​​​​​​Πίνα​κας Εργασιών​


Σκοπός: Ο Πίνακας Εργασιών είναι η πρώτη σελίδα του DLS PORTAL, η οποία εμφανίζεται, μόλις ο χρήστης κάνει εισαγωγή στο Σύστημα. Από τη σελίδα αυτή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα:

 1. Να αλλάξει τη γλώσσα του Συστήματος.
 2. Να δει όλες τις ηλεκτρονικές αιτήσεις που προσφέρονται από το Τμήμα.
 3. Να υποβάλει μια αίτηση.
 4. Να δει το αριθμό των υποθέσεων που έχει υποβάλει, (με βάση το καθεστώς).
 5. Να δει τις λεπτομέρειες της κάθε αίτησης ξεχωριστά.
 6. Να διαχειριστεί το Λογαριασμό του.
 7. Να υποβάλει ερωτήματα προς το Τμήμα.
 8. Να δει τα προσωπικά του στοιχεία.
 9. Να δει τις ομάδες των χρηστών στις οποίες ανήκει.
 10. Να δει τις συνδρομές τις οποίες έχει αγοράσει.

Εισαγωγή στο Σύστημα :

Ο χρήστης, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης, κάνει εισαγωγή στο Σύστημα. Αυτόματα εμφανίζεται  η σελίδα «Πίνακας Εργασιών», όπως φαίνεται στην εικόνα 1.

1.png 1. Γλώσσα Συστήματος:   Στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας του «Πίνακα Εργασιών», και από τα εικονίδια της σημαίας ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τη γλώσσα του Συστήματος, Ελληνική ή Αγγλική, όπως φαίνεται στη εικόνα 2 σε κόκκινο πλαίσιο.

2.png

2. Ηλεκτρονικές Αιτήσεις: Ο κατάλογος με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, εικόνα 3, παρουσιάζει όλες τις αιτήσεις που είναι διαθέσιμες προς τον πολίτη και διαφοροποιείται ανάλογα με τον εκάστοτε τύπο του χρήστη. Κάθε ηλεκτρονική αίτηση, όταν επιλεγεί μεταφέρει το χρήστη είτε στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας, ΑΡΙΑΔΝΗ, (Κεντρικό Σύστημα CEGG), ή στο Σύστημα DLS Portal της Πύλης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

3.png

Αιτήσεις του Συστήματος CEGG:  Οι αιτήσεις οι οποίες μεταφέρουν το χρήστη στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας, ΑΡΙΑΔΝΗ, (Κεντρικό Σύστημα CEGG), είναι οι ακόλουθες: 

  1. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας.
  2. Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας
  3. Αντίγραφο Κτηματικού Σχεδίου
  4. Δήλωση Ακινήτου

Σημείωση: Οι πιο πάνω αιτήσεις στον Κατάλογο Αιτήσεων του Πίνακα Εργασιών φαίνονται με την ένδειξη «Μέσω Συστήματος ΑΡΙΑΔΝΗ»

Αιτήσεις του DLS Portal της Πύλης Του Κτηματολογίου:  Οι αιτήσεις οι οποίες μεταφέρουν το χρήστη στο Σύστημα DLS Portal του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,  είναι οι ακόλουθες: 

 1. Ένσταση Γενικής Εκτίμησης Ακινήτου
 2. Οριοθέτηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας
 3. Διάθεση Γεωγραφικών/Ψηφιακών Δεδομένων
 4. Ετοιμασία Φακέλου από Αρμόδιους Χωρομέτρες
 5. Διόρθωση Λάθους Γενικής Εκτίμησης
 6. Ένσταση στην Υιοθέτηση Νέων Σχεδίων
 7. Υποβολή Δεδομένων
 8. Σαρωμένοι Χάρτες
 9. Εξαγωγή Λάθους Γενικής Εκτίμησης
 10. Καταχώρηση Εκτιμητικών Χαρακτηριστικών
 11. Εξαγωγή Φορολογικού Καταλόγου
 12. Εξαγωγή Καταλόγου Ακίνητης Ιδιοκτησίας
 13. Εξαγωγή συγκριτικών Πωλήσεων
 14. Ενημέρωση Οδικού Δικτύου
 15. Ακύρωση Υποθήκης Ακινήτου
 16. Εγγραφή CYPOS

 

3.       Υποβολή μιας Αίτησης: Ο αιτητής, για να υποβάλει μια αίτηση, επιλέγει τη συγκεκριμένη αίτηση από τον κατάλογο των αιτήσεων και το Σύστημα τον μεταφέρει είτε στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας, ΑΡΙΑΔΝΗ, (Κεντρικό Σύστημα CEGG), ή στο Σύστημα DLS Portal της Πύλης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ανάλογα με του εμπίπτει η αίτηση. Οδηγίες υποβολής των αιτήσεων υπάρχουν στην σελίδα της κάθε αίτησης ξεχωριστά και ο αιτητής μπορεί να τις ανοίξει πατώντας το πλήκτρο «i», που βρίσκεται στο πάνω δεξιό μέρος της σελίδας της κάθε αίτησης.

4.     Υποθέσεις που Υποβλήθηκαν: Από τα εικονίδια που βρίσκονται πάνω από τον κατάλογο των αιτήσεων, της κεντρικής σελίδας του «Πίνακα Εργασιών», ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να δει τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων που έχει υποβάλει στο Τμήμα, σύμφωνα με το καθεστώς τους, όπως φαίνεται στην εικόνα 4. Μπορεί ακόμα, πατώντας πάνω στα εικονίδια να ανοίξει μια αίτηση και να δει όλες τις λεπτομέρειές της.

4.png

Αναλυτικά:

  1. Εικονίδιο 1, Πρόχειρες: Συνολικός αριθμός αιτήσεων που έχουν αποθηκευτεί ως πρόχειρες. Είναι οι αιτήσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν ολοκληρωθεί ούτε και υποβληθεί από τον αιτητή.
  2. Εικονίδιο 2, Εκκρεμούν Σχόλια: Συνολικός αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και ελεγχθεί από τους Λειτουργούς του Τμήματος αλλά εκκρεμούν διευκρινήσεις/πληροφορίες από τον αιτητή.
  3. Εικονίδιο 3, Υποβλήθηκαν: Συνολικός αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η διεκπεραίωσή τους.
  4. Εικονίδιο 4, Σε Εξέλιξη: Συνολικός αρθιμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη.
  5. Εικονίδιο 5, Εγκρίθηκαν: Συνολικός αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από τους Λειτουργούς του Τμήματος.
  6. Εικονίδιο 6, Απορρίφτηκαν: Συνολικός αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και για κάποιους λόγους έχουν απορριφθεί από τους Λειτουργούς του Τμήματος.
  7. Εικονίδιο 7, Ολοκληρώθηκαν: Συνολικός αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και έχει ολοκληρωθεί η διεκπεραίωσή τους.

5.       Οι Αιτήσεις μου:  Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να δει όλες τις λεπτομέρειες μιας αίτησης που έχει υποβάλει πατώντας το πλήκτρο «Οι Αιτήσεις μου», το οποίο βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της σελίδας του «Πίνακα Εργασιών», (εικόνα 1). Η λειτουργία αυτή μεταφέρει τον αιτητή στη σελίδα με όλες τις αιτήσεις τις οποίες έχει υποβάλει στο Τμήμα, όπως φαίνεται στην εικόνα 5, τις οποίες έχει υποβάλει στο Τμήμα είτε στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, είτε μέσα από το DLS Portal.  Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία και έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2015, δεν παρουσιάζονται.​

5.png

6.       Ο Λογαριασμός μου:  Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί το λογαριασμό του, πατώντας το πλήκτρο «Ο Λογαριασμός μου», το οποίο βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της σελίδας του «Πίνακα Εργασιών», (εικόνα 1). Στην επέκταση του πλήκτρου αυτού, όπως φαίνεται στην εικόνα 6 πιο κάτω, σε κόκκινο πλαίσιο, υπάρχουν οι λειτουργίες, «Ρυθμίσεις Λογαριασμού», «Ομάδες και Συμμετοχές», «Συνδρομές», «Ειδοποιήσεις», και «Λήψεις».

6.png 

7.       Ερώτημα:  Με τη λειτουργία αυτή ο αιτητής μπορεί να υποβάλει κάποιο ερώτημα προς το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Το ερώτημα μπορεί να αφορά απορία/διευκρίνιση σχετικά με την υποβολή μιας αίτησης, την πορεία μιας αίτησης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τη Διαδικτυακή Πύλη του Κτηματολογίου και από το Τμήμα γενικότερα. Για τις οδηγίες υποβολής κάποιου ερωτήματος ο χρήστης μπορεί να πατήσει το πλήκτρο «i», το οποίο φαίνεται στο πάνω δεξιό μέρος της σελίδας υποβολής του ερωτήματος, όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 7 πιο κάτω.

7.png

8.       Προσωπικά Στοιχεία:  Στη δεξιά πλευρά της κεντρικής σελίδας του «Πίνακα Εργασιών», (εικόνα 1), ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τα προσωπικά του στοιχεία, όπως Αριθμός Ταυτότητας Πελάτη, Αρ. Ταυτότητας αιτητή στο Τ.Κ.Χ, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Αριθμός Τηλεφώνου, όπως φαίνεται στην εικόνα 8 πιο κάτω. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει, μόνο το τηλέφωνο του, από τη λειτουργία «Ο Λογαριασμός μου».

8.png

9. Ομάδες Χρηστών:  Στη δεξιά πλευρά της κεντρικής σελίδας του «Πίνακα Εργασιών», (εικόνα 1), και κάτω από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη παρουσιάζονται όλες οι ομάδες στις οποίες ανήκει, που αιτήθηκε και αναμένει έγκριση ή που αιτήθηκε και απορρίφθηκε, όπως φαίνεται στην εικόνα 9 πιο κάτω.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί για να ανήκει σε κάποια ομάδα, από τη λειτουργία «Ο Λογαριασμός μου».

9.png

10.  Συνδρομές:  Στη δεξιά πλευρά της κεντρικής σελίδας του «Πίνακα Εργασιών», (εικόνα 1), και κάτω από τις Ομάδες που ανήκει ο χρήστης, παρουσιάζονται οι συνδρομές τις οποίες έχει αγοράσει ο χρήστης, καθώς επίσης και η ημερομηνία λήξης της συνδρομής, όπως φαίνεται στην εικόνα 10 πιο κάτω. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αγοράσει κάποια συνδρομή, από τη λειτουργία «Ο Λογαριασμός μου».

10.png

Έξοδος από το Σύστημα:  Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποσυνδεθεί από το Σύστημα, πατώντας πάνω στο όνομά του, που βρίσκεται στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης, σε οποιαδήποτε σελίδα και να βρίσκεται, όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 11 πιο κάτω.

11.png