραφείο. Ο αιτητής έχει την δυνατότητα να καταθέσει την αίτηση ηλεκτρονικά δηλώνοντας τον λόγο της ένστασης και επισυνάπτοντας αναλυτική έκθεση εξηγώντας με λεπτομέρεια και σαφήνεια το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο ακίνητό του, με την Υιοθέτηση των Νέων Σχεδίων.

Εισαγωγή στο Σύστημα :

Ο χρήστης, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης, κάνει εισαγωγή στο Σύστημα. Αυτόματα εμφανίζεται  η σελίδα «Πίνακας Εργασιών», στην οποία φαίνεται κατάλογος με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.

Screenshot_1.png

Καρτέλα 1 «Γενικές Πληροφορίες»:   Από τον πίνακα αυτό ο χρήστης επιλέγει την αίτηση «Ένσταση στην Υιοθέτηση Νέων Σχεδίων», όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 1. Αυτόματα ανοίγει η εφαρμογή και εμφανίζεται η σελίδα που αφορά την καρτέλα 1, «Γενικές Πληροφορίες Αίτησης», εικόνα 2 και η οποία περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή της αίτησης.


Screenshot_2.png


Καρτέλα 2 «Επιλογή Ακινήτου»:   Στην συνέχεια ο αιτητής επιλέγει την καρτέλα 2, «Επιλογή Ακινήτου»». Εμφανίζεται το πρώτο μέρος της σελίδας, εικόνα 3,  από το οποίο ο αιτητής πρέπει να επιλέξει αν ενεργεί εκ μέρους του, (για δικό του ακίνητο), ή για κάποιον που αντιπροσωπεύει.

Screenshot_3.png

Εμφάνιση Καταλόγου Ακινήτων: Αυτόματα, και ανάλογα με την πιο πάνω επιλογή, εμφανίζεται κατάλογος στον οποίο φαίνονται τα ακίνητα του αιτητή ή τα ακίνητα αυτού που αντιπροσωπεύει, εικόνα 4.

Screenshot_4.png

Ακίνητα που δεν εμφανίστηκαν στον «Κατάλογο Ακινήτων»: Τα ακίνητα που εμφανίζονται στον κατάλογο αυτό, είναι ΜΟΝΟ τα ακίνητα για τα οποία έχουν δημοσιευθεί νέα σχέδια, με φάκελο Υιοθέτησης Νέων Σχεδίων ή με φάκελο Γενικής Εγγραφής. Αν διαπιστώσετε ότι κάποια ακίνητά σας για τα οποία έχουν δημοσιευθεί  νέα σχεδία, δεν εμφανίστηκαν στον «Κατάλογο Ακινήτων», αυτό σημαίνει ότι τα ακίνητα αυτά είναι καταχωρημένα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με διακριτικό αριθμό διαφορετικό από τον αριθμό της ταυτότητάς σας.

Αυτός ο αριθμός, είναι ένας διακριτικός αριθμός, ο οποίος χρησιμοποιείτο στη θέση της πραγματικής ταυτότητας κάποιου ιδιοκτήτη, στις περιπτώσεις που αυτή ήταν άγνωστη, για την καταχώρηση των στοιχείων του στο μηχανογραφημένο Σύστημα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρία. Γίνονται συνεχείς προσπάθειες για αντικατάσταση των αριθμών αυτών, με τις πραγματικές ταυτότητες.

 

Η συμβολή του Πολίτη σε αυτήν την προσπάθεια είναι σημαντική και πολύτιμη, γι' αυτό παράκλησή μας είναι να ανταποκριθείτε θετικά όταν και εφόσον σας ζητηθεί μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που βρίσκονται στη διάθεσή σας αυτήν τη στιγμή ή με οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και η σωστή εξυπηρέτηση που προσφέρει το Τμήμα στον πολίτη, είτε μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, είτε κατά τις προσωπικές επισκέψεις στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία για οποιαδήποτε συναλλαγή.

 

Ως εκ τούτου, μπορείτε να αποταθείτε σε ένα Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο ή  να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική υπηρεσία «Δήλωση Ακινήτου» και να δηλώσετε τα ακίνητά σας τα οποία δεν εμφανίστηκαν στον «Κατάλογο Ακινήτων». Θα γίνει διερεύνηση από Αρμόδιο Λειτουργό του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, και θα ενημερωθείτε σχετικά.

Από τον πιο πάνω κατάλογο, ο αιτητής μπορεί να επιλέξει ένα ακίνητο και να υποβάλει ένσταση στην Υιοθέτηση Νέων Σχεδίων. Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να περιορίσει, (φιλτράρει), τον κατάλογο αυτό ανάλογα με την Επαρχία που θα επιλέξει.

Καρτέλα 3 «Λόγοι Ένστασης»:  Αφού ο αιτητής επιλέξει το ακίνητο που τον ενδιαφέρει, το Σύστημα μεταφέρει τον αιτητή στην σελίδα, της καρτέλας 3, «Λόγος Ένστασης», στην οποία πρέπει απαραίτητα να καταχωρήσει τις Λεπτομέρειες της Ένστασης, εικόνα 5. 

Screenshot_5.png

​Τα πεδία «Είδος Ένστασης» και «Λόγος Ένστασης» είναι υποχρεωτικά και στο πεδίο «Σχόλια» ο χρήστης μπορεί, προαιρετικά, να καταχωρήσει πολύ περιληπτικά, κάποια σχόλια, που να προσδιορίζουν το πρόβλημα. Στο πεδίο «Λόγος Ένστασης» μπορεί να επιλέξει από τον κατάλογο τιμών, περισσότερους από ένα λόγο. Εικόνα 6.

Screenshot_6.png

Καρτέλα 4 «Επισυναπτόμενα Αρχεία»:  Αφού καταχωρηθούν οι πιο πάνω πληροφορίες, επιλέγεται η  καρτέλα 4, «Επισυναπτόμενα Αρχεία» και εμφανίζεται η σελίδα από την οποία ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να επισυνάψει αρχεία, εικόνα 7. Ο αιτητής προτρέπεται να επισυνάψει αναλυτική έκθεση εξηγώντας με λεπτομέρεια και σαφήνεια το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο ακίνητό του, με την Υιοθέτηση των Νέων Σχεδίων. Υπάρχουν οι πιο κάτω επιλογές:

  1. Ανέβασμα Αρχείου: Ο αιτητής μπορεί να ανεβάσει ένα αρχείο από το Πρόγραμμα Περιήγησης.
  2. Ανέβασμα Φακέλου: Ο αιτητής μπορεί να ανεβάσει ένα φάκελο από το Πρόγραμμα Περιήγησης.

 Screenshot_7.png

Αφού ο αιτητής επισυνάψει το αρχείο με την επιλογή «Ανέβασμα Αρχείου», μπορεί να το δει στα «Επισυναπτόμενα» που εμφανίζονται αμέσως με την επισύναψη, ή αν θέλει να το διαγράψει με το πλήκτρο «Διαγραφή» που εμφανίζεται στη γραμμή του αρχείου, όπως φαίνεται στην πιο πάνω εικόνα.

Καρτέλα 5 «Τρόποι Παράδοσης»:  Για να ολοκληρωθεί η αίτηση ο αιτητής επιλέγει την καρτέλα 5, «Τρόποι Παράδοσης»,  στην  οποία πρέπει καταχωρήσει τα στοιχεία της ταχυδρομικής του διεύθυνσης, για σκοπούς επικοινωνίας όσο αφορά την ενημέρωσή του για την ημερομηνία εξέτασης της αίτησής του ή για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, στα διάφορα στάδια της διεκπεραίωσής της, εικόνα 8.

 Screenshot_8.png


Ταχυδρομική Παράδοση, (Ενημέρωση)

Στην περίπτωση που επιλεχθεί το συγκεκριμένο πεδίο, παρουσιάζονται στην οθόνη δύο επιλογές:       

1. Ταχυδρομική Διεύθυνση και 2. Ταχυδρομική Θυρίδα


s1.png

Με την επιλογή του κουμπιού Ταχυδρομική Διεύθυνση, εμφανίζονται τα πεδία της ταχυδρομικής διεύθυνσης τα οποία ο αιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει:

s2.png

  1. Με την επιλογή του κουμπιού Ταχυδρομική Θυρίδα εμφανίζονται τα πιο κάτω υποχρεωτικά πεδία:
  • Ταχυδρομική Θυρίδα
  • Ταχυδρομικός κώδικας
  • Επαρχία
  • Δήμος/Κοινότητα


s3.png

Αφού ο αιτητής καθορίσει την ταχυδρομική του διεύθυνση, επιλέγει το πλήκτρο «Υποβολή» για να ολοκληρώσει την αίτησή του. Αυτόματα εμφανίζεται μήνυμα και αν ο αιτητής είναι σίγουρος για την υποβολή της αίτησης, επιλέγει το «Ναι», εικόνα 10.

s4.png

Το Σύστημα εμφανίζει μήνυμα ότι η αίτηση έχει υποβληθεί με επιτυχία και ταυτόχρονα εμφανίζει και την επιβεβαίωση της κατάθεσης της αίτησης πάνω στην οποία φαίνονται όλα τα στοιχεία υποβολής της αίτησης, όπως στην εικόνα 11, πιο κάτω.

Screenshot_11.png

Σημείωση: Στο παρόν στάδιο, η υποβολή της αίτησης Ένστασης στην Υιοθέτηση Νέων Σχεδίων είναι δωρεάν.

​​Επισκόπηση των Λεπτομερειών της αίτησης από τον αιτητή: Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να κάνει επισκόπηση των Λεπτομερειών της αίτησής του με δύο τρόπους:

  1. ​Επιλέγοντας το πλήκτρο «Οι Αιτήσεις  μου», που φαίνεται στην αριστερή πλευρά της κάθε οθόνης.
  2. Επιλέγοντας απ' ευθείας τον αριθμό της ηλεκτρονικής αίτησης από την οθόνη επιβεβαίωσης της υποβολής της, η οποία εμφανίζεται αμέσως μετά την υποβολή.​