​​Νέα Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας


Καλωσορίσατε στη Νέα Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, γνωστή ως "DLS PORTAL"!

Η Νέα Διαδικτυακή Πλατφόρμα αποτελεί το επιστέγασμα μιας πολύχρονης προσπάθειας του Τμήματος για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω Διαδικτύου, εύκολα, γρήγορα και καθ' όλην την διάρκεια του εικοσιτετράωρου.

Έχουμε εισάγει μια νέα πελατο-κεντρική κουλτούρα πληροφορικής με επίκεντρο τον ίδιο τον πολίτη και παρέχουμε πλέον διάφορες υπηρεσίες ηλεκτρονικά.  Στόχος η αποφυγή χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών, που αφορούν την κατάθεση αιτήσεων και την ευκολότερη πρόσβαση στον πλούτο πληροφοριών του Τμήματος.  Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια όπως στο άμεσο μέλλον, οι υπηρεσίες / αιτήσεις, που παρέχονται ηλεκτρονικά να αναβαθμίζονται και να επεκτείνονται.

Η Νέα Διαδικτυακή Πλατφόρμα αποτελείται από τέσσερεις (4) κύριους πυλώνες:

  • Νέα και Δυναμική Αρχική Σελίδα με όλες τις Στατικές Πληροφορίες για το Τμήμα και τις Υπηρεσίες που προσφέρει.  Εδώ συμπεριλαμβάνονται όλα τα τελευταία νέα του Τμήματος, πληροφορίες για τα διάφορα Κτηματολογικά Γραφεία και τους Κλάδους του Τμήματος, πρόσβαση σε δωρεάν Χάρτες και Σαρωμένα Κτηματικά Σχέδια, εργαλεία υπολογισμού δικαιωμάτων, Οδηγός του Πολίτη, κ.α.

  • Δυνατότητα Πλοήγησης στο Χώρο και το Ακίνητο μέσω ανοικτών "On-line" και δωρεάν εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο.  Οι εφαρμογές χρησιμοποιούν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Γης "Geographical Information Systems" του Τμήματος και παρέχουν δωρεάν πρόσβαση σε πολλαπλά θεματικά επίπεδα και πληροφορίες, όπως τεμάχια, κτίρια, φύλλα / σχέδια, αεροφωτογραφίες, πολεοδομικές ζώνες κ.α.  Δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης του κάθε τεμάχιου, με σημαντικές πληροφορίες όπως τα στοιχεία ακινήτου, η αξία Γενικής Εκτίμησης, το σαρωμένο κτηματικό σχέδιο κ.α.  Παρέχονται δύο άλλα σημαντικά επίπεδα πληροφορίας, το τοπογραφικό και το υδρογραφικό, με μια πλειάδα πολυσύνθετων σημαντικών γεωγραφικών πληροφοριών και επιπέδων.  Δίνεται η δυνατότητα έρευνας, εκτύπωσης, καθώς και πρόσβασης μέσω προγραμματιστικών διεπαφών "web-services".

  • Ηλεκτρονικές Αιτήσεις.  Οι πολίτες, νομικά πρόσωπα, εξειδικευμένα σύνολα και οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης ηλεκτρονικών αιτήσεων προς το Τμήμα, εξαγωγής δεδομένων και καταλόγων, φόρτωσης δεδομένων και πληροφοριών προς το Τμήμα, αγοράς χαρτών, εγγραφής σε εξειδικευμένες υπηρεσίες κ.α.  Η διαχείριση των αιτήσεων γίνεται πλέον μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο προφίλ του χρήστη, με ενημέρωση για την πορεία όλων των υποθέσεων του στο Τμήμα.   Αυτό συμπεριλαμβάνει αιτήσεις για οριοθέτηση, διόρθωση λάθους και ένσταση γενικής εκτίμησης, πιστοποιητικά έρευνας και αντίγραφα τίτλων, εξάλειψη υποθήκης για τραπεζικούς οργανισμούς κ.α.  Σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Συμβούλια Αποχετεύσεως εξάγονται δεδομένα φορολογίας, εισάγονται και εκσυγχρονίζονται οι πληροφορίες ακινήτων και ενημερώνονται / κατηγοριοποιούνται νέοι δρόμοι.  Δίνεται η δυνατότητα δυναμικής επιλογής και αγοράς γεωγραφικών δεδομένων στο Χάρτη και παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες για Ιδιώτες Τοπογράφους και Εκτιμητές Ακινήτων.

  • Υλοποίηση / Εναρμόνιση Ευρωπαϊκής Οδηγίας INSPIRE.  Η Οδηγία αποσκοπεί στη δημιουργία ενιαίας Υποδομής Χωρικών Πληροφοριών μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η λειτουργία της Υποδομής δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής χωρικών πληροφοριών μεταξύ Δημόσιων Οργανισμών και Φορέων των Κρατών Μελών, καθώς και πρόσβασης όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   Παράλληλα, σκοπός αυτής της Οδηγίας είναι μέσα σε μια περίοδο μέχρι το 2020, να γίνει εναρμόνιση στην συλλογή, επεξεργασία, ταξινόμηση και διάχυση χωρικών δεδομένων σε όλα τα Κράτη Μέλη.  Δίνεται η δυνατότητα επισκόπησης, αναζήτησης και αποθήκευσης / τηλεφόρτωσης μετασχηματισμένων (με βάση τα πρότυπα της Οδηγίας) χωρικών δεδομένων από διάφορες Υπηρεσίες και Φορείς του Κράτους, μέσα από αναζήτηση σε μεταδομένα.

 

Το Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο είναι πλέον γεγονός!​

Ένα Κτηματολόγιο βρίσκεται πλέον στην οθόνη σου!