​Τομέας Γεωδαισίας


Ο Τομέας Γεωδαισίας έχει  την ευθύνη της επέκτασης και συντήρησης του Γεωδαιτικού και Υψομετρικού Δικτύου της Κύπρου,  των Γεωδαιτικών υπολογισμών και την παρακολούθηση, συντήρηση και επέκταση των μόνιμων σταθμών GPS, γνωστό σαν CYPOS (Cyprus Positioning System).