​​​​​​​​​Είσοδος στις Ηλε​κτρονικές Υπηρεσίες/Αιτήσεις της Διαδικτυακής Πύλης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας​​


​Η Διαδικτυακή Πύλη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, προσφέρει στον αιτητή την δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, παραλαβής ηλεκτρονικών αρχείων και πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν σχέση με την ακίνητη ιδιοκτησία του.

​Από την συγκεκριμένη σελίδα "Ηλεκτρονικές Αιτήσεις", ο αιτητής προχωρά σε "Εγγραφή" ή "Είσοδο" στη Διαδικτυακή Πύλη.

screencapture (1).png

Εγγραφή

Για την Εγγραφή του χρήστη στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Αιτήσεις της Διαδικτυακής Πύλης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, επιλέγει το αντίστοιχο κουμπί "Εγγραφή" στο κέντρο της σελίδας.

1458808736990screensave.png

Με την επιλογή του κουμπιού "Εγγραφή", ο χρήστης μεταφέρεται στην Κεντρική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας («Αριάδνη») στην οποία διενεργείται η εγγραφή του στη Διαδικτυακή Πύλη του Κτηματολογίου ως εξής:

  1. Χωρίς επιβεβαίωση στοιχείων ταυτότητας στα  Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (για φυσικά πρόσωπα) ή στα Κεντρικά ταχυδρομεία της κάθε πόλης (για νομικά πρόσωπα):   Ο χρήστης προστίθεται αυτόματα στην ομάδα "Εγγεγραμμένος Χρήστης", της Διαδικτυακής Πύλης, σύμφωνα με την οποία έχει πρόσβαση μόνο σε «ανοικτά» δεδομένα/υπηρεσίες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν του παρέχεται πρόσβαση σε δεδομένα/υπηρεσίες που έχουν σχέση με την ακίνητη ιδιοκτησία του και εμπίπτουν μέσα στα πλαίσια του Νόμου Περί Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
  2. Με  επιβεβαίωση στοιχείων ταυτότητας στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (για φυσικά πρόσωπα) ή στα Κεντρικά ταχυδρομεία της κάθε πόλης (για νομικά πρόσωπα):   Με τη συγκεκριμένη επιλογή ο χρήστης έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες, οι οποίες έχουν σχέση με την ακίνητη ιδιοκτησία του.  Έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί ως:
    • Πολίτης: Η Διαδικτυακή Πύλη αναθέτει το χρήστη στην ομάδα "Εξουσιοδοτημένος".
    • Εταιρεία/Οργανισμός: Η Διαδικτυακή Πύλη αναθέτει το χρήστη στην ομάδα «Εξουσιοδοτημένος» (αν ο χρήστης είναι Εταιρεία εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών)  ή "Οργανισμός" (αν ο χρήστης είναι Οργανισμός μη εγγεγραμμένος στον Έφορο Εταιρειών)

Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή του χρήστη, μπορεί να προχωρήσει στην είσοδό του στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Αιτήσεις της Διαδικτυακής Πύλης του Κτηματολογίου.

Είσοδος

​​​Με την επιλογή του κουμπιού "Είσοδος" ο χρήστης μεταφέρεται στην στην Κεντρική Πύλη της Κυβέρνησης για καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων για εισαγωγή του στο σύστημα.

1458808860233screensave.png

Στην συνέχεια ο χρήστης προχωρά στην επιλογή του "Διαπιστευτήρια Αριάδνης (Όνομα Χρήστη και Κωδικός Πρόσβασης)".  

Screenshot_7.jpg

Έπειτα καταχωρεί το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης του. Στη συνεχεια επιλέγει το κουμπί "Σύνδεση".

Screenshot_8.jpg

Ο αιτητής εισέρχεται στο Πίνακα Εργασιών της Διαδικτυακής Πύλης του Κτηματολογίου , όπου εμφανίζονται όλες οι αιτήσεις, τις οποίες έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει με βάση την ομάδα σ​την οποία ανήκει.​

1458808930906screensave.png

O  χρήστης έχει την δυνατότητα να αλλάξει τη γλώσσα της Διαδικτυακής Πύλης επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί για Αγγλικά Screenshot_19.pngή Ελληνικά Screenshot_2.png