​​​​​​Χρήση Υπ​ηρεσιών INSPIRE

 

1. Λίστα θεμάτων INSPIRE

Πιο κάτω παρουσιάζεται ο κατάλογος με τις 34 θεματικές ενότητες που εμπίπτουν στην οδηγία INSPIRE. Οι θεματικές ενότητες που υποστηρίζονται από την τεχνολογία της ESRI εμφανίζονται με έντονο μαύρο χρώμα. Οι υπόλοιπες θεματικές ενότητες έχουν υλοποιηθεί σαν αρχεία GML. Οι θεματικές ενότητες που εμφανίζονται με ελαφρύ χρώμα δεν έχουν υλοποιηθεί καθόλου.

1.jpg

2. Θεματικές ενότητες που υποστηρίζονται από την Esri

α. Υπηρεσίες Επισκόπησης INSPIRE 

Οι υπηρεσίες επισκόπησης μπορεί να εκτελεστούν απο οποιοδήποτε τερματικό που υποστηρίζει "Web Map Service" (WMS). Ακολουθεί περιγραφή της χρήσης του ΧΑΡΤΗ ("Map Viewer") της Γεωπύλης INSPIRE του "DLS PORTAL" καθώς και της χρήσης των υπηρεσιών επισκόπησης χρησιμοποιώντας τα λογισμικά "ArcGIS for Desktop (ArcMAP)" και "QGIS".

Χάρτης ("Map Viewer")

Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης καταχωρήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στην Γεωπύλη INSPIRE της Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ("DLS PORTAL") (http://eservices.dls.moi.gov.cy/index.html#/national/inspiregeoportalmapviewer). Στην επιλογή "Αναζήτηση" καταχωρήστε τη θεματική ενότητα της οδηγίας INSPIRE του ενδιαφέροντός σας και στη συνέχεια το κουμπί Αναζήτησηicon1.png. Από την λίστα των αποτελεσμάτων επιλέξτε την επιθυμητή θεματική ενότητα (στις παρενθέσεις πρέπει να εμφανίζεται το"VIEW DATA SERVICE") επιλέγοντας απλά το όνομα της. Κάτω από το όνομα θα εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές (σε μορφή κουμπιών).

2.png
ins2.png

Επιλογή του κουμπιού "Προσθήκη στο Χάρτη". Ένα νέο παράθυρο θα εμφανιστεί το οποίο θα φορτώσει τον Χάρτη με τα αντίστοιχα δεδομένα. 

Εάν πατήσετε το κουμπί icon1.png εμφανίζεται ο κατάλογος με τα διαθέσιμα επίπεδα πληροφορίας ("layers") στην εν λόγω θεματική ενότητα, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί:

3.png

ins3.png

ArcGIS for Desktop (ArcMap)

Όπως έχει προαναφερθεί, αναζητήστε τη θεματική ενότητα της επιλογής σας από τη Γεωπύλη INSPIRE, αλλά τώρα επιλέξτε το κουμπί "Ανοικτό"

 4.pngins4.png

Αντιγράψτε τον συνδέσμο από το πρόγραμμα περιήγησης (μόνο το μέρος του συνδέσμου μέχρι το ερωτηματικό) όπως φαίνεται με κίτρινό χρώμα πιο κάτω.

5.png

ins5.png

http://weba.dls.moi.gov.cy /arcgis/rest/services/INSPIRE/AU_AdmUnits/MapServer/exts/InspireView/service

Ανοίξτε τον ArcMap και στο παράθυρο του "ArcCatalog" αναζητήστε το "GIS Servers" και επιλέξτε το "Add WMS Server".

6.png

ins6.png

Στο παράθυρο του "Add WMS Server" επικόλλήστε τον σύνδεσμο και επιλέξτε το κουμπί "Get Layers". Στη συνέχεια επιλέξτε "OK".

7.png

ins7.png

Θα δημιουργηθεί μία νέα σύνδεση με την υπηρεσία INSPIRE στο"GIS Servers". Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης στον Πίνακα Περιεχομένων ("Table of contents" - TOC) του "ArcMap" ολόκληρης της υπηρεσίας "ΙΝSPIRE View Service" ή αφού την ανοίξετε, της επιλογής επιμέρους επιπέδων πληροφορίας ("layers").

ins8.png

 8.png

QGIS

qgis.png Επιλέγοντας το συγκεκριμένο "κουμπί", ουσιαστικά προσθέτετε υπηρεσία επισκόπησης ("WMS Layer") στο λογισμικό.

9.png

Δώστε ένα όνομα στη σύνδεση που θα δημιουργηθεί και επικολλήστε στη συνέχεια τον σύνδεσμο. Πατήστε "ΟΚ".

 10.png

Επιλέξτε τη σύνδεση που δημιουργήθηκε και επιλέξτε "Connect". Στη συνέχεια θα πάρετε μία λίστα τιμών από τα θεματικά επίπεδα που εμπεριέχονται στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή και όλα και να τα προσθέσετε ("Add") στο παράθυρο επισκόπησης του λογισμικού.

 11.png

β. Υπηρεσίες "Λήψης Δεδομένων" INSPIRE

Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία λήψης δεδομένων με τη χρήση των λογισμικών "ArcGIS for Desktop" (απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει εγκατεστημένη η επέκταση "Data Interoperability Extension by FME") και "QGIS".

ArcGIS for Desktop (ArcMap)

Πλοηγηθείτε ή αναζητήστε τη θεματική ενότητα που σας ενδιαφέρει στη Γεωπύλη  INSPIRE  (σημειώστε ότι στις παρενθέσεις πρέπει να εμφανίζεται το "DOWNLOAD DATA SERVICE") και επιλέξτε το όνομα.

 12.pngins9.png

Από τις διαθέσιμες επιλογές, κάντε κλικ στο κουμπί "Λήψη" και αντιγράψτε τον σύνδεσμο από το νέο παράθυρο, στο πρόγραμμα περιήγησης (μόνο το μέρος του συνδέσμου μέχρι το ερωτηματικό), όπως φαίνεται στο παράδειγμα πιο κάτω:

 13.pngins10.png

http://weba.dls.moi.gov.cy/arcgis/rest/services/INSPIRE/AU_AdmUnits/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service

 

Ανοίξτε τον "ArcMap" και τον "ArcCatalog" και πλοηγηθείτε στο "Interoperability Connections". Επιλέξτε το "Add Interoperability Connection" (Η εφαρμογή "Data Interoperability Extension" πρέπει να είναι επιλεγμένη στις επεκτάσεις – "extensions", του λογισμικού).

14.pngins11.png

Στο "Format"επιλέξτε "WFS (Web Feature Service)" και στη συνέχεια "Parameters" και βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα ακόλουθα:

  • "URL": αντιγράψτε το σύνδεσμο από το πρόγραμμα περιήγησης και βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος στο παράθυρο των παραμέτρων είναι ορθός (μερικές φορές ο σύνδεσμος εμφανίζεται διπλός και εμφανίζεται σφάλμα)
  • "WFS Version": 1.1.0
  • "Feature types": επιλέξτε το σωστό από την λίστα τιμών
  • "Max Features": Θα πρέπει να αλλάξετε την τιμή, ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που θα θέλατε να λάβετε
15.pngins12.png 

Επιλέξτε το κουμπί "OK" και ξανά "OK". Τώρα έχει δημιουργηθεί το "Interoperability Connection" το οποίο μπορεί να επεκταθεί.

16.pngins13.png

Στο παράθυρο του "ArcCatalog", εμφανίζονται περισσότερα επίπεδα πληροφορίας από αυτά που αναμένατε. Προσθέστε ολόκληρη τη σύνδεση ή μόνο ένα επίπεδο στον πίνακα περιεχομένων ("Table of Contents – TOC") του "ArcMap".. Στη συνέχεια ξεκινά η διαδικασία λήψης των δεδομένων από τον  διακομηστή ("server"). Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στην σύνδεση και να επιλέξετε "Refresh". Έτσι, θα εμφανίζονται στη σύνδεση μόνο τα κατάλληλα θεματικά επίπεδα.

17.pngins14.png 

Εάν η συγκεκριμένη θεματική ενότητα περιλαμβάνει μεγάλο όγκο δεδομένων, τότε είναι υποχρεωτικό να καθοριστεί  η παράμετρος "Use Search Envelope" (όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί). Με αυτό τον τρόπο, γίνεται λήψη των δεδομένων από το συγκεκριμένο φάκελο και στη συνέχεια των δεδομένων από την πραγματική έκταση τους στον "ArcMap".

ins15.png

 18.png

 

QGIS

 

Στο λογισμικό "QGIS", ο χρήστης θα πρέπει προηγουμένως να έχει εγκαταστήσει το "WFS 2.0 Client plugin", έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία λήψης δεδομένων.

Η διαδικασία εγκατάστασης είναι ως ακολούθως:

Στο λογισμικό "QGIS", από το κυρίως μενού, επιλέξτε "Plugins", "Manage and Install Plugins".

 

19.png 

 

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, το εικονίδιο σε κόκκινο κύκλο θα πρέπει να εμφανιστεί στο εργαλειομπάρα ("toolbar").

20.jpg 

 

Πατήστε στο συγκεκριμένο εικονίδιο.

Επιλέξτε τον σύνδεσμο της θεματικής ενότητας που σας ενδιαφέρει (θα πρέπει να επιλεγεί ολόκληρος ο σύνδεσμος)

21.png 

Και επικολλήστε τον στο πεδίο "WFS 2.0 Online Resource", όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

22.png 

Στο πεδίο "Feature Types", θα εμφανιστεί μία λίστα τιμών, στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από ένα θεματικά επίπεδα στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

Στο πεδίο "Feature Limit", μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των εγγραφών, στην περίπτωση που ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλος όγκος δεδομένων.

Επίσης, ρυθμίστε το Σύστημα Αναφοράς σε EPSG:: in 3048 (ETRS89, TM, 36N)

Τέλος, επιλέξτε "GetFeatures".

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από ένα θεματικά επίπεδα ("feature types") στη θεματική ενότητα, τότε η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί για το καθένα ξεχωριστά.


3.Θεματικές ενότητες που δεν υποστηρίζονται από την ESRI

α.  Υπηρεσία Επισκόπησης INSPIRE 

Η διαδικασία είναι η ίδια όπως για τις θεματικές ενότητες που υποστηρίζονται από την ESRI. Παρακαλώ όπως δείτε το κεφάλαιο 2.

β. Λήψη Υπηρεσίας INSPIRE

Η διαδικασία λήψης δεδομένων έχει υλοποιηθεί σαν πακέτα αρχείων "GML". Τα πακέτα αυτά μπορούν να ληφθούν από ένα σύνδεσμο που βρίσκεται στο "ATOM feed XML", το οποίο «κατεβαίνει» επιλέγοντας το κουμπί "Λήψη" από την Γεωπύλη INSPIRE.

Tα αρχεία "GML" μπορούν να παρουσιαστούν χρησιμοποιώντας το "ArcGIS for Desktop", παρόλο που σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.

Το λογισμικό "FME Data Inspector" (μέρος του "ESRI Data Interoperability Extension" - DIE) δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Τα μειονεκτήματα είναι η αναγκαιότητα να υπάρχει η άδεια "Data Interoperability" καθώς και η έλλειψη της λειτουργίας GIS, π.χ. να μπορεί ο χρήστης να προβεί σε ρύθμιση για την απεικόνιση των επιπέδων.

Η καλύτερη πρακτική για χρήση των αρχείων "GML" είναι με χρήση του λογισμικού "QGIS" (λογισμικό ανοιχτού κώδικα το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν). Το συγκεκριμένο λογισμικό επιτρέπει την φόρτωση των αρχείων "GML" χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα σε σχέση με γεωμετρία.

Πως γίνεται η λήψη δεδομένων

Πλοηγηθείτε ή αναζητήστε τη θεματική ενότητα που σας ενδιαφέρει στη Γεωπύλη INSPIRE (στη συνέχεια της θεματικής ενότητας των δεδομένων πρέπει να εμφανίζεται το "DOWNLOAD DATA SERVICE") και επιλέξτε το όνομα.

23.pngins17.png

Από τις επιλογές που εμφανίζονται επιλέξτε "Λήψη" (Download) και θα κατεβεί ένα αρχείο "XML".

Ανοίξτε το σε νέο παράθυρο περιηγητή όπως φαίνεται πιο κάτω:

 

24.jpg 

 

Επιλέξτε τον σύνδεσμο για το αρχείο "xml", όπως φαίνεται πιο πάνω και επικολλήστε το σε νέο παράθυρο περιηγητή ("browser window"). Λαμβάνετε ένα νέο αρχείο "xml".

 25.png

ins18.png

Ανοίξτε το σε πρόγραμμα περιήγησης και αναζητήστε τον σύνδεσμο για το "GML" (όπως φαίνεται πιο πάνω). Επιλέξτε τον σύνδεσμο για το "GML" και το αρχείο θα κατεβεί στον προσωπικό σας υπολογιστή ("Download").

 26.jpg

 27.jpg

 

 

ARGIS for Desktop

Από το "Interoperability Connections", επιλέξτε "Add Interoperability Connection":

28.png

Από τη λίστα τιμών στο πεδίο "Format" επιλέξτε "GML". Στο πεδίο "Dataset" επικολλήστε τον σύνδεσμο του "GML" αρχείου. Μπορείτε να προσθέσετε είτε ολόκληρη τη σύνδεση είτε μεμονωμένα θεματικά επίπεδα στον πίνακα περιεχομένων του "ArcMap". Το λογισμικό στη συνέχεια κάνει λήψη των δεδομένων από τον διαμετακομηστή. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη των δεδομένων κάντε δεξί κλικ στη σύνδεση και επιλέξτε "Refresh". Με αυτό τον τρόπο θα εμφανιστούν μόνο τα ορθά επίπεδα πληροφορίας.

 

FME Data Inspector

Μπορείτε να ανοίξετε το "FME Data Inspector" με οποιοδήποτε "Spatial ETL" εργαλείο ή κατευθείαν από το πρόγραμμα περιήγησης αρχείων ("c:\ProgramFiles (x86)\ESRI\Data Interoperability (x86)\fmedatainspector.exe").

Ο πιο εύκολος τρόπος για να προστεθεί το αρχείο "GML" στο "Inspector" είναι να το μεταφέρετε και να το αφήσετε στο πρόγραμμα ("drag and drop"). Στη συνέχεια εμφανίζεται στο "Inspector" παράθυρο με διάφορες παραμέτρους διαβάσματος. Αυτό το παράθυρο είναι το ίδιο με αυτό που εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείται το εργαλείο "Data Interoperability Extension".

29.pngins19.png

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προκαθορισμένες παραμέτρους και να επιλέξετε το κουμπί "ΟΚ". Τα δεδομένα θα προστεθουν στο Inspector, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί:

30.pngins20.png 

Υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα για ρύθμιση του τρόπου απεικόνισης ή του χειρισμού των δεδομένων. Μπορείτε όμως να χρησιμοποιησετε το εργαλείο"Select features and display information"i.pngεπιλέγοντας οποιοδήποτε δεδομένο. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να δείτε όλη την πληροφορία σχετικά με αυτό. Στην εικόνα που ακολουθεί εμφανίζεται το χαρακτηριστκό "contains{0}.xlink_href" το οποίο περιλαμβάνει λίστα τιμών. Επίσης εμφανίζεται ολόκληρη η λίστα.

 Screenshot_2.jpg

31.jpgins23.png 

 

 32.png

 

QGIS

Ανοίξτε το λογισμικό , πλοηγηθείτε στο ήδη «κατεβασμένο» αρχείο "GML" ("windows explorer / downloads") και μεταφέρετε το (drag and drop) στο παράθυρο του χάρτη. Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα θεματικά επίπεδα ("feature/object types") στο "GML", τότε αυτά εμφανίζονται στον κατάλογο (συμπεριλαμβανομένων και των μη χωρικών δεδομένων τύπων).

33.pngins24.png

Επιλέξτε "Select All" και στη συνέχεια"OK". Όλοι οι τύποι ("object types") θα προστεθούν στο "QGIS"..

34.pngins25.png 

Μπορείτε να χρησιμοποιείσετε τη λειτουργεία"Identify feature" για να δείτε τα χαρακτηριστικά των χωρικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα είναι τα ίδια με τον "FME Data Inspector":

35.pngins26.png