​Συνήθεις Ερωτήσεις


  
Description
  

Η κατάθεση συγκεκριμένων αιτήσεων είναι δυνατή μέσω της Νέας Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Τμήματος ενεργοποιώντας την επιλογή Ηλεκτρονικές Αιτήσεις.​

  

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ:

Κατάθεση αιτήσεων: 7:45 π.μ. - 1:15 μ.μ. (Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/news/Ανακοινώσεις/Pages/ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ%20ΤΟΥ%20ΚΟΙΝΟΥ%20ΑΠΟ%20ΤΟ%20ΤΚΧ.aspx )

Πληροφορίες: 8:00 π.μ. - 3:00 μ.μ

  

Εγγεγραμμένος χρήστης είναι ο χρήστης, ο οποίος έχει δημιουργήσει λογαριασμό/προφίλ στη Διαδικτυακή Πύλη (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ --> ΕΓΓΡΑΦΗ)  και έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες «ανοικτών δεδομένων», όπως «Σαρωμένοι Χάρτες», Διάθεση Γεωγραφικών / Ψηφιακών Δεδομένων» και «Ερώτημα». 

Να σημειωθεί πως η πρόσβαση στην η-υπηρεσία «Πλοήγηση σε Χάρτες» δεν απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού/προφίλ, όπως και επίσης η πρόσβαση στα στατικά δεδομένα της Πύλης μέσω της επιλογής «Πύλης για Πολίτες», καθώς και η χρήση/αξιοποίηση της Γεω-πύλης "Inspire".

Εξουσιοδοτημένος χρήστης είναι ο εγγεγραμμένος χρήστης που έχει ήδη επισκεφθεί ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή το Κεντρικό Ταχυδρομείο της πόλης του και  συνέδεσε τον λογαριασμό / προφίλ που δημιούργησε στη Διαδικτυακή Πύλη με τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης έχει πρόσβαση, εκτός από τις υπηρεσίες «ανοικτών δεδομένων» και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που και έχουν σχέση με την ακίνητη ιδιοκτησία του, όπως αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Έρευνας, Αντιγράφου Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Αίτηση Οριοθέτησης, Αίτηση για Διόρθωση Λάθους Γενικής Εκτίμησης κ.λπ. Να σημειωθεί πως η αντίστοιχη ομάδα του «Εξουσιοδοτημένου» Χρήστη από πλευράς των Οργανισμών, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, όπως Δήμοι, Κοινότητες, Σωματεία, Διάφορα Κοινωφελή και Εκκλησιαστικά  Ιδρύματα και έχουν προχωρήσει στη σύνδεση του προφίλ τους είναι η ομάδα «Οργανισμοί».


  

Οι ομάδες που υπάρχουν στη Διαδικτυακή Πύλη, επιπλέον από τις ομάδες του εγγεγραμμένου και του εξουσιοδοτημένου χρήστη, έχουν δημιουργηθεί για να εξυπηρετούνται συγκεκριμένες και εξειδικευμένες ομάδες χρηστών όπως Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Υπηρεσίες/Τμήματα του Δημοσίου, Δήμους, Κοινότητες, Συμβούλια Αποχετεύσεων, Ιδιώτες Εκτιμητές, Ιδιώτες Αρμόδιους Χωρομέτρες κ.α.  Η ένταξή στην αντίστοιχη ομάδα, δίνει στον χρήστη πρόσβαση σε συγκεκριμένες η-υπηρεσίες που κτίστηκαν αποκλειστικά για τις ανάγκες των εν λόγω ομάδων.

Επομένως αν ο χρήστης δεν ανήκει στις πιο πάνω ομάδες δεν μπορεί να ενταχθεί στις ομάδες της Διαδικτυακής Πύλης


  

Η Εγγραφή μπορεί να γίνει από την επιλογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ» àΕΓΓΡΑΦΗ». Η διαδικασία της εγγραφής διεκπεραιώνεται από το Σύστημα «Αριάδνη».  Η διαθεσιμότητα των η-υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης στον κάθε χρήστη εξαρτάται από τον τύπο του χρήστη (Ερώτηση 3)  και από τις επιπλέον ομάδες στις οποίες ανήκει (Ερώτηση 4). 

  

Όχι. Η πληροφόρηση αυτή δεν είναι διαθέσιμη μέσα από την Πύλη λόγω του ότι δεν θεωρούνται "ανοικτά δεδομένα".

Όμως, πληροφορίες για την ακίνητη ιδιοκτησία μπορούν να παρέχονται σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 51Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, Κεφ.224, αφού αιτηθεί για έκδοση Πιστοποιητικού Έρευνας.  Πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση είναι μόνο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του. 
Το έντυπο αίτησης μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο ή μέσω της Διαδικτυακής Πύλης, νοουμένου ότι ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος έχει ήδη Γενικό Πληρεξούσιο Έγγραφο κατατεθειμένο σε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο.

Ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος χρήστης της Διαδικτυακής Πύλης (Ερώτηση 3).


  

Πληροφορίες για την ακίνητη ιδιοκτησία μπορούν να παρέχονται σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 51Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, Κεφ.224, αφού αιτηθεί για έκδοση Πιστοποιητικού Έρευνας.  Πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση είναι μόνο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του ή ο δικηγόρος του. Για να είναι διαθέσιμη η συγκεκριμένη υπηρεσία στον λογαριασμό / προφίλ του ενδιαφερόμενου προσώπου θα πρέπει o χρήστης (φυσικό/νομικό πρόσωπο) να είναι εξουσιοδοτημένος (Ερώτηση 3).

Στην περίπτωση που το Πιστοποιητικό Έρευνας υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον  Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο του ιδιοκτήτη (π.χ. το δικηγόρο του) θα πρέπει ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος να έχει ήδη Γενικό Πληρεξούσιο Έγγραφο κατατεθειμένο σε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο. Ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος Χρήστης (Ερώτηση 3) της Πύλης.

Η αίτηση ονομάζεται «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» και είναι διαθέσιμη στον "Πίνακα Εργασιών" της προσωπικής σελίδας του χρήστη στην Πύλη του Κτηματολογίου.

Να σημειωθεί ότι ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κατευθείαν από την Πύλη "Αριάδνη" τη συγκεκριμένη υπηρεσία (Κατάλογος η-υπηρεσιών--> Γη και Κατοικία).

Όσον αφορά το κόστος της η-υπηρεσίας, υπάρχει αναρτημένος στη Διαδικτυακή Πύλη ο «Πίνακας Τελών και Δικαιωμάτων» («ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ»-> ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»), ο οποίος περιλαμβάνει τις τιμές των υπηρεσιών που προσφέρει το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Το Πιστοποιητικό μπορεί, μετά από επιλογή του χρήστη, να αποσταλθεί σε μορφή PDF στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αιτητή.


  

Ναι. Στη Διαδικτυακή Πύλη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική εφαρμογή "ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ / ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και να επιλέξετε την υπηρεσία "Πολεοδομικές Ζώνες", η οποία περιλαμβάνει το συγκεκριμένο επίπεδο πληροφορίας. Η υπηρεσία διατίθεται δωρεάν.

  

Αφού εισέλθετε στη Διαδικτυακή Πύλη (ως εξουσιοδοτημένος χρήστης - Ερώτηση 3) και  πληκτρολογήσετε το username και το password σας,  επιλέξετε "Οι Αιτήσεις μου" από το αριστερό μενού.  Στο σημείο αυτό μπορείτε να εντοπίσετε τον Κλάδο στον οποίο βρίσκονται οι διάφορες αιτήσεις που υποβλήθηκαν, είτε σε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, είτε μέσα από τη Διαδικτυακή Πύλη. Στη συνέχεια μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με τον συγκεκριμένο Κλάδο (Στοιχεία Επικοινωνίας Λειτουργών στα διάφορα γραφεία του Τμήματος μπορείτε να βρείτε στη Διαικτυακή Πύλη ("Πύλη Για Πολίτες" --> "Γραφεία" -->"Περισσότερες Πληροφορίες")

  

Αναφορικά με το αίτημά αυτό θα πρέπει να αποταθείτε στο Τμήμα Φορολογίας.  
  

Λεπτομέρειες πληρωμής των συνδρομών  (δηλαδή Είδος Συνδρομής, Περιγραφή, Ημερ/νία Πληρωμής, Ημερ/νία Λήξης, Ποσό , Αρ. απόδειξης)  μπορείτε να βρείτε στην Προσωπική σας σελίδα στη Διαδικτυακή Πύλη του Κτηματολογίου στην επιλογή «Ο Λογαριασμός μου» --> «Συνδρομές» και συγκεκριμένα στο σημείο «Πληρωμένες Συνδρομές»

  

Ναι μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά για έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας για την δική σας ακίνητη ιδιοκτησίας ή για την ιδιοκτησία ατόμων (φυσικών ή νομικών) που τυχόν να αντιπροσωπεύετε.  Όμως για να είναι διαθέσιμη η συγκεκριμένη υπηρεσία στον λογαριασμό / προφίλ σας θα πρέπει να είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης (Ερώτηση 3) της Διαδικτυακής Πύλης.

Η υπηρεσία ονομάζεται "Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας" και θα την βρείτε διαθέσιμη στον "Πίνακα Εργασιών" της προσωπικής σας σελίδας στην Πύλη του Κτηματολογίου.

Μέσα στην η-υπηρεσία υπάρχει επιλογή να συμπεριληφθούν και οι συνιδιοκτήτες.

Να σημειωθεί ότι μπορείτε να επιλέξετε κατευθείαν από την Πύλη "Αριάδνη" τη συγκεκριμένη υπηρεσία (Κατάλογος η-υπηρεσιών--> Γη και Κατοικία).

Το Πιστοποιητικό μπορεί, μετά από επιλογή του χρήστη, να αποσταλθεί σε μορφή PDF στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αιτητή. 
  

Η πρόσβαση στην εφαρμογή των συγκριτικών πωλήσεων επιτρέπεται μόνο σε Ιδιώτες Εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και διαθέτουν «εξουσιοδοτημένο λογαριασμό» στη Διαδικτυακή Πύλη.  Το κόστος της συνδρομής είναι 100 ευρώ ανά επαρχία,  400 ευρώ παγκύπρια και ισχύει για ένα χρόνο. 

  

Για να δείτε όλη την ακίνητη ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένου και της ακίνητης Ιδιοκτησίας σας στις κατεχόμενες επαρχίες), για την οποία είστε ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ή την ακίνητη ιδιοκτησία προσώπων που τυχόν να αντιπροσωπεύετε, μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά για έκδοση  «Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας».  Η αίτηση αυτή βρίσκεται διαθέσιμη στον "Πίνακα Εργασιών" στην προσωπική σας σελίδα στην Πύλη του Κτηματολογίου.

Για να εμφανιστεί αυτή η η-υπηρεσία στην οθόνη σας θα πρέπει να είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης (Ερώτηση 3) της Διαδικτυακής Πύλης.

Να σημειωθεί ότι μπορείτε να επιλέξετε κατευθείαν από την Πύλη "Αριάδνη" τη συγκεκριμένη υπηρεσία (Κατάλογος η-υπηρεσιών--> Γη και Κατοικία).

Όμως, στην περίπτωση που γνωρίζετε τα στοιχεία του ακινήτου σας (μέσω για παράδειγμα του Πιστοποιητικού Εγγραφής (τίτλου) της ακίνητης  ιδιοκτησίας σας), τότε, γενικές πληροφορίες του ακινήτου (όπως αξία, εμβαδό χαρακτηριστικά τεμαχίου), μπορείτε να βρείτε μέσω της η-υπηρεσίας «Πλοήγηση σε Χάρτες».  Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας αυτής θεωρούνται «ανοικτά δεδομένα» και  είναι προσβάσιμες από όλους τους χρήστες της Διαδικτυακής Πύλης.


  
Υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια προς τον χρήστη μέσα από την η-υπηρεσία "Σαρωμένοι Χάρτες" με την ένδειξη (i).  Ο σύνδεσμος της σχετικής βοήθειας είναι ο εξής: https://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/FrontEndHelp/Pages/Application19.aspx    Στο σύνδεσμο αυτό υπάρχει και σχετικό ευρετήριο, το οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε.


  

Ναι, μπορείτε να εντοπίσετε μια ιδιοκτησία αν γνωρίζετε τη διεύθυνσή της,  μέσω της υπηρεσίας "Πλοήγηση σε Χάρτες".

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο «Αναζήτηση» και στη συνέχεια, επιλέξτε από τις πτυσσόμενες λίστες την Επαρχία, τον Δήμο / Κοινότητα και την Ενορία.   Έπειτα από την 3η καρτέλα του εργαλείου «Αναζήτησης», που ονομάζεται "δρόμος", επιλέξτε την διεύθυνση, την οποία ανήκει το ακίνητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Μεγέθυνση». Μια κίτρινη γραμμή του επιλεγμένου δρόμου θα εμφανιστεί στο χάρτη. Εντοπίστε οπτικά την ιδιοκτησία και χρησιμοποιήστε την επιλογή «Αναγνώριση» ("i") για να λάβετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο ακίνητο.                                                                                                                             

Στη Διαδικτυακή Πύλη υπάρχουν σύντομα εκπαιδευτικά βίντεο για κάθε αίτηση, είναι αρκετά κατατοπιστικά και μπορείτε να συμβουλευτείτε. (https://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/videos/Pages/default.aspx)
  

Διαθέσιμες Πληροφορίες υπάρχουν στον «Οδηγό του Πολίτη» που είναι αναρτημένος στη Διαδικτυακή Πύλη («Πύλη για Πολίτες - >Αιτήσεις -> ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ)

  

Παλαιοί χάρτες δεν μπορούν να αγοραστούν από την διαδικτυακή πλατφόρμα, αλλά μόνο από την αποθήκη χαρτών που βρίσκεται στα Κεντρικά Γραφεία της Χωρομετρίας, στην οδό Αλασίας και Δημοφώντος γωνία, Τ.Κ. 1085 στη Λευκωσία.  Σχετικός τιμοκατάλογος χαρτών υπάρχει διαθέσιμος στην Διαδικτυακή Πύλη στην επιλογή «Πύλη για Πολίτες»à Τέλη και Δικαιώματα» ή στον σύνδεσμο: https://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/%CE%A4%CE%AD%CE%BB%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/Pages/default.aspx

  

Ναι, νοουμένου ότι διαθέτετε «εξουσιοδοτημένο» (Ερώτηση 3) λογαριασμό στη Διαδικτυακή Πύλη.  Μέσα από την αίτηση για έκδοση αντιγράφου Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας της διαδικτυακής πλατφόρμας, μπορείτε να μάθετε για τον συνιδιοκτήτη σας, όμως πριν την υποβολή του αιτήματός σας, βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε το σημείο που αναφέρει «Παρουσίαση συνιδιοκτητών». Το σύστημα ετοιμάζει τον τίτλο ιδιοκτησίας και σε pdf μορφή και αποστέλλεται αυτόματα στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.  

  

Τα στοιχεία της ταχυδρομικής σας διεύθυνσης μπορούν να αλλάξουν εφόσον είστε ήδη «εξουσιοδοτημένος χρήστης» (Ερώτηση 3) της διαδικτυακής πύλης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και αφού μας υποβάλετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά από την η-υπηρεσία «Ερώτημα» (Βρίσκεται στο αριστερό μενού της προσωπικής σας σελίδας στην Διαδικτυακή Πύλη).» 

  

Για τον υπολογισμό των τελών μεταβίβασης υπάρχει σχετικό εργαλείο μέσα από την πύλη (https://portal.dls.moi.gov.cy στο κάτω μέρος της σελίδας), ή συγκεκριμένα στον σύνδεσμο: https://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/Pages/CalculateTransferFees.aspx

Η αξία που θα καταχωρηθεί θα πρέπει να είναι χωρίς το Φ.Π.Α. 


  

Το Dls Portal δεν παρέχει πληρεξούσια Έγγραφα. Τα πληρεξούσια έγγραφα ετοιμάζονται συνήθως από δικηγόρους και η υπογραφές των συμβαλλόμενων μερών πιστοποιούνται από Πιστοποιών Υπάλληλο ή από την πρεσβείες των χωρών (σε περίπτωση προσώπων που κατοικούν στο εξωτερικό) .

  

Ο λόγος αφορά το  δεδομένο πως είτε:

α) δεν έχετε μέχρι στιγμής προχωρήσει σε οποιανδήποτε δικαιοπραξία με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε κάποιο από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία και ως εκ τούτου τα στοιχεία της ταυτότητάς σας δεν έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Πληροφοριών Γης.  Για το λόγο αυτό θα πρέπει για το εν λόγω αίτημα να αποταθείτε σε ένα από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία:β) Η ακίνητη ιδιοκτησία που πιθανόν διαθέτετε είναι καταχωρημένη με διακριτικό αριθμό διαφορετικό από τον αριθμό της ταυτότητάς σας / ARC αριθμό-κωδικό.  Για διευθέτηση του θέματος αυτού, προτείνεται να χρησιμοποιήσετε την η-υπηρεσία «Δήλωση Ακινήτου» υποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα, με σκοπό τη συγχώνευση του διακριτικού αυτού αριθμού με τα στοιχεία της ταυτότητας ή του ARC αριθμού/κωδικού σας.


  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την η-υπηρεσία "Δήλωση Ακινήτου" από τον «Πίνακα Εργασιών» της Διαδικτυακής Πύλης, νοουμένου ότι είστε «εξουσιοδοτημένος χρήστης» (Ερώτηση 3) της Διαδικτυακής Πύλης.

 

Στόχος αυτής της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής είναι η διευκόλυνση της διόρθωσης / αντικατάστασης των ειδικών αριθμών ταυτότητας (XXXXXX / 2/9) που είναι εγγεγραμμένοι στο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με τους πραγματικούς αριθμούς ταυτότητας των ιδιοκτητών.


  

Πληροφορίες σχετικά με μεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας μπορείτε να βρείτε στη Διαδικτυακή Πύλη (Πύλη  για Πολίτες  -> Οδηγός του Πολίτη" -> Μεταβιβάσεις - Υποθήκες).

  

Για την ετοιμασία του συγκεκριμένου σχεδίου υπάρχουν λεπτομερείς οδηγίες εδώ

  

Με την αποστολή email στις πιο κάτω η-διευθύνσεις, ανάλογα με την επαρχία στην οποία ο ιδιοκτήτης διαθέτει ακίνητα (τα περισσότερα):

Και να επισυνάψετε:

  1. Πιστοποιητικό Θανάτου και Κληρονόμων,
  2. Έντυπο Ν50, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με πιστοποίηση υπογραφής από Πιστοποιών Υπάλληλο ή Κοινοτάρχη  (Το έντυπο αυτό είναι αναρτημένο στη Διαδικτυακή Πύλη του Τμήματος (https://portal.dls.moi.gov.cy) ---> Πύλη για Πολίτες --->Έντυπα Αιτήσεων ---> Κατηγορία «Αιτήσεις – Γενικά»,
  3. Την ταυτότητά σας σαρωμένη και από τις δύο πλευρές.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με το δικό σας προφίλ δεν μπορείτε να υποβάλετε την οποιανδήποτε αίτηση εκ μέρους των προσώπων που έχουν αποβιώσει. Πρόσωπα τα οποία μπορούν να υποβάλλουν η-αιτήσεις εκ μέρους των θανούντων προσώπων, είναι τα  πρόσωπα, τα οποία έχουν διοριστεί διαχειριστές της  περιουσίας τους​​​