​Τομέας Υδρογραφίας και Αεροναυτικής Χαρτογραφίας

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ

Στην απόφαση 65487 του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία θεσμοθετήθηκε η Εθνική Επιτροπή Υδρογραφίας το 2007 αναφέρεται ότι: «η Εθνική Επιτροπή Υδρογραφίας σταδιακά θα οδηγηθεί σε αυτόνομη Υδρογραφική Υπηρεσία». Τα Υπουργεία και τα Τμήματα, τα οποία συμμετείχαν στην Εθνική Επιτροπή Υδρογραφίας, διακρίνοντας την αναγκαιότητα δημιουργίας Υδρογραφικής Υπηρεσίας για την κάλυψη των τεράστιων υδρογραφικών αναγκών, αποφάσισαν όπως προωθήσουν νόμο που οργανώνει τις υδρογραφικές δραστηριότητες.​

Τον Ιούλιο 2014 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων «Ο περί Οργάνωσης και Εκτέλεσης Υδρογραφικών Δραστηριοτήτων και Έκδοσης Ναυτικών Χαρτών Νόμος» (Νόμος Ν. 96(Ι)/2014). Με το νόμο αυτό ορίζεται το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ως το αρμόδιο για την οργάνωση και εκτέλεση υδρογραφικών δραστηριοτήτων. Ο Διευθυντής του Τμήματος ορίζεται ως ο «Υδρογράφος της Κύπρου». Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει καθήκον να συμβάλει στην ασφάλεια των ναυτιλομένων. Μεταξύ άλλων έχει αρμοδιότητα για:

  • Την εκτέλεση υδρογραφικών αποτυπώσεων (βυθομετρήσεις, συλλογή ωκεανογραφικών πληροφοριών κλπ.), σύμφωνα με τα τεχνικά επίπεδα που καθορίζει ο Διεθνής Υδρογραφικός Οργανισμός (IHO) για τα λιμάνια, εισόδους σε αυτά, παράκτιες ζώνες, χωρικά ύδατα, ΑΟΖ, και την υφαλοκρηπίδα.
  • Την δημιουργία και συντήρηση  Βάσης Δεδομένων η οποία θα υποστηρίξει την κατασκευή και συντήρηση όλων των ναυτικών εκδόσεων.
  • Να ετοιμάζει και να εκδίδει διάφορες ναυτικές εκδόσεις.
  • Να ετοιμάζει και να εκδίδει Υδρογραφικούς Χάρτες σε μεγάλες και μικρές κλίμακες, σε αναλογική ή ηλεκτρονική μορφή, για όλες τις θαλάσσιες περιοχές που βρίσκονται στη δικαιοδοσία της χώρας.
  • Την συλλογή πληροφοριών, και τη διάθεση τους προς Ναυτιλόμενους υπό τη μορφή οδηγιών (MSI – Maritime Safety Information)
  • Την εκπροσώπηση της Κύπρου στον Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό (IHO) και την λήψη των αναγκαίων ενεργειών που πηγάζουν από την συμμετοχή της Κύπρου στους πιο πάνω Οργανισμούς.
  • Αναπτύσσει διμερής συνεργασίες στους τομείς της υδρογραφίας και ναυτικής χαρτογραφίας με γειτονικές ή άλλες χώρες.
  • Την παροχή εμπειρογνωμοσύνης στους αρμόδιους φορείς, κατά την κήρυξη ζωνών και κατά την ετοιμασία προτάσεων για τη σύναψη συμφωνιών με άλλα κράτη.​

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

Το 2007 έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, για την παραγωγή και συνεχή ενημέρωση αεροναυτικών και άλλων συναφών χαρτών  και της δημιουργίας Βάσης Αεροναυτικών Πληροφοριών, σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο κάτω εγχειριδίων του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), και Προσαρτημάτων της Σύμβασης του Σικάγο για την Διεθνή Πολιτική Αεροπορία.